De wederkomst van Jezus Christus – Openbaring 19:11-21

De wederkomst van Jezus Christus – Openbaring 19:11-21

De wederkomst van Jezus Christus

Openbaring 19:11-21

Wanneer mensen vragen waar de Bijbel over gaat, zou je, afhankelijk van je invalshoek verschillende antwoorden kunnen geven. Bijvoorbeeld. . .

De Bijbel gaat over God, of over de onvoorwaardelijke liefde van God, over Gods genade, of over de redding van God, over de rechtvaardigheid en oordeel van God.

De Bijbel gaat over Jezus Christus, over Zijn offer aan het kruis, over de vergeving van zonden, de mogelijkheid om het eeuwig leven te krijgen, enz.

De Bijbel gaat inderdaad over al deze dingen, maar stel dat je alle thema’s in de Bijbel in kaart zou brengen en deze in categorieën zou zetten, dan zou je alsnog alle categorieën kunnen plaatsen onder één hoofdthema.

Dit hoofdthema is de wederkomst van Jezus Christus, wanneer Hij de usurpator, satan en al zijn makkers eindelijk zal uitschakelen, en Gods koninkrijk der gerechtigheid op aarde zal vestigen.

Toon volledige notities

Vanaf Genesis 3, waarin God de Messias, de Redder, de Verlosser belooft te geven, draait de gehele Bijbel uiteindelijk om deze gebeurtenis; de wederkomst van Jezus Christus.

Alles m.b.t. de redding van de mens en het ongedaan maken van de vloek over de gehele schepping bevindt haar hoogtepunt in de wederkomst van Jezus Christus.

De wederkomst van Jezus Christus is dus waar de Bijbel uiteindelijk over gaat!

Ik geloof dat wij, nadat wij zo’n twintig studies hebben besteed aan de grote verdrukking eraan toe zijn om wat goed nieuws te krijgen.

Dit zal vanmorgen in Openbaring 19 tot aan het eind van Openbaring 22 het geval zijn. . . alleen maar goed nieuws.

Wij hebben tot nu toe in Openbaring een aantal belangrijke zaken behandeld:

In hoofdstuk 1 t/m 3 het tijdperk van de kerk; dus de periode vanaf Handelingen 2, de geboorte van de kerk tot aan de opname van de kerk, wat op elk moment kan gebeuren.

Wij hebben gekeken naar de opname van de kerk waarin Jezus niet zichtbaar op aarde terugkomt, maar dat Hij ons vanuit de lucht roept en dat wij die Hem navolgen Hem in de lucht tegemoetkomen.

En wij hebben gekeken naar de periode van zeven jaar dat de verdrukking genoemd wordt, dat ingeluid zal worden nadat de kerk opgenomen is.

Wij zijn in het boek Openbaring dus gekomen bij het culminatiepunt, oftewel de climax van de Bijbel en dat is de wederkomst van Christus.

Ik beloof jullie, jullie die je leven hebben toegewijd aan de God van de Bijbel, dat er vanaf hoofdstuk 19 alleen maar goede en positieve dingen in Openbaring staan.

Lees Openbaring 19:11-21

Vers 11  “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.”

Johannes, de schrijver van Openbaring ziet de hemel geopend en ziet een wit paard met erop Jezus Christus, die getrouw en waarachtig genoemd wordt.

Jezus berijdt een wit paard wat overwinning betekent. De oude Romeinse generaals reden, als ze een grote overwinning hadden behaald, door de hoofdstraten van de keizerlijke stad op een sneeuwwit strijdpaard.

Dus, naast het feit dat de kleur wit voor reinheid staat, is het passend dat de grote overwinnaar, Jezus op een wit paard rijdt.

Jezus noemde Zichzelf in Openbaring 3 de getrouwe en waarachtige Getuige. Hier wordt dat nog eens bevestigd.

Jezus is in tegenstelling tot Zijn ontrouwe kerk, volkomen getrouw. Jezus is in geen enkel opzicht ooit ontrouw geweest en zal dat ook nooit zijn.

Ook is Hij waarachtig wat simpelweg betekend dat Jezus echt is. Alles dat de Bijbel over Hem schrijft is echt en het is voor 100% waar.

Dit zou een gigantische bemoediging zijn geweest voor de lezers van 2.000 jaar geleden, toen de kerk behoorlijk vervolgd werd door het Romeins rijk.

Niet alleen is Jezus getrouw en echt, maar Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

In alles dat Jezus doet, dus ook in het oordelen en in het voeren van oorlog, is er in Jezus geen enkel spoor van vals spel. Er is geen spoor van corruptie. Jezus is niet om te kopen.

Men zegt vaak dat iedereen zijn/haar prijs heeft. Bij Jezus geld dit niet. Hij heeft wel een prijs, maar die prijs heeft Hij zelf betaald aan het kruis.

Maar nu, nadat God de mensheid duizenden jaren lang de kans heeft gegeven om zich tot Hem te keren, is de tijd van genade voorbij.

Nu is er voor deze mensen alleen nog het rechtvaardig oordeel van Jezus Christus.

Vers 12  “En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.”

Dit is nu de derde keer in Openbaring dat er staat dat Jezus ogen heeft als een vuurvlam.

Dit spreekt van het feit dat Jezus alles ziet en doorziet. Hij kent ieder persoon door en door, wat ze gedaan hebben, wat ze aan het doen zijn en wat ze denken.

En in dit geval zal niemand aan Zijn oordeel ontsnappen, ondanks dat sommigen het geheid zullen proberen.

Het is mens eigen om te denken dat ze God te slim af kunnen zijn, maar God doorziet de mens.

Ik vind het trouwens heel opmerkelijk dat wanneer mensen weten dat ik voorganger ben, zij zichzelf van hun beste kant laten zien. Niet iedereen hoor, want sommigen mensen doen juist lelijk omdat ik de voorganger ben.

Maar, weet je, schijnheilig doen heeft totaal geen zin want God doorziet ons toch! Zijn ogen waren als een vuurvlam!

Wij zien de draak, satan met zeven diademen, wij zien het beest, de antichrist met tien diademen. En hier zien wij Jezus, met vele diademen.

Het doet er niet toe hoeveel diademen Jezus draagt, waar het op neer komt is dat Jezus alleen de daadwerkelijk koninklijke waardigheid heeft waarmee geen enkele andere vergeleken kan worden. Hij alleen is de rechtmatige Koning!

Jezus heeft ook een naam die voor niemand bekend is.

Tegenwoordig hechten wij weinig waarde aan namen, maar bij God is het zo dat Zijn naam onlosmakelijk verbonden is aan Zijn persoon en wezen.

Zijn naam behelst Zijn karaktereigenschappen zoals liefde, barmhartigheid, genade, geduld, waarachtig, getrouw, enz. Dit zijn eigenschappen die wij als mensen grotendeels kunnen waarnemen.

Maar, Jezus Christus is ondoorgrondelijk. De onbekende naam, oftewel de naam die alleen Hij kent heeft dus te maken met de eigenschappen die ons onbekend zijn.

Dat Christus’ naam voor mensen onkenbaar is, betekent dat Zijn persoon en wezen niet ten volle door mensen gekend en doorgrond kan worden, omdat Hij een hemelse, bovenmenselijke natuur heeft, die het menselijke bevattingsvermogen overstijgt.” (CvB)

Vers 13  “En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.”

Sommigen denken dat het in bloed gedoopt bovenkleed het bloed van Jezus Zelf vertegenwoordigd. Maar ik geloof dat de context op iets anders wijst.

Zoals wij in Openbaring 14:20 gezien hebben komt Jezus om wraak te nemen. Het gaat daar en ook hier in vers 15 om de wijnpersbak van de toorn van God.

Wanneer men de druiven perst, spat het sap op de klederen.

Dit beeld komt al eerder voor in Jesaja 63 waarin de profeet Jesaja profeteert over de wraak van God en de redding van Israël. De profeet vraagt:

Jesaja 63:1-4,6 – “1Wie komt daar uit Edom, uit Bosra in helrode kleren, gehuld in zijn gewaad, trots op zijn geweldige kracht? ‘Ik ben het, Ik oordeel rechtvaardig, en ben machtig om te redden.’ 2Waarom is uw gewaad zo rood, en zijn uw kleren als die van een druivenperser? 3‘Ik alleen heb de wijnpers getreden en van de volken was er niemand bij Mij. In mijn woede heb Ik hen vertrapt, in mijn toorn heb Ik hen onder de voet gelopen. Hun bloed is op mijn kleren gespat en heel mijn gewaad heb Ik besmeurd. 4Want Ik beraamde een dag van wraak, het jaar van mijn bloedwraak was gekomen. 6Ik heb volken in mijn woede vertrapt en in mijn toorn heb Ik hen vermorzeld, Ik liet hun bloed over de aarde vloeien.’”

Zoals de kleding van de druiventreders bezoedeld werd door het opspattende sap van de druiven, zo is ook de mantel van de Messias besmeurd met het bloed van Zijn tegenstanders. Zovelen zijn onder Zijn hand gevallen dat Zijn kleed ‘doordrenkt’ is met bloed. De verschijning van Christus in een met bloed bezoedeld gewaad is een onheilspellend voorteken voor Zijn tegenstanders.” (CvB)

Jezus wordt hier het Woord van God genoemd wat voor de apostel Johannes een bekende naam van Jezus is.

Wij geloven dat God Zichzelf aan de mens kenbaar maakt d.m.v. de Bijbel, het Woord van God. Dus, als je God wil leren kennen, dan moet je er een gewoonte van maken om elke dag biddend je Bijbel te gaan lezen en te bestuderen.

Wij geloven ook dat God Zichzelf aan de mens kenbaar heeft gemaakt door de persoon Jezus Christus toen Hij op aarde wandelde.

Over de mens Jezus Christus zei Paulus in Kolossenzen 2:9: “In Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig.” M.a.w., alles dat God is, was aanwezig en waarneembaar in de mens, Jezus Christus.

Jezus zei tegen Filippus in Johannes 14:9: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Hier zegt Jezus dus dat God Zichzelf aan de mens kenbaar maakt d.m.v. Zijn Zoon, Jezus.

Wij hebben dus niet alleen het geschreven Woord van God, wij hebben ook het levende Woord van God, Jezus Christus om God aan ons kenbaar te maken.

Zoals wij van sommige mensen kunnen zeggen dat zij een wandelende encyclopedie zijn, was Jezus letterlijk een wandelende Bijbel, het levende Woord van God.

Vandaar dat het zo belangrijk is om dagelijks niet alleen je Bijbel te lezen, maar juist ook om met Jezus om te gaan, om proactief met Hem op te trekken.

Dit doe je o.a. door alles dat in je omgaat, alles dat in jouw leven afspeelt, en alle vragen die je hebt bij Hem neer te leggen in gebed.

En gebed kan zowel plaatsvinden wanneer je er speciaal tijd apart voor zet alsook gewoon spontaan, tussen de bedrijven door. Hij is toch altijd met je, maak daar gewoon gebruik van.

Vers 14  “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.”

Zoals wij in vers 8 zagen dat de bruid van Christus, de kerk in fijn linnen gekleed was, en de engelen in 15:6 in linnen gekleed waren, gaan wij ervan uit dat de hemellegers niemand anders dan de heiligen zijn. D.w.z. de heiligen uit zowel het Oude Testament alsook de gemeente, de kerk.

Dat het fijn linnen wit en smetteloos is geeft aan dat het de door Jezus Christus schoongewassen heiligen zijn. Wij dus!

Wij weten weliswaar uit Mattheüs 16:27 en 25:31 en uit 2 Thessalonicenzen 1:7 dat Jezus bij Zijn wederkomst ook vergezeld zal worden door vele engelen.

Ik heb hooguit twee of drie keer in m’n leven op een paard gereden. Ik heb dus weinig ervaring met het berijden van een paard.

Maar straks zullen wij, wij die aan Jezus toe behoren, op witte paarden rijden als nooit tevoren! Dit lijkt mij hartstikke gaaf!

Vers 15  “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.”

In het Nieuw Testament wordt het Woord van God vergeleken met een zwaard.

Hebreeën 4:12a – “Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard…”

Efeze 6:17b – “het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.”

Het zwaard dat Johannes uit de mond van Jezus ziet komen betekent dat Jezus met slechts Zijn Woord de heidenvolken zal vernietigen.

Zoals God in Genesis 1 het universum schiep door het slechts uit te spreken, zal Jezus de slag van Armageddon geheel overwinnen door iets te zeggen. Zo krachtig is Zijn Woord.

Het is trouwens interessant dat in het Grieks, de zwaarden die in Hebreeën en Efeze genoemd worden eigenlijk grote messen of dolken zijn. Deze werden gebruikt tijdens een-op-een gevechten.

Maar het Grieks woord voor zwaard dat Johannes hier in Openbaring gebruikt beschrijft een groot zwaard die je met twee handen vast moet houden. Dit werd gebruikt om het af te maken, om de tegenpartij te onthoofden.

Hiermee geeft de Bijbel dus aan dat Jezus met een soort van ‘zwaar geschut’ ten strijde trekt en dat Zijn oordeel definitief is.

Dat Jezus zal hoeden met een ijzeren staf betekent dat Jezus dus niet alleen komt om te oordelen, maar ook om te heersen.

Aan de kerk in Thyatira schrijft Jezus in Openbaring 2 dat degenen die overwinnen, d.w.z. degenen die geloven dat Jezus de Christus is en daar naar leven, macht van Jezus zullen krijgen om over de heidenvolken te heersen, oftewel te regeren.

2 Timotheüs 2:12a – “Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.”

Openbaring 5:10 – “U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.”

Jezus zal als een voor 100% rechtvaardige ‘dictator van liefde’ op aarde regeren tijdens het duizendjarig vrederijk en wij die bij Hem horen zullen samen met Hem mee regeren.

Het kan dus goed mogelijk zijn dat een aantal van ons staatshoofden worden of gouverneurs, of burgemeesters, of ministers, o.i.d.

En dan niet op een corrupte wijze zoals het er heden aan toe gaat, maar in volledige rechtvaardigheid, in eerlijkheid, in goedheid, in waarheid, met onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.

Jezus treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. M.a.w. God laat het oordeel over aan Jezus.

Vers 16  “Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.”

Daar waar we op zijn heup Zijn zwaard zouden verwachten vinden we op Zijn bovenkleed en dij het symbool van Zijn macht en kracht, namelijk deze heerlijke naam: ‘Koning der koningen en Heere der heren’.

Waar Jezus bij Zijn eerste komst op aarde als een mak lammetje optrad, waar Hij op een ezel Jeruzalem intrad, wat symbool staat voor een koning die in vrede komt, komt Jezus voor de tweede maal op aarde als rechtvaardige rechter, als heerser, als Koning der koningen en Heere der heren.

Vers 17-18  “17En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 18om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.”

Deze engel vergaart alle vleesetende vogels om de boel op te ruimen. Dit is de schoonmaakploeg!

Allen die zich in de Jizreëlvallei verzamelen om samen met de antichrist en de valse profeet tegen Jezus oorlog te voeren zullen door Jezus afgeslacht worden.

Er zal in de vallei een ontelbaar aantal lijken en kadavers liggen en de engel roept alle vleesetende vogels bij elkaar om ze op te eten, om op te ruimen.

In Openbaring is er sprake van twee maaltijden, in vers 9 het avondmaal van de bruiloft van het Lam en hier in vers 17 het avondmaal van de grote God.

Dit klinkt misschien heel cru, maar men heeft de keus om òf deelnemer te zijn aan de maaltijd van de bruiloft van het Lam, òf om zelf een maaltijd voor de vleesetende vogels te worden.

Vers 19  “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.”

Er wordt geen enkele beschrijving gegeven van de feitelijke strijd; er wordt onmiddellijk overgestapt naar de uitkomst ervan.

Vers 20  “En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.”

Het beest, oftewel de antichrist en de valse profeet worden niet samen met de menigte door Jezus gedood. Zij worden als eersten levend de poel van vuur ingeworpen.

Toen wij Openbaring 13 hebben behandeld hebben wij gezien wie het beest en de valse profeet precies zijn, dus mocht je dit gemist hebben, neem de tijd om de studies alsnog online te volgen.

De poel van vuur is wat men meestal voor ogen heeft wanneer men over de hel spreekt.

De Bijbel leert ons dat er een plek is dat Hades genoemd wordt. Dit is het dodenrijk, de plek waar gestorven goddelozen hun tijd zullen doorbrengen totdat zij uiteindelijk door God geoordeeld zullen worden in Openbaring 20 waarna zij in de poel van vuur geworpen zullen worden.

Dus, voor een periode van duizend jaar, tijdens het duizendjarig vrederijk zullen de antichrist en de valse profeet de enigen zijn die in de poel van vuur zijn, in de hel.

Pas ná het duizendjarig vrederijk komt het laatste oordeel wanneer allen die God en Jezus hebben verworpen ook de poel van vuur, oftewel de hel ingeworpen zullen worden.

Het is heel bijzonder dat Jezus de antichrist en de valse profeet levend de poel van vuur in werpt. Dit zou betekenen dat zij het zowel als natuurlijk mens zullen meemaken en ook als geest, nadat zij daar gestorven zijn.

Wat hieraan ook bijzonder is, is wat de menigte zou moeten denken wanneer hun leider, de antichrist en de valse profeet door Jezus in de poel van vuur geworpen worden.

Ik kan me er niets bij voorstellen wat er op dat moment door hun heen zal gaan.

Vers 21  “En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”

Dit is dan het eind van de antichrist, de valse profeet en al hun aanhangers. Behalve satan zelf, is al het kwade op dit moment van de aarde verwijderd.

Aan het begin van Openbaring 20 zal ook de satan verwijderd worden en dan zal Jezus de aarde en de schepping gaan renoveren zodat wij, samen met Hem voor duizend jaar op aarde zullen leven en regeren in echte vrede, in gerechtigheid, in vreugde, in liefde.

Mensen, Jezus is getrouw. God de Vader is getrouw. Wat wij vanmorgen gelezen hebben zal ‘zeker weten’ geschieden. Wat heeft dit voor ons, anno 2017 te betekenen?

Voor de nog niet gelovigen, voor degenen die weifelen is dit een sterke aansporing om je radicaal te gaan bekeren en je leven aan de Heere Jezus Christus te geven.

De keus is makkelijk: òf je neemt deel aan de meest geweldige maaltijd ooit, òf je wordt zelf een maaltijd.

Voor ons, wij die Jezus navolgen is dit een heerlijke bemoediging om onszelf nog meer aan Jezus toe te wijden.

De tijd dat wij opgenomen zullen worden nadert, het is nabij. Het is dus zaak om zaken op orde te krijgen.

Welke gewoontes moeten wij verlaten?

Welke relaties moeten wij verbreken?

Welke emoties moeten wij aan de Heere overgeven?

Welke zonden moeten wij afleggen?

Welke veranderingen moeten wij in ons leven tot stand brengen?

Waar moeten wij ons van bekeren?

De zekerheid van Jezus’ wederkomst geeft ons natuurlijk ook een heerlijk vooruitzicht.

Waar je vandaag ook doorheen gaat, hoe moeilijk het ook is, hoe ondragelijk je het ook vindt, hoe veel pijn het je ook veroorzaakt, weet dat het van tijdelijke aard is.

De apostel Paulus, die heel veel voor Jezus heeft geleden schrijft dit: “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Kor. 4:17)

Lieve mensen, wij gaan in de komende weken onze studie van het Bijbelboek Openbaring afmaken. Wij weten hoe het afloopt.

Wij kunnen met alle zekerheid en in alle oprechtheid zeggen dat het voor de gelovigen allemaal goed gaat komen. Het komt goed! Het komt echt goed!


Titus 2:11-13 – “11Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.”

Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen!