Wees heilig, want Ik ben heilig

Wees heilig, want Ik ben heilig

Wees heilig, want Ik ben heilig (1 Petrus 1:13-16)

Vanochtend: geen Daniël. Pakken (hopelijk) volgende week op. Kijken naar opdracht van God, die zichtbaar hoort te zijn/worden in dagelijkse leven: wees heilig, want Ik ben heilig.

1 Petrus 1:13-16

Gods oproep om te leven zoals Hij is: heilig. Citaat uit, o.a. Leviticus 11:45.

 • Gods standaard, alleen Hij is heilig.

1 Samuel 2:2 “Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.”

Heiligheid moet van God komen, anders kunnen we die lat niet halen. De lat van heilig is nodig om een relatie met God te kunnen hebben; daarom wil Hij dat wij heilig leven.

 • Hoe ziet dat er uit? Wat is heilig leven?
 • Omgord de lendenen van het verstand (v13)

Geen alledaags taalgebruik: het idee is dat je klaar bent voor actie.

 • Leven naar Gods wil betekent doen wat Hij wil, wanneer Hij het wil, hoe Hij het wil.
  • Dit betekent bereid zijn je eigen agenda, schema, ideeën en dromen om te gooien, voor God. Alles onderwerpen aan Hem.
   • Gods plan boven jouw plan, Gods wil boven jouw wil.

Tegen standaard wereld in gaan, om Gods wil te doen; tegen logica in gaan, om te doen wat Hij vraagt.

 • Vraagt een houding van geloof, maar ook bereid zijn om te gaan.

Jesaja 6:8 “Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.”

Heilig leven is klaar zijn voor actie; ben jij bereid om te luisteren naar Gods stem over wat Hij wil? Zoek jij Gods wil voor jouw leven, of vind je wat je nu hebt wel best?

2 Timotheüs 2:15 “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.”

We zijn arbeiders; laat God bepalen hoe, waar en wanneer je dient. Ben jij klaar voor actie op Gods manier? Dat is onderdeel van heilig leven.

 • Wees nuchter (v13)

Idee van niet onder invloed van iets; i.e. alcohol, drugs, etc. Allemaal dingen die in de weg zitten van helder denken en vooral: doen naar Gods wil.

Efeze 5:18 “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,”

 • Heiligheid vereist nuchterheid, heiligheid vereist de Heilige Geest. Wees heilig, want Ik ben heilig vereist de Geest.

God Zelf denkt altijd helder, dat is onze standaard. God zal nooit anders denken dan heilig, omdat Hij altijd alleen beïnvloed wordt door Zichzelf.

 • Dit is geen pleidooi tegen alcohol, o.i.d. Pleidooi om nooit zo onder invloed van iets te zijn, dat we Heilige Geest niet meer kunnen horen en volgen.

Romeinen 15:15-16 “Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest.”

Nuchter zijn, heilig daarin zijn, kan alleen door de Heilige Geest. We worden dagelijks “geheiligd door de Heilige Geest.”; het proces van heiliging (Romeinen 8:29).

 • Proces is nodig, om continu nuchter te kunnen zijn. Zonder Bijbelse nuchterheid kunnen we God niet eren en/of dienen.

De wereld is continu op zoek naar iets om door beïnvloed te worden; laten wij beïnvloed worden door de Heilige Geest.

Ezechiël 36:26-27 “Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.”

Laat de Geest jou leiden, zodat je heilige keuzes zal maken. Niet geleid door alcohol, drugs, of andere beïnvloedende middelen, alleen geleid door de Geest.

 • Hoop volkomen op de genade in Jezus Christus (v13)

Guzik: “Genade is niet alleen voor het verleden, toen we voor het eerst ons leven aan Jezus gaven. Het is niet alleen voor het heden, waar we ieder moment leven staande op Zijn genade (Romeinen 5:2). Het is ook voor de toekomst, wanneer genade naar ons toe gebracht wordt. God is pas net begonnen om de rijkdom van Zijn genade te laten zien.”

Genade hoort onze hoop te zijn, God Die ons geeft wat we niet verdienen.

 • Dagelijks nodig, niet eigen kunnen. Welke talenten je ook mee gezegend bent, hoop op God; welke baan en/of verantwoordelijkheden je ook hebt, hoop op Zijn genade.
  • Nodig in elke situatie, juist als denkt dat alles zelf kan/onder controle

Gods genade is veel beter dan wat je zelf kan; Gods genade is oneindig veel beter dan alles dat jij kan bereiken of doen.

2 Korinthe 12:9 “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”

 • In elke situatie, in vragen, moeite, pijn, vreugde en in monotoonheid: Gods genade is genoeg.
  • Je mag leren kiezen en vertrouwen op het feit dat jij niet genoeg bent, maar Gods genade wel. Je mag leren hopen op genade, i.p.v. eigen kunnen.

Wereld wil dat we bouwen op talenten en eigen kunnen; hoe meer je ‘kan’, hoe ‘beter je bent’.

 • Hoe geweldig is het dan om te kunnen vertrouwen op de God Die alles kan? De God Die Jezus uit de dood heeft doen opstaan voor jou? Op Hem en Zijn kunnen mag je leren vertrouwen.

Heilig leven kan je niet zelf; vereist dat je bouwt op wat een ander kan: op wat Jezus kan.

 • Wat de situatie van je leven ook is, heilig leven is de standaard. Daarin kan je bouwen op de genade die er in Jezus is.

Vraag God om jou te openbaren waar je echt op bouwt, waar je echt op vertrouwt. Als dat iets anders is dan Zijn genade, vraag om een nieuwe “openbaring van Jezus Christus.” (1 Petrus 1:13).

 • Dat heb je nodig om heilig te leven, om te vertrouwen op Zijn genade. Wees heilig, want Ik ben heilig kan alleen door genade.

Waar hoop jij op? Waar verwacht jij dat hulp, redding, wijsheid, inzicht etc. vandaan komt? Hoop op de genade die er is in Jezus.

 • Niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger waren (v14)

Wees heilig, want Ik ben heilig en de begeerten van vroeger gaan niet samen.

Jesaja 64:6 “Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.”

Zo kijkt God naar onze ‘goede’ daden. Het oude hoort voorbij te zijn gegaan, alles hoort nieuw te zijn (2 Korinthe 5:17).

 • Zoveel van vóór Christus is niet goed genoeg; het is gebaseerd op en gericht op zonde.

Door geloof in Jezus is God onze hemelse Papa geworden (Romeinen 8:15); heilig leven betekent ook dat je je hemelse Papa gehoorzaamt en leeft naar Wie Hij is.

 • Je oude begeertes achter laten, kiezen voor nieuwe daden.

De dingen die je vroeger wilde, zijn niet de dingen van God: baan voor je eigen ego, veel geld, dure auto, seks, drugs, rock & roll, het perfecte lichaam, etc. allemaal wereldse begeerten.

1 Korinthe 6:10-11 “Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”

 • Dat zijn de begeertes van vroeger, “Sommigen van u zijn dat wel geweest”. Zo was je vroeger.
  • Nu “schoongewassen”, “geheiligd”, “gerechtvaardigd”. Wie je nu; in Christus.  

Wat je verlangens ook waren, je mag nu leven naar nieuwe, heilige verlangens. Dat is een keuze.

 • Wereld: volg je hart. Bijbel: hart is ongeneeslijk ziek (Jeremia 17).
  • Nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17), nieuw hart (Ezechiël 36).

Efeze 4:20-24 “Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.”

Oude mens afleggen, leven naar nieuwe mens; met nieuwe begeertes.

 • Heilig leven is leven naar Gods wil, Gods verlangens; i.p.v. eigen wil.

Wiens wil, verlangens en begeertes regeren in jouw leven?

Het leven draait om wat God voor jou heeft en wil; als Schepper weet Hij wat goed voor je is.

 • Heilig leven zoals Hij heilig is; dat is wat nodig is.

Onhaalbare lat, waardoor dit ontmoedigend kan klinken.

 • Bemoediging

Doordat God deze oproep doet, mogen we weten dat Hij ons ook wil helpen en leiden hierin. Filippenzen 2:13, God doet willen en werken.

 • De Heilige Geest wil je leiden om te leven naar Gods wil, om heilig te zijn zoals Hij.

Ezechiël 36:26-27 laat zien dat de Geest ons in staat wil stellen om Gods wil te doen; je mag leren luisteren naar Gods wil, boven je eigen wil. Daar ben je voor gemaakt; leven tot Zijn eer (Jesaja 43:7).  

 • Oproep

Leg oude dingen af, kies voor Hem. Het oude leven is minder dan wat God voor je heeft.

 • Zonde leidt tot dood; God geeft leven. Oude begeertes leiden naar zonde; Gods wil leidt, door genade, naar nieuw leven.

Laat de Geest je leiden in het maken van keuzes, zodat je heilig kiest. Heilig zoals Hij heilig is. Dat heb je nodig.

Ieder mens schiet tekort t.o.v. deze lat; ieder mens heeft Jezus en Zijn genade nodig. Jezus’ offer aan het kruis is er voor jouw en mijn zonde, is genoeg. Geloof in Hem, accepteer Zijn liefde en vergeving en je bent gered à kan je ook heilig worden en leven.

Christen, Gods wil voor jou: wees heilig, want Ik ben heilig. Leef jij naar Zijn wil?

 • Jouw verstand hoort klaar te zijn voor actie naar Zijn wil; ben jij dat?
 • Je hoort onder de invloed van de Geest te leven, niet van iets/iemand anders; wie/wat beïnvloedt jou?
 • Hoop is alleen zeker en vast te vinden in de genade die we in Jezus zien en hebben; waar hoop jij op?
 • Je hoort te leven naar de begeertes van God, i.p.v. vroeger; welke begeertes regeren in jou?

Judas 1:24-25 “Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.”