Wees een hedendaagse Habakuk

Wees een hedendaagse Habakuk

Afgelopen zondag hebben wij het hele Bijbelboek Habakuk met elkaar gelezen, en we he hebben gezien dat wat de profeet Habakuk zo’n 2.600 jaar geleden meemaakte, wij anno 2019 ook meemaken.

Habakuk had een probleem. Hij zag als goede ‘Christen’ in de samenleving een en al onrecht, geweld, verwoesting, onenigheid en ruzie, én hij zag dat het Woord van God, de Wet van Mozes volkomen aan de kant gezet werd. In de eerste vier verzen van hoofdstuk 1 riep hij uit naar God:

Habakuk 1:1-4 –1De last die de profeet Habakuk gezien heeft. 2HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet? 3Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij, er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. 4Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn; want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.”

Habakuk, als goede en trouwe ‘Christen’ begreep niet waarom God dit toeliet zonder in te grijpen.

Toon volledige notities

Nadat Habakuk zijn zegje naar God toe had gedaan gaf God antwoord, maar God gaf niet het antwoord waarop Habakuk had gehoopt.

In vers 5-11 legt God aan Habakuk uit dat God op een door Hem bepaald tijdstip Juda gaat straffen door het aller slechtste volk, de Chaldeeën Juda gevangen te laten nemen.

Dit is ongeveer hetzelfde alsof je in 1940 tegen Nederland zou zeggen dat omdat Nederland zo goddeloos is geworden, God Nederland gaat straffen door hun gevangen te laten nemen door Adolf Hitler en Nazi-Duitsland.

Zo ondenkbaar als dit is, was het voor Habakuk nog veel meer ondenkbaar dat de heilige God van de Bijbel de kwade Chaldeeën zou gebruiken om Gods volk te straffen.

Uiteindelijk nadat Habakuk zijn hart tot meerdere malen toe bij God luchtte en nadat God aan Habakuk inzicht had gegeven tot Zijn plan kwam Habakuk tot deze conclusie:

Habakuk 3:17-19 –17Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – 18ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. 19 De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.”

In hedendaagse termen zouden wij kunnen zeggen: Al zou de economie geheel instorten, al zou er geen eten op de schappen liggen in de supermarkt, al zou alles waar ik menselijk op bouw en vertrouw weg komen te vallen, dan zal ik toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.

Dit is de instelling waarmee wij 2019 in moeten gaan. Het allerbeste goede voornemen voor 2019 is om het nieuw jaar in te gaan met dezelfde vastberadenheid als die van Habakuk.

‘De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.’ Oftewel, ‘Hij maakt mij sterk, Hij maakt me snel als een hert, met Hem beklim ik iedere berg!’ (GNB96)

Misschien lijkt dit te mooi om echt te kunnen zijn. Misschien lijkt dit veel te hoog gegrepen. Misschien lijkt dit voor jou in jouw situatie in jouw leven gewoon niet haalbaar; dat het een illusie is.

Ik ben er heilig van overtuigd dat dit voor elke Geest vervulde, wedergeboren Christen een realiteit kan zijn.

Natuurlijk zal je nog altijd te maken hebben met de ups-en-downs van het leven, met momenten of periodes waarin je in je gedachten, je emoties, of in je lichaam door onze tegenstander aangevallen zal worden, of dat we gewoon met de zondeval te maken hebben.

Maar het zal nooit zo hoeven te zijn dat jouw leven als wedergeboren Christen gekenmerkt zal worden door verslagenheid of depressiviteit of ongeloof.

Vanmorgen wil ik slechts een handvat geven om op God te allen tijde te kunnen vertrouwen, al slaat jouw leven nergens op. Maar niet alleen wanneer het tegenzit, maar gewoon voor altijd, op elk moment van je dagelijks leven.

Toen Habakuk zijn jammerklacht naar God toe uitte was zijn blik voornamelijk gericht op zijn omstandigheden. Hij keek vooral om zich heen en zag alleen dat dingen slecht gingen en dat God er niets aan deed.

Wanneer jij en ik onze blik voornamelijk gericht houden op onze omstandigheden, op de dingen die wij met ons beperkt menselijk zicht kunnen zien, dan zullen we net zoals Habakuk wanhopig worden, dan zullen wij ons net zoals Habakuk gaan afvragen waarom God niets doet, waarom God niet ingrijpt, dan zullen wij net zoals Habakuk gaan klagen.

Sommigen van ons kunnen dan ook dusdanig ontmoedigd worden dat we willens en wetens gaan zondigen.

Sommigen van ons kunnen gaan denken dat omdat God ons toch niet hoort, of onze gebeden toch niet verhoort, het geen zin heeft om voor het goede te kiezen.

En wat doen we in zulke gevallen? We gaan tegen God en tegen Zijn woord rebelleren.

Wij worden opstandig tegen God, tegen de kerk, tegen onze broeders en zusters, die allen alleen het beste voor ons voor ogen hebben.

Dus, wat kunnen wij eraan doen om dit soort neerwaard spiraal te voorkomen? Of, als we momenteel in zo’n neerwaard spiraal zitten, hoe komen wij eruit?

Wij moeten, hoe simpel dit ook klinkt, onze ogen van de omstandigheden af halen en ze op absolute waarheid vestigen.

Hoe reëel, hoe echt de situatie ook is, hoe echt de omstandigheden waarin wij verkeren ook zijn, de door ons waargenomen realiteit en de door ons waargenomen mogelijke uitkomst van deze situaties of omstandigheden zullen altijd gekleurd zijn door de leugen.

Bij voorbeeld, stel dat je in een situatie zit waarin je er zelf stellig van overtuigd bent dat God jou om welke reden dan ook niet kan helpen, dat het onmogelijk is.

Dan is de door jouw waargenomen realiteit en de door jou waargenomen mogelijke uitkomst van de situatie niet gebaseerd op absolute waarheid, maar op de leugen.

Want, de Bijbel leert ons dat bij God alles mogelijk is. Ook leert de Bijbel ons dat alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft. (Markus 10:27, 9:23)

De vraag is dan, wie of wat geloof je? Geloof je in wat je zintuigen waarnemen of geloof je het eeuwige Woord van God, dat absolute waarheid is?

Je zintuigen en je verstand zeggen tegen jou dat jij de uitzondering bent en dat God jou niet kan helpen.

Maar de Bijbel leert ons juist het tegenovergestelde, dat God wel degelijk bij machte is om jou te kunnen helpen.

Hoe God helpt, hoe God het onmogelijke voor mekaar krijgt is niet voor ons om uit te vogelen. God doet het op Zijn manier en op Zijn tijd zodat Hij de eer en de glorie krijgt die Hij alleen verdient.

In elke situatie is het dus van essentieel belang om onze ogen, onze harten en onze gedachten op de absolute waarheid van de Bijbel te vestigen en niet op wat wij zelf voelen of denken.

Onze gevoelens, wanneer zij niet onderworpen zijn aan het Woord van God en niet doordrenkt zijn in gebed zijn bedrieglijk. Zij laten ons in de steek.

Als je op dit moment in de knoop zit, als je het op dit moment niet langer ziet zitten, dan durf ik te zeggen dat dat komt omdat je afgaat op wat je met je zintuigen waarneemt en omdat je je gevoelens niet hebt onderworpen aan de absolute waarheid van het Woord van God en ze niet hebt doordrenkt in gebed.

De vraag dat ik eerder stelde was: ‘Wat kunnen wij eraan doen om dit soort neerwaard spiraal te voorkomen? Of, als we momenteel in zo’n neerwaard spiraal zitten, hoe komen wij eruit?’

Mijn antwoord op de vraag is: ‘Wij moeten, hoe simpel dit ook klinkt, onze ogen van de omstandigheden af halen en ze op absolute waarheid vestigen.’ Maar, hoe doe je dat?

Ook het antwoord op deze vraag lijkt voor sommigen van ons veel te simpel, maar ondanks dat het enerzijds inderdaad erg eenvoudig is, is het anderzijds het moeilijkste dat er is omdat wij onszelf én God hierin altijd in de weg staan. Ook speelt onze tegenstander de duivel hierin een tegenwerkende rol.

Waar het op neer komt is dat de hoeveelheid absolute waarheid wij tot ons nemen meer moet zijn dan de leugen dat wij tot ons nemen.

Bijvoorbeeld, als je het nieuws bekijkt, beluisterd of leest, en dan ook nog gelooft wat de media je voorhoudt, dan zou je helemaal depri kunnen worden.

En dan niet omdat de situaties die er geschetst worden niet echt zijn, maar eerder om de eventuele gevolgen van die situaties.

Als je bijvoorbeeld op Prinsjesdag te horen krijgt dat de zorgpremies omhooggaan of dat de pensioenleeftijd omhooggaat, dan zijn dat simpelweg feiten die genoemd worden. Dit is echt, dit is de realiteit.

Maar de conclusies die door de media getrokken worden of die je voor jezelf trekt zijn niet positief, want hoe kom je rond als je meer moet gaan betalen en hoe houdt je het vol om nog langer te gaan werken terwijl je lichaam nu al niet zo goed meewerkt.

Ja, de situatie is echt, maar zijn de conclusies die door de niet-gelovige media, je buren en je familieleden getrokken worden gebaseerd op de absolute waarheid van het Woord van God, of op het zeer beperkte verstand van de mens dat God volkomen buiten beschouwing laat?

In dit soort situatie, en vergeet niet dat wij dagelijks met dit soort situaties geconfronteerd worden, is het van essentieel belang om meer waarheid over de situatie tot ons te nemen dan de leugen.

En hoe wij dat doen is door naar de Weg, de Waarheid en het Leven te kijken. Hebreeën 12:2 moedigt ons aan om onze ogen gefixeerd te houden op Jezus Christus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Johannes 14:6 – “…Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Johannes 1:17 – “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.”

Efeze 4:21 – “Want u hebt van Hem gehoord en u bent in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is,” (wv2012)

Ik haal deze Schriftgedeelten aan omdat zij duidelijk aangeven dat de absolute waarheid van God alleen in Jezus Christus te vinden is.

Daarom worden wij herhaaldelijk aangespoord om onze blik op Jezus gericht te houden, om Hem na te volgen, om Hem te gehoorzamen, om Hem met heel ons hart, ziel, kracht en verstand lief te hebben.

Maar omdat Jezus er niet in levenden lijve op aarde is kunnen wij onze ogen natuurlijk niet op Hem richten. Maar daarvoor heeft God ons een andere manier gegeven.

In het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 zei Jezus tot God de Vader in vers 17: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”

Jezus, die Zelf de waarheid is, zegt dat het Woord van God, de Bijbel de waarheid is.

Dit betekent simpelweg voor jou en voor mij dat als wij in de praktijk meer absolute waarheid tot ons willen nemen dan leugen, dan moeten wij ons de waarheden over wie God is en waartoe Hij in staat is, eigen maken.

Hoe je het ook wendt of keert, je komt er als Christen niet onderuit om je Bijbel niet te gaan leren kennen.

Ja, maar ik ben geen goede lezer zegt iemand.

Voor jou zijn er tegenwoordig audio Bijbels beschikbaar waarin iemand de Bijbel voorleest.

Ja, maar wanneer ik de Bijbel lees snap ik er niks van zegt een ander.

Jeremia 29:13 geeft ons een Bijbels principe waarin God zegt: ‘U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.’

Zoek je God oprecht met heel je hart of probeer je de Bijbel slechts te lezen omdat het moet?

Koning David bad tot God in Psalm 119:18: ‘Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.’

Vraag oprecht aan God dat Hij jouw ogen opent voor de wonderen in Zijn Woord. Al laat Hij jou slechts één ding zien, dan is het al de moeite waard. Dwing het desnoods van God af!

Johannes 14:16-17 –16En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

Johannes 16:13 – “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, …”

Als jij daadwerkelijk wedergeboren bent door de Geest van God, dan woont de Geest van de waarheid in jou. Dit feit heeft gigantische gevolgen voor jou als Christen.

Sterker nog, de Geest van de waarheid zal jou de weg wijzen in heel de waarheid.

Het kan dus nooit zo zijn dat wanneer jij als Christen jezelf aan God onderwerpt, wanneer je Hem oprecht zoekt, wanneer je Hem naar eer en geweten gehoorzaamt, dat de waarheid van de Bijbel je ontgaat.

Johannes 18:37 – “Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.”

Jezus zegt hier dat iedereen die wedergeboren is Zijn stem kan horen, Zijn stem kan onderscheiden. En dan niet per se een hoorbare stem, maar de stem van God in het Woord van God.

Als je de Bijbel niet snapt wanneer je het leest, probeer het gewoon op een andere manier. . .

Jezus belooft de Zijne: ‘en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ (Johannes 8:32)

Hoe kan jij, anno 2019 een Habakuk zijn die de waarheid kent waardoor Hij volledig op God vertrouwt in alle omstandigheden.

Ten eerste moet je jezelf geheel aan Jezus Christus, die de Waarheid is, overgeven.

Misschien hoor je dit vandaag voor het eerst, of misschien loop je al jarenlang mee in het Christendom, maar je hebt jezelf nooit eerder volledig aan Hem overgegeven. Vandaag is het jouw dag!

Ten tweede, wees voornemens om vandaag nog, of morgenochtend vroeg een begin te maken aan het eigen maken van de waarheden van de Bijbel.

Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen, er is dus echt geen excuus om dit niet te doen. Als je daarbij hulp wil krijgen, vraag het aan mij of aan Casper.

Ten derde, houdt op met het luisteren naar de leugen. Als je merkt dat je depri wordt door het journaal. Zet die T.V. alsjeblieft uit. Verwijder alle dingen, alle media, alle devices waardoor je blootgesteld wordt aan de leugen.

En vervang al die rotzooi met de absolute waarheid van de Bijbel; al is het één waarheid per dag. Lees je Bijbel bidt elke dag dat je groeien mag.

Wat is meer belangrijk voor jou als wedergeboren Christen, Bijbellezen of bidden? Wat is meer belangrijk, inademen of uitademen? Allebei zijn even belangrijk.