Sessie 1 – Wat nu als ik niet voor 100% geloof in de toereikendheid van Gods Woord?

Sessie 1 – Wat nu als ik niet voor 100% geloof in de toereikendheid van Gods Woord?

Wat nu als ik niet voor 100% geloof in de toereikendheid van Gods Woord?

Vorig jaar was het thema van de mannendag gebaseerd op het lied: “Rise up, o men of God! Sta op, oh mannen Gods”. Dit is zo’n krachtig lied dat eenieder van ons die wedergeboren is, oproept tot grootse dingen; dingen die niet vergaan, maar voor eeuwig zullen blijven.

Sta op, oh mannen Gods, stop met geringere dingen

Geef heel je hart, ziel, verstand en kracht om de Koning der koningen te dienen

Sta op, oh mannen Gods, Zijn Koninkrijk lijkt vertraagt

Luidt de dag van broederschap in

En herstel de fouten van gisternacht

Sta op, oh mannen Gods, de kerk wacht op jou

Uitgezonden om in mens diepste nood te voorzien

In Christus is onze kracht groot

Verhef het kruis van Christus

Treed in Zijn voetsporen

Als broeders van de Zoon des Mensen

Sta op, oh mannen Gods! Sta op, oh mannen Gods!

Toon volledige notities

Om op deze wijze voor de HEERE op te kunnen staan is het noodzakelijk dat wij mannen Gods met heel ons wezen voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord. En daarom hebben wij biddend gekozen voor dit thema: ‘De toereikendheid van Gods Woord’.

Maar wat betekent dat? Wat betekent dat het Woord van God, de Bijbel toereikend is?

Laten we beginnen met wat het niet betekent. Gods Woord zal ons niet helpen bij een lekke band, of wanneer wij proberen uit te vogelen wat voor LED verlichting het beste is voor de keuken. De Bijbel zegt ook niets over vaccinaties, of de spelregels van voetbal en dat soort dingen.

Waar het wél toereikend voor is, is dat de Schrift ons alles leert wat wij over God moeten weten. Én het leert ons alles wat God van de mens vereist om een Christen te worden en zijn, in de meest volledige zin van het woord.

En met toereikend bedoelen wij dat de Bijbel niet alleen genoeg en voldoende is, maar dat het ook exclusief is. M.a.w. het is niet de Bijbel, plus en ook niet de Bijbel min dit of dat.

Mensen komen bijvoorbeeld niet tot een levend geloof in Jezus Christus d.m.v. programma’s of laagdrempelige benaderingen. Het is niet zo dat wij een vernieuwde en meer relevante boodschap moeten gaan verzinnen die meer inclusief is, of die minder aanstootgevend is.

Juënney Holder zal ons hier meer over vertellen.

Het is ook niet zo dat wanneer mensen eenmaal tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, dat zij ook nog eens een 12-stappen programma moeten gaan volgen, of dat men hulp van een psycholoog of een psychiater moet inschakelen om van allerlei menselijke schade, pijn, leed en issues af te komen.

2 Korinthe 5:17 – “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

De positie van ieder wedergeboren kind van God is dat hij een nieuwe schepping is geworden. En het is doordat wij deze nieuwe natuur hebben gekregen dat wij door God in staat gesteld worden om weer heel te worden.

En dit gebeurt d.m.v. het heiligingsproces, wat enerzijds inhoudt dat men zich van zonde afkeert en anderzijds zich door Gods Woord laat hervormen naar het evenbeeld van Christus.

Casper de Haan zal ons hier meer over vertellen.

Nu, mijn aandeel voor deze dag is dat ik jullie mag gaan vertellen over de gevolgen van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord.

En al geloof je het wél, ik weet zeker dat je hier iets aan zal hebben. Want ik zal dingen aanhalen waar je misschien nooit bij stil hebt gestaan.

Wat we ook voor ogen moeten houden wanneer wij het over de toereikendheid van Gods Woord hebben, is dat dit gebaseerd is op de leer van de foutloosheid en onfeilbaarheid van de Bijbel v.w.b. de handschriften.

Simpelweg betekent de foutloosheid van de Bijbel dat er geen fouten in de Bijbel staan. Bijvoorbeeld alles dat vastgelegd is, is foutloos. De feiten, de historische details, de namen, de tijden, de gebeurtenissen, enz.

Met onfeilbaarheid bedoelen wij dat het onmogelijk is dat de Bijbel überhaupt fouten kan bevatten. En dit is gebaseerd op het feit dat God geen fouten maakt. God is onfeilbaar, dus als verlengde daarvan is Zijn Woord, de Bijbel onfeilbaar.

Kortom, doordat de Bijbel foutloos en onfeilbaar is, is de Bijbel voor 100% te vertrouwen. Juënney en Casper zullen hier hopelijk ook iets over zeggen.

Waar ik deze dag mee aftrap is vanuit de negatieve kant. Dus voordat we gaan kijken naar twee essentiële zaken waarin Gods Woord wél toereikend voor is, wil ik gaan kijken naar 7 gevolgen van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van de Bijbel.

Mijn hoop en mijn gebed is dat ik jullie hiermee help om enerzijds God en Zijn Woord beter te leren kennen, en anderzijds om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen in het herkennen van voorgangers en kerken die misschien wel zeggen dat ze in de toereikendheid van Gods Woord geloven, maar die daar in de praktijk van hun dagelijks leven en in hun bedieningen niet naar handelen.

DE ZEVEN GEVOLGEN

Het eerste gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord is dat het Gods autoriteit over jouw denken en over je ziel usurpeert. En met usurperen bedoel ik dat het ongeloof Gods autoriteit onrechtmatig in bezit neemt. Het ongeloof neemt Gods autoriteit van Hem weg en eigent het zichzelf toe.

Geloof in de toereikendheid van Gods Woord is dus een kwestie van autoriteit. Want als je er niet voor 100% in gelooft dan zal je op z’n minst gaan twijfelen over Gods rechtmatige autoriteit over jouw redding, over jouw christen zijn, over jouw denken, over jouw ziel, jouw emoties, jouw gedrag en over de moeilijke beslissingen die je moet nemen.

Ook zal je Gods autoriteit vervangen met je eigen inzichten en meningen, wat jij vindt dat het beste is voor jou en voor jouw leven.

Je zal zelf een invulling gaan bedenken over hoe je een Christen hoort te zijn. Je zal zelf gaan bedenken waarom je naar de kerk toe gaat of wat de kerk überhaupt is.

En wanneer je tot aan je lippen in de problemen zit ga je opzoek naar buiten Bijbelse hulpmiddelen, naar hulpinstanties, naar logische oplossingen.

Misschien ga je naar je wereldse vrienden toe om hun advies te vragen, of om medelijden te zoeken. Want het laatste dat je wil doen is naar die of die broeder toe gaan want die komt toch alleen maar met de Bijbel.

En als dat allemaal niet lukt, om dan je problemen alsnog te ontsnappen zal je misschien zelfs alcohol of drugs gaan gebruiken.

Kortom, omdat je dus niet in de toereikendheid van God en Gods Woord gelooft, zal je zelf dingen gaan verzinnen en je zal te rade gaan bij iedereen en alles, behalve bij God.

Niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord usurpeert Gods autoriteit over jouw denken, over je ziel, over heel je leven. Het laat God niet zijn wie Hij is.

Het tweede gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord is dat het de autoriteit van Christus over Zijn Gemeente usurpeert.

Wedergeboren christenen geloven dat Christus het Hoofd van Zijn Gemeente is, wat o.a. inhoudt dat Hij en Hij alleen het voor het zeggen heeft. Hoe Jezus Zijn hoofdschap en autoriteit over Zijn Gemeente uitoefent is dus door Dégene te zijn die d.m.v. Gods Woord tot Zijn Gemeente spreekt.

En alles dat Jezus Christus tot Zijn Gemeente te zeggen heeft bevindt zich in één boek, de Bijbel.

Wat ik zeer bijzonder vind, zijn de allereerste instructies die Jezus als Hoofd aan Zijn Gemeente geeft:

Mattheüs 18:15-17 –15Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. 16Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. 17Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn.”

De eerste instructie die Jezus aan Zijn Gemeente geeft heeft te maken met het zuiver houden van Zijn Gemeente. Hij wil dat een levensstijl van onbekeerde zonde niet in Zijn Gemeente gedoogd wordt.

En als iemand die zichzelf een christen noemt de liefdevolle terechtwijzingen en waarschuwingen van een broeder, of meerdere broeders, of zelfs van de gemeente blijft negeren, en zich niet wil bekeren, dan zegt Jezus dat hij/zij de Gemeente uit moet worden gezet.

Kijk, dit is een hele studie op zich, maar ik haal dit alleen aan omdat dit een duidelijk mandaat van Jezus Christus, het Hoofd van de Gemeente is, en waar wordt dit mandaat vandaag de dag nog uitgevoerd?

Waar mensen en kerkleiders de toereikendheid van de lastige gedeelten van Gods Woord negeren, vooral op het gebied van kerkelijke tucht, wordt de autoriteit van Jezus Christus geüsurpeerd door menselijke gedachten.

Want, iemand zou heel goed kunnen zeggen dat dit toch niet liefdevol is en Jezus is toch liefde?

Ja, Jezus is liefde, en ja Gods Woord is toereikend om ons de weg te wijzen naar hoe het liefdevol Hoofd van de Gemeente wil hoe wij Zijn kerk runnen.

Jezus heeft natuurlijk nog veel meer dat Hij over en tot Zijn Gemeente te zeggen heeft en daar hebben wij de gehele Bijbel voor.

Het derde gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord is dat het het werk van de Heilige Geest in de weg komt te staan.

De Heilige Geest gebruikt het Woord van God o.a. om mensen tot bekering en tot een reddend geloof te brengen,

1 Petrus 1:22-23 –22Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, 23u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.”

Hier zegt Petrus duidelijk dat de Heilige Geest het onvergankelijk, levend en eeuwig blijvend Woord van God gebruikt om een mens tot wedergeboorte te brengen.

Als je op dit gebied dus niet in de toereikendheid van Gods Woord gelooft dan zal je òf een verwaterd evangelie met mensen gaan delen òf een vals evangelie. En geen van beiden zijn hét Evangelie.  Hier zal Juënney ons meer over gaan vertellen.

Ook gebruikt de Heilige Geest het Woord van God om Gods kinderen te heiligen. D.w.z. dat de Heilige Geest Gods Woord gebruikt om Gods kinderen af te zonderen voor Zichzelf, voor Zijn doeleinden.

Heiliging betekent ook dat de Heilige Geest Gods Woord gebruikt om Gods kinderen gaandeweg in het leven te veranderen. Deze verandering houdt in dat je je steeds meer gaat afkeren van zonde en meer gaat lijken op Jezus. Dit ga je zien doordat je je steeds meer gaat richten op de zaken van de HEERE en je Hem steeds meer wil gehoorzamen en liefhebben.

Johannes 17:17 – “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”

Casper zal meer over heiliging gaan vertellen.

Het vierde gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord is dat het bewijst dat je trots en hoogmoedig bent en je je niet wil onderwerpen aan het gezag van de Heilige Schrift.

Ik geloof dat als iemand jou zou vragen of je in de toereikendheid van de Schrift gelooft, dat je daarop ja zou zeggen. Wist je dat zowat elke evangelische christen en kerk dit ook zou zeggen?

Als je bijvoorbeeld een willekeurig kerk website bekijkt dan zal je waarschijnlijk ergens in hun geloofsbelijdenis lezen dat zij in de toereikendheid van Gods Woord geloven.

Maar weet je, en ik weet dat dit arrogant klinkt, maar ik hoef alleen maar naar één preek of zelfs alleen een gedeelte van een preek te luisteren om al heel snel door te hebben wat zijn kijk op Gods Woord daadwerkelijk is.

En als iemand het Woord van God niet verklarend predikt, als iemand niet vanuit de toereikendheid van de Schrift predikt, dan vindt hij dat wat hij te zeggen heeft meer belangrijk is dan het Woord van God en dat is hoogmoed.

Door niet vanuit de toereikendheid van de Schrift te prediken, prediken zij niet het Woord van God, maar zichzelf en wat zij belangrijk vinden.

En dus verheffen zij zichzelf, hun kennis, hun levenservaring, hun eigen menselijke wijsheid, hun eigen inzicht en bekwaamheid boven het Woord van God. En dat bewijst dat die persoon trots is en zich niet wil onderwerpen aan het Woord van God.

En dit geld ook voor de doorsnee christen. Ik hoef alleen maar een half uurtje met iemand van hart tot hart over de Bijbel te praten en ik weet al direct wat zijn/haar kijk op Gods Woord is.

Dus, door niet voor 100% te geloven in de toereikendheid van Gods Woord geef je aan dat je trots en hoogmoedig bent en je je niet wil onderwerpen aan het gezag van de Schrift.

Het vijfde gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord is dat het je zal verhinderen in het ontwikkelen van en groeien in de gedachten (de geest) van Christus.

1 Korinthe 2:16b – “Wij hebben de gedachten (gezindheid/geest) van Christus.”

In Mattheüs 16 zei Jezus tegen Zijn discipelen dat Hij Zijn Gemeente gaat bouwen, en dat heeft Jezus in de afgelopen 2.000 jaar trouw gedaan. Hij zal dit bouwwerk ook afmaken.

Maar Hij is sinds de hemelvaart niet fysiek aanwezig op aarde. Jezus bouwt Zijn Gemeente dus d.m.v. menselijke werktuigen; jou en mij.

En dat werk bestaat niet alleen uit wat wij zien als kerkelijke zaken of bedieningen. Nee, het bouwwerk van de kerk bestaat ook uit het bouwen van je thuissituatie, je huwelijk, je gezin. En daar ben jij als man zijnde eindverantwoordelijk voor.

Dus, als jij en ik een waardevol en zelfs onmisbaar onderdeel wil zijn in Zijn bouwteam, dan moeten wij toch weten wat Hij als Architect en Hoofd van Zijn Gemeente denkt?

En hier heb je geen theologische opleiding per se voor nodig. Je hoeft niet rijk te zijn of slim. Je hoeft niet te voldoen aan de wereldse standaarden, je hoeft niet te presteren, je hoeft jezelf niet te bewijzen; het is geen competitie.

En je verleden is ook geen issue. Het maakt Jezus niets uit hoe groot en hoe vol die rugzak van jou is. Dit is juist een van de geweldige voordelen van het Evangelie, want als jij in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbijgegaan, en alles is nieuw geworden. Dit is jouw positie in Christus.

En het enige dat dan nog van belang en nodig is, is dat je te weten komt wat Christus voor jou persoonlijk én voor Zijn Gemeente voor ogen heeft; hoe Hij erover denkt en wat Hij denkt.

En als Paulus dus schrijft dat Gods kind de gedachten, de gezindheid/geest van Christus heeft, dan bedoelt Paulus hiermee niet dat Zijn gedachten tot ons komen d.m.v. een of andere mythische kracht.

Nee, wij weten wat Christus denkt omdat wij Gods Woord, de Bijbel hebben; wat toereikend is.

Maar als je dus niet voor 100% gelooft in de toereikendheid van Gods Woord, dan zal je nooit te weten komen wat de gedachten van Jezus zijn. Niet over het bouwen van Zijn Gemeente, en ook niet over jouw persoonlijk leven. En dat is zo zonde!

Het zesde gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord is dat het je zal verhinderen om Gods spreekbuis te zijn over elk vraagstuk in deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vraagstukken:

Het huwelijk:

Wat is het huwelijk eigenlijk? Hoe definieer je het huwelijk? Waarom trouwen mensen wel/niet? En hoe zit het met seks vóór het huwelijk, of seks buiten het huwelijk; als je eenmaal getrouwd bent?

Hoe zit het met het homohuwelijk? Is dat überhaupt een huwelijk?

Hoe zit het met echtscheiding? Is echtscheiding goed voor de kinderen als de ouders alleen maar ruziën? Is echtscheiding goed voor de maatschappij?

En, moeten man en vrouw per se gaan trouwen als de vrouw buiten het huwelijk zwanger is geworden?

De LGBTQ-beweging:

Wat zijn dit voor mensen? Waarom zijn ze zo? Kunnen zij zich ervan bekeren als ze dat echt willen of blijven zij de rest van hun leven zo?

Hoe gaat de kerk met mensen van deze geaardheid om? Mogen ze bij jou in de kerk komen? Zo ja, wat is het doel daarvan en hoe ga je zo’n iemand discipelen? Zijn er LGBTQ’ers die christen zijn?

Mogen LGBTQ-koppels kinderen adopteren?

Is het, zoals zij zelf beweren, een blijk van liefde om mensen van deze geaardheid te accepteren en omarmen en om ze niet te discrimineren? Is dat de ware liefde?

Coronavaccinatie:

Moet men zich laten vaccineren en alle andere vraagstukken hier omheen?

Kijk, ik geloof dat God wel degelijk een uitgesproken mening heeft over deze vraagstukken. Hiermee zeg ik tegelijk ook dat Gods Woord toereikend is en dat wij met het Woord van God al deze vraagstukken namens God kunnen tackelen.

  Maar ik denk dat de doorsnee christen het helaas heel moeilijk en lastig vindt om Gods spreekbuis over deze vraagstukken te zijn.

En daar is op zich niets mis mee als je een pasbekeerde bent. Maar als je al jarenlang christen bent en als het Woord van Christus dan nog steeds niet rijkelijk in je woont, dan is dat aan jou.

En wat dan als niet voor 100% in de toereikendheid van de Bijbel gelooft; dan val je toch echt door de mand.

Stel dat jij door je school of werkgever of door je niet-gelovige familie gevraagd wordt om een Bijbelse kijk te geven op de actuele vraagstukken. En dat moet je dan live op televisie gaan doen.

Ik denk dat al geloof je voor 100% in de toereikendheid van Gods Woord, dit een grote uitdaging kan zijn. Maar hoe ga je het doen als je niet voor 100% in de toereikendheid van de Bijbel gelooft? Dan ben je gewoon één stem tussen alle andere stemmen, in plaats van dat je Gods stem bent.

Het zevende gevolg van het niet voor 100% geloven in de toereikendheid van Gods Woord is dat het je beroofd van de enige echte bron van hulp.

2 Petrus 1:3 – “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.”

Door de echte Jezus Christus van de Bijbel te kennen zoals Hij daadwerkelijk is, hebben wij alles van God gekregen wat wij voor het christelijk leven hier op aarde nodig hebben, én alles wat wij nodig hebben om God met ons leven te eren, te verheerlijken en te dienen.

Deze prachtige belofte geeft aan dat wij niet uit eigen kracht een christen hoeven te zijn, dat wij God niet uit eigen kracht moeten eren en dienen om hem te pleasen.

Veel van wat er in het Evangelisch christendom namens God gedaan wordt, gebeurt helaas wel uit het vlees, uit eigen kracht. Bijvoorbeeld de schandalen rondom Hillsong van de afgelopen jaren zijn daar het harde bewijs van.

Alhoewel zij dit wel beweren, geloven zijn niet voor 100% in de toereikendheid van Gods Woord en verzinnen daarom hun eigen doctrine en theologie. En vroeg of laat zal Jezus Zijn kandelaar bij hun wegnemen waardoor alles wat zij in eigen kracht hebben opgebouwd, als een kaartenhuis uit elkaar zal vallen. Wij zien dit keer op keer gebeuren.

God heeft Zijn kinderen alles geschonken dat nodig is om dit soort ellende te voorkomen. Maar dan moet je je wel aan de HEERE willen onderwerpen en Zijn wil doen. En dit is alleen mogelijk wanneer je voor 100% in de toereikendheid van Gods Woord gelooft en dat naleeft.

2 Timotheüs 3:14-17 –14Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 16Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

Door voor 100% te geloven in de toereikendheid van Gods Woord, ben je ervan verzekerd dat Gods Woord bij machte is om 1) jou te redden, zalig te maken, en 2) volmaakt te maken.

Met volmaakt bedoelt de Bijbel niet perfect zoals God dat is, maar passend. Je past gewoon perfect waar God je hebben wil.

Volmaakt betekent hier ook geschikt, dus geschikt voor waartoe God jou roept en geschikt voor waartoe God jou wil gebruiken.

Volmaakt betekent hier ook opgewassen, dus zal je opgewassen zijn tegen alles dat je in dit leven voor de kiezen krijgt.

En volmaakt betekent hier ook dat je voldoende toegerust bent, voldoende toegerust om alles te kunnen doen dat God van jou vraagt en dat hij jou beveelt.

Dit is de hulp die wij keihard nodig hebben om christen te zijn en dit is de hulp waarvan jij beroofd zal worden als je niet voor 100% in de toereikendheid van Gods Woord geloofd.

Ik wil eindigen met een Schriftgedeelte dat bij uitstek de meest uitgebreide verklaring is van de toereikendheid van Gods Woord.

Psalm 19:8-15 –8De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. 9De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. 10De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. 11Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat. 12Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. 13Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. 14Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. 15Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn  hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!”