Wandelen in nieuw leven

Wandelen in nieuw leven

Romeinen 6:1-4 (10-1-2021) Wandelen in nieuw leven

Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 6; we hebben vorige keer dat we naar Romeinen keken gezien dat God wil dat we door genade geregeerd worden (Romeinen 5:21). Paulus is de christenen in Rome aan het uitleggen over genade, over hoeveel groter genade is dan de zonde. Dat thema gaat verder in Romeinen 6, God wil dat we leven door genade en Hij gaat laten zien wat de gevolgen daarvan zijn. Specifiek dat we mogen wandelen in nieuw leven.

v1-2 Blijven zondigen?

God kent de mens heel goed, Hij weet hoe we in elkaar zitten. Als wij horen dat waar zonde is, genade overvloedig is (Romeinen 5:20), wij kunnen denken dat we dan moeten/kunnen blijven zondigen. Het ‘doel’ zou dan zijn om genade te laten blijven toenemen.

Toon volledige notities
 • Paulus heeft het hier over volharden in, doorgaan in zonde. De gedachte is óf om Gods genade te krijgen moeten we zondigen, óf dat het toch niet uitmaakt als je zondigt want Gods genade is daar om te vergeven.

Paulus zegt: “Volstrekt niet!” (v2), dit is niet Gods wil voor Zijn kinderen de kerk. Paulus heeft net in Romeinen 1-5 uitgelegd hoe verschrikkelijk zonde is, wat voor gevolgen er aan zonde zitten (Romeinen 3:23), wat de oplossing voor zonde is (Romeinen 3:28). Het zou dan heel raar, zelfs belachelijk, zijn om terug te gaan naar die verschrikkelijke situatie.

 • De gedachte die Paulus hier noemt, is teruggaan naar structureel zondigen, zonde weer als standaard hebben. Dit gaat om bewust kiezen voor zonde en daarin bewust volharden, ondanks dat je weet dat God iets anders zegt.

We zijn, zegt Paulus, juist aan de zonde gestorven, zodat we op een andere manier kunnen leven. Het contrast dat hier geschetst wordt is “aan zonde gestorven”, “nog daarin leven”. Door Jezus’ dood aan het kruis, door in Hem te geloven, zijn wij die geloven “aan zonde gestorven”. Dat betekent dat we nu een nieuw leven hebben, een nieuwe manier van leven.

 • Paulus vraagt hoe we dan nog kunnen leven naar de oude manier, naar de zonde? Als we echt begrijpen wat zonde is, wat het doet, hoeveel het kapot maakt, dat het alleen maar tot de dood leidt, dan zullen we inderdaad niks anders willen dan niet meer daarin leven.
  • Dit vraagt om Bijbels zondebesef, dit is waarom Paulus al 5 hoofdstukken aan het doordrammen is over zonde. Hij wil dat we doorhebben hoe slecht, hoe alles doordringend zonde is, hoe dodelijk zonde is. Met als doel dat we niet meer naar de zonde willen leven, maar naar de genade.

De term “Volstrekt niet!” kan ook vertaald worden met ‘Doe die gedachte weg!’, of ‘Denk daar niet aan!’. Als christen doorgaan met structureel zondigen is iets dat niet in ons op zou moeten komen, het is niet naar Gods wil. En Gods wil doen is nou juist wat we wel willen doen nu we Jezus kennen.

 • Het nieuwe leven dat we gekregen hebben, door Gods genade, gaat niet samen met doorgaan met zondigen. Het nieuwe leven in Christus gaat niet samen met bewust blijven kiezen voor zonde. God wil dat we rein en heilig voor Hem leven.

1 Johannes 3:9 “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.”

Paulus is bezig met iets heel belangrijks in het stellen en beantwoorden van deze vraag: hij is misverstanden over genade aan het rechtzetten. Genade is een ongrijpbaar iets, je kan het niet vastpakken. Genade is ook iets dat heel raar kan voelen; je hebt geen wet om je aan te houden, er is geen verplichting, het kan heel ‘vrij’ voelen.

 • Dit is een grote misvatting over genade, genade is juist veel moelijker om naar te leven dan naar de wet. De wet geeft regels en zolang je je aan die regels houdt gaat het goed.
 • Genade leert dat we alleen maar vanuit afhankelijkheid kunnen leven, niet door eigen kunnen. Door genade zien we dat we Jezus nodig hebben, omdat we zelf de wet continu overtreden. Alleen genade laat zien hoeveel God van ons houdt, alleen genade opent onze ogen voor Wie God is en wat Hij allemaal voor ons doet.
  • Maar genade zal dat nooit vanuit een verplichting, een eis, o.i.d. doen. Genade wil dat we kiezen, dat we God liefhebben, dat we Hem bewust boven onszelf zetten.

Christen, je moet genade echt gaan leren kennen en begrijpen. Genade is Gods weg, Gods manier van leven voor Zijn kinderen. Genade is wat Hij aan ons geeft, genade is wat ons leven hoort te bepalen, genade is wat onze daden hoort te regeren.

Genade laten toenemen vereist niet van ons dat wij doorgaan met zondigen; genade aanwezig laten zijn in onze levens is niet afhankelijk van ons zondigen. God wil Zijn genade aan iedereen geven, altijd; juist ook aan hen, de christenen, die willen leven naar Zijn wil, naar Jezus’ voorbeeld.

v3-5 Nieuw leven

De vraag die Paulus stelt, is bedoeld als een retorische vraag; het antwoord op deze vraag zou duidelijk moeten zijn. Wat hij hier aan de Romeinen gaat uitleggen is iets dat ze zouden moeten weten. “allen die in Christus Jezus gedoopt zijn,” Het Grieks wijst hier op dopen, iemand volledig onderdompelen. Dat onderdompelen in Christus is waar het hier om gaat, “in Christus Jezus gedoopt”.

 • Iedereen die in Jezus gelooft, is “in Christus Jezus”. Ons leven is niet langer van onszelf, we zijn ondergedompeld in Wie Hij is, in wat Hij gedaan heeft, in Zijn liefde, genade, etc. Geloof in Jezus dompelt je onder in Hem.

Barnes: “Het betoog van de apostel komt uit de veronderstelling dat we door deze doop officieel toegewijd zijn aan de dienstbaarheid van Christus; en dat zondigen daarom een overtreding is van onze christelijke toewijding.”

Paulus is aan het laten zien dat zonde en christen zijn niet samengaan, hij gebruikt het beeld van gedoopt zijn in Jezus om te laten zien dat het niet logisch is om te blijven zondigen.

 • Blijven zondigen, bewust blijven leven in zonde, is iets dat ingaat tegen ons geloof, tegen onze dienstbaarheid, tegen alles dat we zeggen te geloven als christenen.

Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Christus leeft in ons als christenen, dat betekent dat we nu door geloof leven, voor Jezus. Dat is het leven dat er voor ons ligt, wat het beste leven is dat er is. In dit leven als christen past continue zonde niet, past het niet om structureel te blijven kiezen voor zonde.

 • Voor de duidelijkheid, dit gaat niet over een keer vallen; dit gaat over blijven kiezen om een zonde in stand te houden, terwijl je beter weet.

Je hebt hierin 2 soorten zonde, op hoog niveau gezien: 1) de zonde van iets wel doen, 2) de zonde van iets niet doen.

 1. Het Woord staat vol met voorbeelden van dingen die zonde zijn, dingen die niet passen bij Wie God is, wat Hij voor jou gedaan heeft.

Galaten 5:19 “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.”

Al deze dingen zijn zonde in Gods ogen, al deze dingen zijn daden van iets wel doen, dat God verboden heeft. God verbiedt deze dingen niet omdat Hij dat leuk vindt, Hij verbiedt ze omdat deze dingen allemaal niet goed voor ons zijn en Hem niet eren.

 • Daarnaast is er zonde van iets niet doen, terwijl je weet dat je dat wel zou moeten doen.

Jakobus 4:17 “Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.”

Als je weet dat je iemand zou moeten helpen, een broeder of zuster op zonde zou moeten wijzen, een Bijbelse daad zou moeten doen en je doet het niet, dan is dat zonde volgens het Woord.

Beide soorten zonde kunnen een incident zijn, maar kunnen ook een gewoonte zijn. Gewoonte-zonde is iets dat ons niet zou moeten regeren, we horen God te vragen om alle zonde uit ons te halen, om heilig en rein voor Hem te leven, in onze hele levenswandel.

Mattheüs 5:48 “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”

 • Dat is Gods wil voor de christen, dat is Gods plan voor Zijn kinderen. Hij wil dat we perfect zijn, perfect leven naar Zijn standaard en wil. In en door geloof in Jezus horen we meer en meer perfect te gaan leven, omdat God perfect is.

Door de ‘doop’ waar Paulus het over heeft, zijn wij ondergedompeld in Jezus’ dood; dat betekent dat we gestorven zijn voor de zonde. Wij zijn met Hem begraven in de dood (v4), zodat wij “in een nieuw leven zouden wandelen.”

 • Als christen heb je een nieuw leven gekregen, een nieuw leven om nieuwe dingen te doen. Dingen die uit geloof zijn, dingen die tot eer en glorie van God zijn; dingen die alleen God in en door ons heen kan doen. Leven door geloof is een nieuw leven.

Dat nieuwe leven wordt gekenmerkt door verschillende dingen:

 1. Een nieuwe schepping

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

In Christus, gedoopt in Jezus, ben je een nieuwe schepping. Geloof maakt alle dingen nieuw, het oude is voorbijgegaan. Dat is wat God in de christen doet, Hij vernieuwt jou, Hij leidt jou om te leven naar Wie Hij jou gemaakt heeft.

 • De enige manier om het volledige potentieel dat God in je gelegd heeft te halen, is door een nieuwe schepping te worden. Alleen geloof in Jezus zorgt ervoor dat we helemaal nieuw worden en kunnen leven zoals God wil.

Guzik: “Leven als een nieuwe schepping is iets dat God in ons bewerkt, door onze wil en onze keuzes. We moeten dus de gave van het zijn van een nieuwe schepping ontvangen en uitgedaagd worden om het leven te leven van een nieuwe schepping. Dit is allemaal Gods werk in ons, waar wij ons aan moeten onderwerpen. Dit herinnert ons eraan dat in de kern het christendom gaat om wat God voor ons gedaan heeft, niet om wij voor God kunnen of zouden moeten doen.”

 1. Een nieuw hart

Ezechiël 36:26 “Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.”

Het hart is de plek die bepaalt wat we doen, uit het hart zijn de uitingen van het leven (Spreuken 4:23). Ons oude hart is slecht (Jeremia 17:9), vol van zonde en dood. Als we ons hart volgen, zullen we alleen maar voor onszelf kiezen, i.p.v. doen wat Gods Woord zegt. God geeft iedereen die gelooft een nieuw hart.

 • Dat nieuwe hart zal ons leiden in nieuwe daden, nieuwe verlangens; allemaal geleid door God. Het hart dat God geeft is “van vlees”, wat betekent dat het zacht genoeg is om Zijn stem te kunnen verstaan en Zijn wil te kunnen doen.

God weet dat we een nieuw hart nodig hebben om Zijn wil te kunnen doen, om niet geregeerd te worden door zonde. Dit nieuwe hart geeft ons de mogelijkheid om te kiezen voor de dingen die God wil. Dit nieuwe hart veranderd wat we willen, naar wat God wil.

 1. Een nieuwe manier van denken

Romeinen 12:2 “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Door de zondeval is ons denken kapot gemaakt. Ons denken is van nature vol van slechte dingen (Efeze 4:17-18), vol van zondige dingen. Daarom wil God dat ons denken veranderd wordt van het oude, naar het kunnen onderscheiden wat Gods wil is.

 • Met name door Zijn Woord heen, wat Bijbel lezen vereist, wil God ons denken veranderen van zondig naar rein. Wat er in onze gedachten zit, zal ook in ons hart zitten; dus door onze gedachten te veranderen, zal God ook onze daden veranderen.

Deze nieuwe manier van denken is gebaseerd op Gods Woord, gericht op het doen van Gods wil, volledig afhankelijk van God Zelf. Zonder Zijn ingrijpen is dit niet mogelijk, als Hij niks doet zal er niks gebeuren aan ons denken.

 • Onze gedachten horen niet meer hetzelfde te zijn als de wereld, we horen niet meer bezig te zijn met dezelfde dingen. Onze gedachten horen gevuld te zijn met de wil van God en die uitvoeren. Onze gedachten horen beheerst te worden door Goddelijke zaken.
 • Nieuwe hoop

1 Petrus 1:3 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,”

Deze wereld heeft geen hoop, in ieder geval niet hoop die vast staat. Als christenen hebben we een levende hoop, hoop op de eeuwigheid, hoop op Gods werk in deze wereld, hoop op de wederkomst. Er is zoveel reden voor hoop als je gelooft in Jezus; het maakt niet uit wat de wereld om ons heen doet, er is altijd hoop in Jezus.

 • We horen ook bereid te zijn om mensen te vertellen over waarom we zoveel hoop hebben (1 Petrus 3:15); wat betekent dat deze hoop zichtbaar hoort te worden in ons dagelijks leven. We horen niet mee te gaan in de donkere voortuitzichten die de wereld heeft, in de negativiteit en wanhoop die zichtbaar is.

Jezus is onze hoop, Zijn wederkomst geeft hoop, de eeuwigheid geeft hoop, onze redding geeft hoop. Al deze dingen mogen we met mensen delen, al deze dingen horen zichtbaar te worden in ons denken, ons doen, ons spreken, ons laten. Gods hoop hoort duidelijk zichtbaar te zijn in Zijn kinderen.

 • Nieuwe familie

Romeinen 12:5 “zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.”

Door geloof in Jezus, in het nieuwe leven dat we hebben gekregen, is ook een nieuwe familie gegeven. De kerk is onze nieuwe familie, de kerk is vol van je broers en zussen. Niet langer bloed of DNA, maar het doen van de wil van God bepaalt of je familie bent (Mattheüs 12:50).

 • Dat betekent dat we de kerk op waarde moeten schatten, namelijk zoals God de kerk ziet. We horen de kerk te behandelen zoals God de kerk behandelt. We horen met elkaar om te gaan zoals God dat wil, want we horen te wandelen naar het nieuwe leven dat we hebben.

Je kan geen christen zijn zonder de kerk, want jij bent de kerk. Je kan de kerk niet haten en toch christen zijn, je kan zelfs niet boos zijn op de kerk en christen zijn. De kerk is de door God gegeven manier van opgebouwd worden, bemoedigd, gecorrigeerd worden. De kerk is je door God gegeven familie.

God heeft zoveel moois voor ons, in Zijn genade, door Zijn liefde. Geloof in Jezus Christus maakt dit nieuwe leven mogelijk, geloof is de weg naar al deze dingen. Geen van deze dingen komt door zelf hard werken of zelf dingen voor elkaar krijgen. De enige manier is als volgt:

Ezechiël 36:27 “Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.”

Galaten 5:16 “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.”

Geloof jij al in Jezus? Regeert de Heilige Geest al in jou? Als niet, vandaag is het moment om te geloven en gered te zijn. Geloof vandaag in Jezus als Zoon van God en dit nieuwe leven is voor jou. Laat Jezus jouw zonde, pijn, verdriet, schuld, etc. wegnemen; geloof.

Christen, kies jij ervoor om te blijven zondigen? Kies jij om te volharden in zonde? Dan heb je een probleem met God. Vraag God om vergeving, berouw en bekering; zodat je volledig voor Hem kan leven.

 • Zijn er zondes die jouw leven beheersen? Leg het opnieuw bij God neer en blijf Hem hierin zoeken.
 • Wandel jij naar het nieuwe leven dat je gekregen hebt? Nieuwe schepping, nieuw hart, nieuw denken, nieuwe mens, nieuwe hoop, nieuwe familie; bepaalt dit jouw leven? Of wordt jouw leven nog gekenmerkt door je oude leven?

Romeinen 6:4 “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.”