Wees op uw hoede voor valse profeten – Mattheüs 7:15-20

Wees op uw hoede voor valse profeten – Mattheüs 7:15-20

Wees op uw hoede voor valse profeten

Mattheüs 7:15-20

 1. Twee zondagen geleden zijn wij met Mattheüs 7:14 geëindigd waarin Jezus ons de nauwe poort en de smalle weg voorhoudt als dé enige weg die naar het eeuwig leven leidt.
 2. Vanmorgen pakken wij het bij vers 15 op waarin Jezus ons laat zien dat wij, door de nauwe poort en op de smalle weg, wegwijzers tegen zullen komen die ons de verkeerde richting op willen sturen.

Lees Mattheüs 7:13-29

Toon volledige notities
 1. Nadat Jezus Zijn discipelen en ons, in 2,5 hoofdstukken heeft onderwezen over hoe de echte christen er uitziet, en hoe het leven in Gods koninkrijk er uitziet, dwingt Jezus ons tot het maken van een keus.

Het is òf het eeuwig leven, òf de eeuwige verdoemenis.

 1. Jezus leert ons dat de poort, en de weg die naar het leven leidt moeilijk te vinden is.
  1. Twee weken geleden hebben wij gezien wat een gevecht het is, met vooral onszelf, om de nauwe poort binnen te gaan.
  2. Wij hebben gezien dat Jezus ons ook aanspoort om te strijden om de nauwe poort binnen te gaan.
 • In de rest van hoofdstuk 7 wil Jezus ons slechts één zeer belangrijk beginsel, één gewichtige boodschap meegeven.
  1. Er is maar één ding waarop Jezus de nadruk legt en dat is hoe belangrijk het is, in te gaan door de nauwe poort en zeker te weten dat we werkelijk op de smalle weg wandelen.
   1. En aan allen die de bewuste keus gemaakt hebben om dit te doen, laat Jezus enkele gevaren, obstakels en be-lemmeringen zien. Hij zegt in vers 15:

Vers 15 – 15Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.”

 1. Jezus geeft ons hier een ernstige waarschuwing. Wat hier ver-taald wordt als “wees op uw hoede” betekent in de grondtekst (1) dat men zich op iets aanhoudt of richt, (2) de aandacht richten op, (3) ergens op toezien, (4) de wacht houden, (5) zich wachten voor, zich hoeden voor, oppassen voor, (6) zich bezighouden met, zich inlaten met, zich toeleggen op.

Voor Jezus, de Goede Herder is dit een serieuze zaak!

 1. Jezus wil dat Zijn discipelen en wij de wacht houden voor valse profeten. Dit betekent dat wij continu waakzaam moe-ten zijn, dat wij op het gevaar van de valse profeten bedacht zijn, dat wij alert zijn.
  1. En wat ik zo fijn vindt van Jezus, is dat Hij ons niet al-leen waarschuwt, maar ons ook leert waarvoor wij op onze hoede moeten zijn, namelijk, valse profeten.
 2. Een profeet is een mens, door God uitgekozen om Zijn spreekbuis te zijn.
  1. Toen God Mozes riep om het volk Israël te verlossen uit de slavernij in Egypte sputterde Mozes God tegen en bleef er maar op hameren dat hij niet welbespraakt was en dat God beter een ander kon zoeken.
  2. Maar God zei tegen Mozes dat Hij Zijn woorden in de mond van Mozes zou leggen. M.a.w. God zou door Mozes heen spre-ken. God had Mozes gekozen om Zijn spreekbuis, oftewel om Zijn profeet te zijn.
   1. Een echte profeet van God is simpelweg iemand die door God Zelf gekozen is om namens Hem tot de mensen te spreken.
   2. In het O.T. en tijdens het schrijven van het N.T. was de inhoud van datgene dat de profeten spraken vaak voor-spellend of openbarend. Maar dit was slechts één aspect van profeteren.
 • Een ander aspect van profeteren is simpelweg het uitleggen van Gods waarheid, onderwijzen namens God.
  1. In deze zin heeft iemand die door God gekozen is om Zijn Woord, de Bijbel te onderwijzen, de genadega-ve van profeteren.
  2. In de tijdperk van de Gemeente, nu dus, heeft profeteren voornamelijk dit karakter.
   1. Dus, wanneer wij in het N.T. het woord pro-feet tegenkomen, wil dat nog niet zeggen dat wat hij zegt per se iets is dat voorspellend is. En het is zeer zeker geen nieuwe openbaring.

 

 

 • Hij spreekt namens God, Die hem hier-toe geroepen en aangesteld heeft en hij spreekt voornamelijk wat God reeds geopen-baard heeft in de Bijbel.
 1. Ik moet hierbij wel zeggen dat wanneer een door God ge-kozen en aangestelde bijbelleraar Gods Woord in de gemeente opent, de H.Geest aan het werk gaat d.m.v. het Woord dat geopend wordt.
  1. Hoe vaak komen jullie in de dienst met bepaalde vra-gen, of lasten, of zaken die jullie bezig houden en door de preek heen spreekt God tot jullie?
   1. Dit is het profetisch aspect van het onderwijzen van Gods Woord in actie.
 • Nou, een valse profeet is iemand die niet door God gekozen is om Zijn spreekbuis te zijn. Een valse profeet is een zelfge-kozen mens die zich voordoet alsof hij namens God spreekt.
  1. Dit speelt zich al af vanaf de tijd in de Hof van Eden toen Satan namens God sprak en Eva misleidde. En door de hele Bijbel heen zien wij dat er altijd valse profeten waren.
  2. Deuteronomium 13:1-5
   1. Valse profeten functioneren in de kracht van satan. En ook zij tappen vanuit bovennatuurlijke bronnen. Dus, het is mogelijk dat zelfs een valse profeet iets accuraat kan waarzeggen.
   2. Maar, het smerige van deze valse profeten is dat zij Gods kinderen altijd van de ware God af willen laten vallen. Vandaar dat Jezus ons zo ernstig hierover waar-schuwd.
  3. Jeremiah 14:14 – “De HEERE zei tegen mij: ‘Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen ge-sproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart.”
   1. Er zijn nog meer voorbeelden waarin God zegt dat Hij deze valse profeten niet gezonden heeft en dat zij zeer zeker niet namens God spreken.

 

Vers 15 – 15Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.”

 1. De echte profeten van God kon men herkennen door o.a. hun kleding. Jeremiah droeg een jutezak, Daniel ook, en J. de Doper droeg kleding van kameelhaar.
  1. Zij deden dit om aan te geven dat zij zichzelf de comfort van het leven onthielden. Ook was het zo dat jute erg grof is en dat het schuurt en prikt.
   1. Dit gaf aan dat hun boodschap niet een boodschap was dat de mensen comfortabel maakte, maar juist mensen uitdaagden om zichzelf te gaan onderzoeken.
    1. Hun boodschap verwees men niet naar de comfor-tabele wijde poort en brede weg, maar juist het tegen-deel.
   2. Dus, wanneer iemand zichzelf wilde vermommen als een profeet van God, droegen zij de kleding van een profeet.
  2. Nou, Jezus zegt hier dat de valse profeten naar ons toe komen in schapenvacht.
   1. In die tijd was het gebruikelijk dat een schaapherder kle-ding had van wol. Hij had schapen die hij om de zoveel tijd moest scheren wat wol opleverde.
    1. Dus, wat Jezus hiermee bedoeld is niet zozeer dat de valse profeet zich vermomd als een schaap, maar dat hij zich vermomd als een herder van de schapen.
    2. Hij komt als iemand die liefdevol lijkt, die meelevend lijkt, die begaan lijkt te zijn, die de Bijbel kent, die over-komt als iemand die het beste voor de schapen voor ogen heeft. Hij lijkt zorgzaam te zijn, hij weet altijd de juiste woorden te kiezen, hij is door velen geliefd, hij is net echt.
   2. De reden waarom Jezus ons zo ernstig waarschuwd is om-dat het niet voor de hand liggend is dat iemand een valse profeet is.
    1. Een valse profeet spreekt over God, over de Bijbel, over Jezus Christus, over de H.Geest, over het kruis, over liefde, genade, genezing, over bevrijding, over de hemel!
    2. Hij spreekt over veel dingen die het Evangelie betreft.
 • Alle dingen die hij zegt lijken allemaal te kloppen.
 1. Maar, het gaat hier niet om wat de valse profeet zegt. Het gaat hier om wat de valse profeet NIET zegt.
  1. De valse profeet, ook door Jezus de valse leraar ge-noemd zal niet spreken over het arm van geest zijn, het treuren over mens zonden, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, vervolgd worden om de gerechtigheid, vervolgd en gesmaadt worden omwille van Jezus.
  2. Hij zal niet spreken over het verloochenen van jezelf, het sterven aan jezelf. Hij zal niet spreken over het feit dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.
 • Kortom, de valse profeet zal het niet hebben over de nauwe poort en de smalle weg.

Vers 15 – 15…wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.”

 1. Valse profeten zijn van nature, in de kern van hun wezen roofzuchtige wolven.
  1. Zij streven om Gods schapen en lammeren van God af te leiden. En zij doen dit niet door openlijk foute dingen te zeg-gen. Jezus heeft het hier niet over ketters en sekteleiders.
  2. Nee, zij doen dit op een slinkse wijze. Zij spelen vooral in op de tijdelijke en aardse noden van de mensen. Zij hebben een sterke aantrekkingskracht voor het vleselijke omdat hun boodschap de eigen “ik” van de mens voorop stelt.
  3. Zij staan als het ware voor de nauwe poort en zeggen dat het niet echt nodig is om door de nauwe poort binnen te gaan.
   1. Zij nemen Gods Woord niet zo nauw en trachten zo veel mogelijk van Gods kinderen hierin mee te sleuren.
   2. Zij trachten Gods kinderen te overtuigen dat bepaalde bijbelse leerstellingen niet zo belangrijk zijn. Althans niet belangrijk genoeg om er over verdeeld te raken.
    1. Een paar jaar geleden had ik een gesprek met een belijdende wedergeboren, geest vervulde christen. Hij had mij zelfs verteld dat hij een bediening van profetie van God gekregen had.
    2. Wij hadden het over een specifieke zaak en keken naar wat de Bijbel hierover te zeggen had.
    3. Nadat wij samen het relevante stuk uit de Bijbel hadden gelezen, zei hij dat het helemaal klopte, dat hij ook begreep waarom het zo in de Bijbel staat.
    4. Maar toen zei hij, al slaande op de tafel: “maar toch ben ik het er niet mee eens!”. Mijn hart brak op dat moment.

Vers 16-20 – 16Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? 17Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 19Iedere boom die geen goe-de vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.”

 1. Jezus zegt hier twee keer dat wij hen aan hun vruchten zullen herkennen.
  1. Wat de valse profeet zegt en vooral wat hij niet zegt is iets waaraan wij hem kunnen toetsen.
  2. Ook kunnen wij hem toetsen aan de vrucht die hij in zijn leven draagt.
   1. De valse profeet zal niet arm van geest zijn, hij zal niet treuren over zijn zonde. Hij zal niet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid… Kortom, hij zal niet passen binnen het profiel van de christen zoals door Jezus omschreven is in de zaligsprekingen.
   2. Hij zal zeer zeker niet zachtmoedig en nederig van hart zijn zoals Jezus van Zichzelf zegt dat Hij zo is.
 • Hoe ziet het leven van de valse profeet eruit? Zijn huwelijk, zijn relatie met zijn kinderen? Draagt hij daad-werkelijk de vrucht van de geest zoals omschreven wordt in Galaten 5?

Vers 15 – 15…wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.”

 

Vers 13-14 – 13Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”

Jezus zegt in Joh. 10:11 – “IK BEN de Goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”

 1. Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ons; wij die de nauwe poort binnengaan en de smalle weg bewandelen.
  1. En Jezus heeft ons Zijn Woord, de Bijbel gegeven om ons het onderscheidingsvermogen te geven om te kunnen onder-scheiden tussen ware en valse profeten.
  2. Soms hoor ik mensen die al tientallen jaren christen zijn zeggen, ja, maar ik heb de H.Geest en die zal mij het laten zien.
   1. Dit klinkt mooi, maar ik zeg: “mooi niet”. De H.Geest heeft de gehele Bijbel geinspireerd. Hij heeft over een periode van 1500 jaar, 40 verschillende menselijke instru-menten gebruikt om ons te voorzien van de 66 boeken in de Bijbel die ons in staat zal stellen om het ware van het valse te kunnen onderscheiden.
   2. En als ik de Bijbel mij niet eigen maak, als ik mezelf niet beijver om mezelf welbeproefd aan God te stellen door de Bijbel te bestuderen, dan houd ik mezelf voor de gek door te denken dat de H.Geest mij het onderschei-dingsvermogen zal geven.

BIDDEN

HEILIG AVONDMAAL

 1. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. Hij wijst naar de nauwe poort en de smalle weg en door zijn offer, door Zijn leven voor ons te geven, maakt Hij het ons mogelijk om door de nauwe poort binnen te gaan.