Wandel nauwgezet, vervuld met de Geest – Efeze 5:15-21

Wandel nauwgezet, vervuld met de Geest – Efeze 5:15-21

Vorige week hebben we gekeken naar Paulus’ aansporing om te wandelen in liefde en licht. We hebben gezien hoeveel Jezus van ons houdt, hoeveel Hij gegeven heeft voor ons. We hebben gezien dat Gods licht alles in ons leven openbaar wil maken. Vandaag gaan we kijken naar nauwgezet wandelen, onder leiding van de Geest.

Toon volledige notities

v15-17

v15

Na 4 verschillende dingen uitgelegd te hebben over de wandel van de christen, komt Paulus bij de 5e en laatste uitleg. Hij heeft uitgelegd dat we waardig moeten wandelen (Efeze 4:1), hij heeft uitgelegd hoe we niet moeten wandelen (Efeze 4:17). Hij heeft uitgelegd dat we moeten wandelen in liefde (Efeze 5:1) en dat we in Gods licht moeten wandelen (Efeze 5:8). Na deze dingen, komt Paulus uit bij de laatste uitleg, wandel nauwgezet (Efeze 5:15).

 • Paulus, onder leiding van de Heilige Geest, roept ons op om onze gedachten te richten op het nauwgezet wandelen. Onze gedachten horen gericht te zijn op een wandel waar de Heere blij van wordt. We horen op te letten dat we nauwgezet wandelen.
  • Het idee is dat je om je heen dingen ziet gebeuren, waardoor je geestelijk gaat reageren. Door de staat van de wereld om ons heen, door de tijden te observeren, ga je zien dat het nodig is om nauwgezet te wandelen. Door de ontwikkelingen in de wereld, door alles wat er rond Israël gebeurt, ga je zien dat we in de laatste dagen leven, dus dat het hard nodig is om nauwgezet te leven voor God.
 • Het nauwgezet wandelen wat hij noemt, gaat over je ‘precies gedragen’. Wat bedoelt Paulus hiermee? Hij bedoelt dat we ons horen te houden aan wat het Woord zegt.
  • Het woord voor ‘nauwgezet’, draagt met zich mee ‘precieze informatie vergaren, met het hoogste niveau van accuraatheid/precisie en wordt verkregen door onderzoek om een compleet en precies beeld te krijgen terwijl je strikt bij de feiten blijft’.
  • Paulus roept de christen op om te zoeken naar wat juist is. Hij roept ons op om de Bijbel te onderzoeken, zodat we weten hoe we horen te wandelen, hoe we horen te leven. Zodra we dat weten, horen we daar naar te gaan wandelen, bewuster wandelen naar Gods wil.
   • Christen, waar let jij op? Waar ben jij mee bezig? Maak je je druk over sport, het weer, werk, etc.? Of ben je bezig met geestelijke zaken, dingen die Gods koninkrijk eren, verder helpen, etc.
  • De reden dat we bewuste keuzes moeten maken, is dat als we dat niet doen, we dwaas zijn, dwaze dingen doen. We horen juist wijs te zijn, wijs voor God, wijs in de ogen van God. Wijs in de ogen van God is vaak iets anders dan wijs in de ogen van de wereld.

1 Korinthe 1:18 “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God.”

 • De wijsheid van God is dwaasheid voor de ongelovige wereld. God moet openbaren wat wijs is. Het is niet wijs volgens de wereld om de mensen te vergeven die je pijn doen (Efeze 4:32). Het is niet wijs om je vijand lief te hebben (Mattheüs 5:44). Het is niet wijs om jezelf te verloochenen, je kruis op je te nemen en Jezus na te volgen (Lukas 9:23). Het is niet wijs om jezelf volledig aan je partner in het huwelijk te geven (Efeze 5:22-32). Volgens de wereld.
  • We horen dingen te doen die God wijs vindt, die naar Zijn standaard wijs zijn. De vraag is alleen of wij willen zien wat God als wijsheid aanmerkt, of dat we in ons eigen denken blijven hangen. In Zijn Woord maakt God elk mens duidelijk wat wel en niet was is, de vraag is of wij zoeken en luisteren.
   • Christen, onderzoek het Woord. Leg je eigen denken bij God neer. Onderwerp je eigen denken aan Gods Woord, want dan zal je wijs zijn met eeuwigheidswaarde. We hebben allemaal dingen waar we nog vasthouden aan ons eigen denken, leg je denken, je doen, je alles bij God neer.
   • Niet-gelovige, God heeft zoveel beter voor je dan hoe je nu denkt en doet. God heeft het allerbeste voor je. God kijkt naar wat het effect van dingen is voor de eeuwigheid, niet alleen voor het hier en nu. Leg je leven bij God neer, wordt wijs door Gods werk in jou. Zie hoeveel God van je houdt, want Hij is de God Die Zelf naar de aarde kwam om jou en mij te redden, je hoeft Zijn redding alleen nog aan te nemen.

v16

Onderdeel van nauwgezet wandelen, is de geschikte tijd uitbuiten. Paulus zegt hier dat we de tijd die we gekregen hebben, maximaal moeten benutten. Hij zegt letterlijk dat we de tijd moeten opkopen om het te redden.

 • Paulus instrueert de kerk om de tijd die we van God krijgen goed te gebruiken. Het was vroeger al zo, laat staan tegenwoordig, dat er zoveel dingen zijn die we kunnen doen, de vraag is of het nuttig is. De vraag bij alles wat we doen, alles waar we tijd in steken, is of het de tijd nuttig gebruikt. God heeft ons een opdracht gegeven in dit leven, Hij heeft ons als christenen een taak gegeven. Doen wij dingen die bijdragen aan het vervullen van die taak, of doen we nutteloze dingen?
  • Als christenen hebben we een taak richting de wereld om ons heen.

Mattheüs 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik U geboden heb, in acht te nemen.”

Wij horen de ongelovige wereld over Jezus te vertellen, wij horen Hem te laten zien door alles wat we doen. Ons leven hoort mensen nieuwsgierig te maken naar Wie Jezus is. Gaat jouw tijd hierin zitten? Spendeer jij tijd aan het vertellen over Jezus? Of ben je te druk met andere dingen?

 • Als christenen hebben we een taak richting de kerk.

Efeze 4:3 “u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:”

We hebben de taak om richting elkaar, in de kerk, de eenheid te bewaren. We hebben de taak richting elkaar om bij elkaar langs te gaan, elkaar te kennen. We hebben de taak om elkaar op God te wijzen. We hebben de taak om niks tussen broeders en zusters in te laten staan. We hebben de taak om de liefde van Christus te laten regeren in de kerk, want dat is waar we aan herkend zullen worden (Johannes 13:35). Spendeer jij hier tijd aan? Spendeer jij tijd aan het leren kennen van de mensen van de gemeente? Rijk jij uit naar de gemeenteleden? Of ben je te druk?

 • Als christen hebben we een taak voor ons persoonlijke leven.

Psalm 1:2 (welzalig de man) die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.”

 • Als individu hoor ik God en Zijn Woord beter te leren kennen. Ik hoor tijd aan Zijn voeten te spenderen. Tijd met Hem, tijd in Zijn aanwezigheid. Jezus had het 2000 jaar geleden nodig om elke dag op tijd op te staan en bij de Heere te zijn, wie ben ik dan om dat niet te doen? Als christen hoor ik vreugde te vinden in Gods wet, ik hoor tijd aan Hem te besteden. Dat is namelijk de manier waarop de christen groeit, dat is een belangrijke manier waarop we door God veranderd gaan worden naar Zijn evenbeeld. Maak jij tijd om elke dag aan Zijn voeten te zitten? Lees jij elke dag Zijn Woord? Ben jij elke dag met Hem in gesprek door gebed? Of heb je andere prioriteiten?

Waarom draagt Paulus dit op aan de kerk? Waarom benadrukt hij dat we onze tijd nuttig moeten besteden, dat we onze tijd moeten vrijkopen van nutteloos gebruik? “omdat de dagen vol kwaad zijn.”

 • De wereld om ons heen zal ons opslokken en uitspugen als we niet onze tijd besteden aan dingen die nuttig zijn. Als we onze tijd niet nauwgezet besteden, dan zullen we onze tijd gaan besteden aan de kwade dingen van deze tijd. Het woord dat Paulus voor ‘kwaad’ gebruikt, wijst op iets dat pijn doet, veel en zwaar werk is. Dat is hoe de laatste dagen zijn, vol van pijn, vol zwaar en hard werk. Omdat de dagen zo zijn, zegt Paulus dat we onze tijd juist aan goede dingen moeten besteden, om staande te blijven.
  • Door stille tijd met God te houden, kan ik staande blijven gedurende de dag. Het geeft mij een goed begin van de dag, het geeft mij de juiste focus voor de rest van de dag.
  • Door me bezig te houden met het opbouwen van de eenheid van de kerk, weet ik dat ik naar een kerk ga waar Christus regeert. Een kerk waar eenheid heerst, een kerk waar Gods liefde voor de ander centraal staat. Dat is een plek waar ik graag wil zijn, dat is een plek die mensen op Jezus zal wijzen.
  • Door de wereld om me heen te vertellen over Jezus, door mensen nieuwsgierig te maken naar Jezus Christus, worden er hopelijk mensen toegevoegd aan het Koninkrijk. Dat is een goede tijdsbesteding.
   • Christen, waar gaat jouw tijd heen? Waar besteed jij je tijd aan? Zijn dat dingen die jou, de kerk en de wereld op Jezus wijzen? Zijn dat dingen waar God blij van wordt? Of zijn het dingen die je niet aan God vraagt, dingen die je doet omdat jij dat zo graag wil of omdat je het nou eenmaal zo doet?
   • Niet-gelovige, zie je hoe kwaad de dagen zijn? Zie je hoe de wereld steeds slechter wordt? Weet dat God groter is, dat Hij een oordeel over dit kwaad heeft. Weet dat God van jou houdt. Op dit moment staat er zonde tussen jou en God in, vraag Hem om vergeving voor je zonden, zodat je bij Hem kan zijn. Beken dat je een zondaar bent die vergeving nodig heeft en geloof dat Jezus de Zoon van God is.

v17

Omdat de dagen kwaad zijn, zegt Paulus “begrijp wat de wil van God is”. Hij wil niet dat we onverstandig zijn, letterlijk kortzichtig, geen beeld van het totaalplaatje. Paulus wil niet dat we alleen kijken naar wat nu fijn is, waar we nu, direct blij van worden. Hij wil dat we kijken naar de lange termijn, de eeuwigheid. Paulus wil dat we kijken naar waar God blij van wordt, niet wijzelf.

2 Korinthe 4:18 “Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

 • Ben jij alleen bezig met je nu ziet? Met die verleiding, met die zonde, met die irritante persoon uit je omgeving? Of ben je bezig met de God Die jou wil helpen in elke situatie? De God Die jou een uitkomst geeft in elke verleiding (1 Korinthe 10:13), Die jou kracht geeft op het moment dat jij besluit om de touwtjes in Gods handen te leggen (2 Korinthe 12:9). De God Die jou wil leiden om woorden van liefde en opbouw te spreken (Efeze 4:29).

Paulus wil dat we de wil van God gaan leren kennen. De wil van God staat geschreven in Zijn Woord (2 Timotheüs 3:16-17). Dat is waar we moeten zoeken om erachter te komen wat God van ons vraagt, wat Zijn wil is. We moeten begrijpen wat de wil van God is. Door Zijn Woord te lezen, te bestuderen, zullen we gaan concluderen wat Zijn wil is en dat toepassen in ons leven.

 • We horen te lezen in Zijn Woord. Lees elke dag je Bijbel, vóór je gaat lezen vraag of de Heilige Geest Zijn Woord wil openbaren. Hij is de auteur (2 Petrus 1:21), dus kan Hij het beste uitleggen wat de betekenis is.
 • We horen te begrijpen. Het lezen hoort niet een kennisexercitie te zijn, het hoort iets in ons te doen, het hoort ons denken en doen te veranderen. Dat kan alleen als we gaan begrijpen wat God zegt. Dat is Zijn werk in ons (1 Korinthe 2:10).
 • We horen bereid te zijn te veranderen. De Bijbel hoort ons te veranderen in wie we zijn, hoe we zijn en waarom we zijn, naar de wil van God. We horen niet meer te doen wat we voorheen deden, we horen anders te zijn. Ook dat is Gods werk in ons, wij hoeven alleen bereid te zijn.

v18-21

v18

Dit is het sleutelvers van dit hele stuk, het sleutelvers voor nauwgezet wandelen. Dit vers gaat de komende paar weken bepalen in onze studies. Dit vers is ontzettend belangrijk voor de christen, dit vers is wat we elke dag nodig hebben.

 • In Efeze was dronkenschap een groot probleem. In de tempel van Diana werd veel wijn gedronken, wat leidde tot “losbandigheid”.
  • Paulus bedoelt hier dat dronken worden ervoor zorgt dat je jezelf niet meer onder controle hebt, dat je jezelf niet meer tegen kan houden. Dat is niet hoe de christen hoort te leven. We horen niet gestuurd te worden door alcohol, we horen gestuurd te worden door de Heilige Geest. We horen niet gestuurd te worden door alles wat er in ons opkomt, maar door de wil van de Heilige Geest.
   • Dronken mensen doen domme dingen. Aangeschoten mensen doen domme dingen. Het is dan niet zo ‘het komt door de alcohol’, het komt doordat jij alcohol gedronken hebt in die hoeveelheid. Dit is geen pleidooi om nooit meer alcohol te drinken, dit is een pleidooi om als je drinkt, niet dronken te zijn. Zorg dat je er niet door beïnvloed wordt.
   • De Bijbel zet dronkenschap altijd in relatie tot nutteloze en erge dingen die er gebeuren. Dronkenschap heeft grote en heftige consequenties. Mensen gaan hele domme, soms zelfs erge dingen doen als ze dronken zijn. Daarom horen wij ons ver te houden van dronkenschap en juist de Geest in ons te hebben.
  • ‘vervuld’ staat in de tegenwoordige tijd, gebiedende wijs. Paulus gebiedt de gemeente om vervuld te worden met de Geest van God. Het woord dat hij hier gebruikt spreekt over een continue gevuld worden, continue bijgevuld worden. Hij zegt: ‘wees gevuld en wordt continue bijgevuld met de Geest’.

Warren Wiersbe: “Vervuld zijn met de Geest betekent continue geleid worden door de Geest in onze gedachten, emoties en wil.”

 • Wanneer je tot geloof komt, wordt je gevuld met de Heilige Geest. Dan gaat Hij aan de slag met ons, gaat Hij ons veranderen. De vervulling met de Geest, wordt ook wel de doop met de Geest genoemd. We mogen elke dag vragen om bijgevuld te worden met de Geest.
 • Als christenen krijgen we onmogelijke opdrachten van God. Hij draagt ons op om dingen te doen die geen mens kan, maar ook die compleet tegen onze eigen natuur en wil in gaan. En toch horen we dan dingen te doen. De enige manier waarop wij kunnen leven zoals God dat van ons vraagt, is door Zijn leiding, door de leiding van de Heilige Geest in ons leven.
 • Vervuld zijn met de Geest is de manier waarop wij God kunnen dienen zoals Hij van ons vraagt. Vervuld zijn met de Geest is de manier waarop wij de eenheid van de gemeente kunnen bewaren. Vervuld zijn met de Geest is nodig om in liefde en licht te wandelen. Vervuld zijn met de Geest is nodig om nauwgezet te wandelen. Dit is het belangrijkste voor ons christenen om ons te realiseren, het is het werk van de Geest in ons.
  • Er zal geen moment zijn dat we dit zelf kunnen. Er zal geen moment zijn dat wij onszelf kunnen veranderen. Er zal geen moment zijn dat we zelf met dingen aan de slag kunnen en dat dingen dan anders gaan. Alleen de Geest van God kan dit werk in ons doen. De vraag is of wij vervuld zijn met de Geest van God, of met iets anders? Jezus had het nodig in Lukas 4 om vervuld te zijn met de Heilige Geest voor Hij verleid werd door de satan. Hoeveel te meer hebben wij het dan nodig.
   • Christen, ben jij vervuld met de Geest van God? Regeert Hij in jouw leven? Is Hij Degene Die richting geeft aan jouw leven? Of is jouw leven vervuld van iets anders? Regeert iets of iemand anders jouw leven?
   • Niet-gelovige, de Heilige Geest is op dit moment bezig om jou te overtuigen van zonde en oordeel. Hij is bezig om jou te vertellen dat dit het moment van redding is. Hij wil dat jij nu voor Hem kiest, want wie weet is er geen morgen meer. Nu is het moment om het offer van Jezus aan het kruis aan te nemen. Nu is het moment om Zijn liefde en genade aan te nemen. Nu is het moment om Hem alle eer te geven. Kies jij voor God, leven en liefde? Of kies je tegen God en daarmee voor een eeuwigheid gescheiden van God in de hel?

Een belangrijk onderdeel van nauwgezet wandelen, is het vervuld zijn met de Geest. Vervuld zijn met de Geest zal zich gaan uiten, het is iets dat je niet voor jezelf kan houden. Gods Geest zal dingen in je gaan doen, je zal anders gaan handelen dan voorheen. Het gevolg van vervuld zijn met de Heilige Geest wordt duidelijk in v19-21:

 • Spreek en zing (v19)

Het eerste gevolg is dat je andere dingen gaat spreken en zingen. In plaats van over het weer, voetbal en het werk te praten, gaan we nu over geestelijke dingen praten. We horen te praten over wat de Heere aan het doen is in onze levens. We horen te gaan zien dat Hij ons aan het veranderen is naar Zijn evenbeeld, en we zullen daar over gaan praten met onze medechristenen. We zullen gaan praten over de dingen die God aan het doen is. Uiteindelijk zullen we uit gaan komen bij aanbidding. God aanbidden om wat Hij gedaan heeft,wat Hij doet en wat hij gaat doen.

 • De Geest van God is altijd verbonden met aanbidding. Paulus zegt dat in onze gesprekken onderling, we God horen te aanbidden. Onze gesprekken onderling horen gericht te zijn op Zijn eer, op Zijn werk, op dankbaarheid naar Hem toe voor wat Hij doet. Onze gesprekken horen gebaseerd te zijn op aanbidding naar God, ook zoals Zijn Woord voorschrijft.
  • Zijn de gesprekken die we met elkaar hebben gesprekken die God eer brengen? Zijn de onderwerpen die we bespreken tot eer en glorie van God? Zou Jezus blij zijn met onze gesprekken als we Hem fysiek naast ons zouden zien staan? Onze gesprekken horen God eer te geven.
 • Ook zegt Paulus dat we horen te zingen. Ons leven hoort God toe te zingen. Niet iedereen kan nu mooi zingen met hun mond en stembanden, daarom maakt God duidelijk dat het gaat om hoe je hart is. We horen God te aanbidden met ons hart. In de hemel zullen we allemaal perfect kunnen zingen.
  • Aanbid jij God in je hart? Is jouw hart gericht op Hem alle eer geven, Hem alle glorie geven? Is jouw hart gericht op Hem de eer geven in elke situatie, ondanks dat de situatie misschien lastig is?
 • Dank altijd (v20)

Christenen horen dankbaar te zijn. Paulus zegt dat we altijd iets hebben om dankbaar voor te zijn. Zeker Nederlanders zijn gericht op het vinden van dat ene dingetje om over te kunnen klagen. Zijn wij zoals onze aangeleerde cultuur is, of zijn wij een nieuwe schepping in Christus (2 Korinthe 5:17)? Christenen horen dankbaar te zijn naar God toe. We hebben zo ontzettend veel om dankbaar voor te zijn. We kunnen denken aan onze redding, aan het feit dat Jezus überhaupt voor ons gekomen is. We kunnen denken aan de hoopvolle toekomst die Hij geeft, het feit dat Hij alle dingen in Zijn hand heeft.

 • De Geest van God zal ons altijd aanzetten tot dankbaarheid. Dankbare mensen zijn zo ontzettend fijn om mee om te gaan, ze zijn vaak zo lief, genadig en geduldig. Dat is het werk van de Geest in de christen.
  • Ben jij dankbaar? Ben jij dankbaar voor de dingen die God gedaan heeft? De dingen die Hij op dit moment nog doet? De dingen die Hij nog gaat doen? We hebben oneindig veel om dankbaar voor te zijn. Als jij niet dankbaar bent, vraag de Heere om je te veranderen. Vraag de Heere het willen en werken in je te doen.
 • Wees elkaar onderdanig (v21)

Deze laatste is heel belangrijk en voelt misschien op het eerste gezicht raar. De vervulling met de Geest van God zorgt ervoor dat we elkaar onderdanig willen zijn in de vreze van God. Dit vers is ontzettend belangrijk voor de komende studies in Efeze, dit vers legt de basis voor de komende stukken tekst die Paulus geschreven heeft. Hoe werkt dat?

 • Het woord voor onderdanig zijn, is hypotassō. Dit Griekse woord heeft zowel een militaire als niet-militaire insteek. De niet-militaire insteek van onderschikken betekent: ‘een vrijwillige houding van toegeven, samenwerken, je verantwoordelijkheid oppakken en een last dragen’. Dit is de houding die God bedoelt wanneer Hij het over onderschikken heeft hier. Wat dit betekent is dat God het onderschikken anders bekijkt dan wij. Wij zien het als iets negatiefs, iets beledigends, iets ouderwets. God kijkt anders.
 • De Heilige Geest is Zelf het perfecte voorbeeld van onderdanig zijn. Hij heeft 2 taken: 1) de mens overtuigen van zonde en oordeel (Johannes 16:8), en 2) van Jezus getuigen (Johannes 15:26). Hij is altijd perfect ondergeschikt aan God de Zoon, Jezus Christus, en God de Zoon is altijd perfect ondergeschikt aan God de Vader. Alle drie zijn ze perfect gelijk, toch onderschikken ze zich aan elkaar. Onderschikken hier heeft niks te maken met dat de ander beter is, slimmer, o.i.d. Het is een keuze.
  • Hoe ziet dat er praktisch uit voor de christen? Heel simpel betekent dit dat we moeten doen wat Jezus deed. Hij houdt zoveel van ons, dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor de mens. Ondanks dat we Hem zoveel pijn doen door onze zonde, ondanks dat we Hem aan het kruis genageld hebben, ondanks alles.
  • De Bijbel heeft grofweg 60 ‘elkaar’ verzen. Deze verzen omschrijven hoe we als christenen met elkaar horen om te gaan. Dat is waar Paulus het over heeft. Op het moment dat wij ons vrijwillig onderschikken aan onze naaste in de kerk, dan zullen wij gaan doen wat deze verzen zeggen. Als wij de ander hoger achten dan onszelf, dan zullen we dit doen. Dit kan alleen door de leiding van de Heilige Geest, alleen door vervuld te zijn met de Geest (v18)

Markus 9:50b “leef met elkaar in vrede”

Romeinen 12:10 “Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde”

Romeinen 15:7 “aanvaard elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.”

Efeze 4:2b “door elkaar in liefde te verdragen”

Galaten 5:15 “als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.”

Galaten 6:2 “Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.”

Kolossenzen 3:9 “Lieg niet tegen elkaar”

Kolossenzen 3:13 “Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.”

1 Thessalonicenzen 3:12a “En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar”

Jakobus 4:11 “Broeders, spreek geen kwaad van elkaar.”

Dit is wat Paulus bedoelt. Dit is hoe de kerk met elkaar hoort om te gaan, dit is waar wij allemaal in mogen groeien.

Laat duidelijk zijn dat we dit niet voor de ander doen, Paulus zegt in Efeze 5:21 dat we dit “in de vreze Gods” moeten doen. Dat is iets heel anders dan het voor mensen doen, want mensen zullen je teleurstellen. Mensen gaan je kwetsen, mensen gaan je pijn doen. God zal nooit teleurstellen, God is en blijft perfect. We horen onszelf te onderschikken aan de ander als dienstbaarheid naar God toe, om God te eren.

Christen, de vraag is hoe jij hierin staat? Hoe handel jij richting je broeders en zusters? Ben jij gericht op het jezelf onderschikken aan je broeders en zusters als dienstbaarheid naar God? Of ben jij gericht op jezelf? God Zelf roept ons op om op de ander gericht te zijn, de ander te dienen, lief te hebben, hoger te achten, etc. Luisteren wij naar God of naar onszelf? Vinden wij dat de rest van de gemeente dit maar richting ons moet doen? Dat de gemeente de preek naar mij toe uit kunnen voeren? Of vraag je aan de Heere hoe Hij jou wil veranderen hierin?

Niet-gelovige, God houdt van jou. God wil graag dat jij deel wordt van Zijn Koninkrijk. Hij wil graag dat jij bij Hem bent in de eeuwigheid. Hetgeen dat nu in de weg staat, is jouw zonde. De zonde die elk mens, elke dag doet. Dat staat nu in de weg om bij God te zijn. Leg die zonde bij Hem neer, zodat ook jij vervuld kan zijn met de Heilige Geest, zodat ook jij God zal dienen. Dat is het allerbeste dat je ooit zal overkomen, het allerbeste dat de mens kan ontvangen.

We hebben vandaag van Paulus gehoord dat we nauwgezet, precies, moeten wandelen. We hebben gehoord dat we onze tijd nuttig moeten inzetten voor Gods koninkrijk, dat we de wil van God moeten begrijpen. En dat dit alleen mogelijk is door de vervulling met de Geest van God.

Als jij nog niet vervuld bent met de Geest, de doop met de Heilige Geest, is voor vandaag de dag nog steeds relevant en belangrijk. Er zullen zo tijdens het slotlied een aantal mensen aan de zijkant van de zaal staan, vraag om gebed hiervoor. Vraag God om je te vervullen met de Geest van God, zodat je kan wandelen zoals Hij dat van je vraagt, zoals Hij weet dat goed voor je is.