Wie de God Die voor ons is? (Deel 2)

Wie de God Die voor ons is? (Deel 2)

Romeinen 8:31 (21-11-2021) Wie de God Die voor ons is?

Vorige week hebben we samen gekeken naar Wie de God is Die voor ons is. We hebben gezien dat Hij oneindig, almachtig en trouw is; eigenschappen die we keihard nodig hebben in deze tijd. Eigenschappen die onveranderlijk zijn, eigenschappen die we nodig hebben in tijd van lijden.

 • Dat is en blijft de context van het stuk waar we in zitten, lijden als onderdeel van heiliging. En in die context is het zo geruststellend dat God is Wie Hij is, dat Hij al deze dingen is, en meer. Daar mogen we ons aan vasthouden als christenen, daar kunnen we op staan.

Vanochtend wil ik met jullie verder kijken naar een aantal eigenschappen van God, zodat we echt goed weten: Wie is de God Die voor ons is?

v31 God is voor ons

Paulus stelt een hele specifieke vraag: “Wat zullen we dan over deze dingen zeggen?” Hij wil dat we de juiste conclusie trekken na alle dingen die net gezegd zijn. God wil dat we zien dat in heiliging er maar 1 ding belangrijk is: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”

 • Deze vraag is belangrijk in heiliging, met alle situaties waar je dan in terecht kan komen. Deze vraag is minimaal net zo belangrijk in het hele leven, waarin we moeten weten dat God voor ons is. We horen te leven naar Wie de God is Die voor ons is.
Toon volledige notities

Tegelijk stelt Paulus de belangrijke vervolgvraag: “wie zal tegen ons zijn?” Als er iets voor is, is er vaak ook iets tegen; als God voor ons is, is er waarschijnlijk ook iemand tegen ons. Met deze vraag maakt Paulus duidelijk dat als er iets/iemand tegen ons is, dat we ons moeten realiseren Wie God is.

Barnes: “Wie kan ons verwonden over vernietigen? Zondaars kunnen tegen ons zijn, ook de grote vijand van onze zielen, maar hun kracht om te vernietigen wordt van ze afgenomen. God is machtiger dan alle tegenstanders; en Hij kan ons verdedigen en redden;”

 • Satan gaat tegen ons zijn, de wereld gaat tegen ons zijn; dat zijn dingen die we zien in het Woord, dat zijn beloftes van God aan ons. Hij laat ons weten dat er mensen en machten tegen ons zijn. Tegelijk hoeven we niet bang te zijn, hoeven we niet te vrezen.

Jozua 1:9 “Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.”

Het is een geruststelling dat God met ons mee gaat, omdat Hij God is. Het is een geruststelling dat Hij bij ons is, omdat Hij oneindig, almachtig en trouw is. Daardoor hoeven we niet bang te zijn, niet ontsteld; daardoor kunnen we sterk en moedig zijn, omdat Hij bij ons is.

 1. De God Die voor ons is, is soeverein

Deuteronomium 4:39 “Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders!”

In lijden, in pijn is het belangrijk om te weten dat God soeverein is. Hij heeft alle dingen onder controle, Hij doet wat Hij wil. Niks zal Hem tegenhouden, niks zal Hem in de weg staan van het bereiken van Zijn wil. Hij is soeverein.

Tozer: “Om te zeggen dat God soeverein is, is te zeggen dat Hij de hoogste is over alle dingen, dat er niks boven Hem gaat, Hij dat Hij absoluut is over de hele schepping. Het wijst erop dat Zijn heerschappij over de schepping betekent dat niks buiten Zijn controle is, niets dat God niet had voorzien en gepland.”

 • Betekent dit dat niemand zelf kan kiezen voor geloof, dat God dit van te voren in Zijn soevereiniteit bepaald heeft? Nee. God wil een relatie met de mens, Hij wil dat de mens kiest voor Hem, Hij wil geen robots die voor Hem leven omdat ze moeten.
  • In Zijn soevereiniteit roept God alle mensen (v30), maar niet allen reageren. In Zijn soevereiniteit is Jezus voor allen gestorven (2 Korinthe 5:15), zodat allen de mogelijkheid hebben om voor Hem te kiezen.

Deze soevereiniteit van God is geweldig, want dit betekent dat we ons nooit zorgen hoeven te maken of alles ‘nog wel goed komt’. We hoeven nooit te denken dat het nu echt ‘uit de hand loopt’; God is soeverein, Hij heeft alle dingen onder controle. Hij zal nooit de controle verliezen of kwijt raken.

 • Zeker in pijn, in vragen, in moeite kunnen we het perspectief verliezen op Wie God is. We kunnen vergeten hoe groot Hij is, dat Hij oneindig, almachtig en trouw is. We kunnen vergeten dat Hij alles onder controle heeft en dat Hij nog steeds regeert op de troon.
  • Satan wil zo graag dat we vergeten Wie de Heere is, dat we ons richten op onze situatie en dat we daardoor niet gaan leven naar Wie God is. Het maakt namelijk zo’n verschil om te weten en te leven naar het feit dat God soeverein is.

Je hoeft niet meer bang te zijn, want Hij heeft alles in de hand. Je hoeft je niet ongerust te maken, want Hij is groter dan elke situatie. Je leven is veilig in Zijn handen, dus je hoeft niet ongerust te zijn. Elke situatie is bij Hem bekend, elke situatie wordt door Hem gebruikt; in elke situatie leidt Hij.

 • Het is zo belangrijk dat God almachtig is, want daardoor kan Hij soeverein zijn. Het is zo belangrijk dat Hij soeverein is, want daardoor laat Hij zien dat Hij God is. Niemand is groter dan Hij, niemand kan situaties afwenden van Zijn wil.
  • Niemand is sterk genoeg om Gods wil te veranderen, om een situatie anders te laten lopen dan Hij wil. Niemand kan Gods hand tegenhouden van het doen wat Hij wil, Hij doet wat Hij wil (Psalm 115:3).

In Zijn absolute soevereiniteit, is absolute vrijheid voor Hem om te doen wat Hij wil. In Zijn soevereiniteit heeft Hij de mens vrije wil gegeven om te kiezen; laten we die vrijheid gebruiken om te kiezen voor God. Laten we kiezen om te leven naar het feit dat Hij groter is en alles in de hand heeft.

 • De God Die voor ons is, is liefde

1 Johannes 4:8 “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

Dit is een van Gods meest misbruikte en meest verkeerde begrepen eigenschappen. Satan heeft mensen overtuigd van het volgende: God is liefde, dus liefde is God. Dat betekent dat elke vorm van ‘liefde’ goed is, want liefde is God en God is liefde.

 • Hiermee begrijpen we liefde compleet verkeerd, hiermee begrijpen we God compleet verkeerd. Deze definitie van liefde draait namelijk om wat de mens als liefde ziet, i.p.v. hoe God de liefde omschrijft.

1 Johannes 4:9-11 “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.”

De verzen na v8 laten zien dat de God Die voor ons is definieert hoe Hij liefheeft, hoe Zijn liefde er uit ziet. Gods liefde komt tot uiting in het maximaal geven van Zichzelf voor anderen, in het geven van Zijn perfecte Zoon voor zondaren die het niet verdienen.

 • Dat is de God Die voor ons is, Die bij ons is in elke situatie. Hij heeft al maximaal van Zichzelf gegeven, Hij heeft ons al alles gegeven dat we nodig hebben voor redding. Zou Hij ons dan niet ook helpen, dragen en leiden in alles dat er op ons afkomt?

Tozer: “Dus wanneer we zeggen, “God is liefde”, bedoelen we dat Gods liefde zo is dat het doordringt in Zijn essentie en alles stuurt dat Hij doet. Niets dat de Heere ooit doet, ooit gedaan heeft, of ooit zal doen, wordt gedaan buiten Gods liefde.”

 • Gods liefde is zo anders dan hoe de wereld liefde wil zien. Liefde zoals God dat definieert is niet de ‘alles is liefde’ mentaliteit. Gods liefde is zoveel groter, zoveel beter; Gods liefde gaat zoveel verder dan wat de wereld kent.

Romeinen 8:37-39 “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.”

Niks kan ons scheiden van Gods liefde, van hoe geweldig en groot Zijn liefde is. Voor degenen die God liefhebben, die zichzelf onderwerpen aan Hem; niets kan je scheiden van Zijn liefde. Niets kan ervoor zorgen dat Zijn liefde niet meer beschikbaar is voor jou.

 • De God Die voor ons is houdt van ons, wil ons redden en niets kan ons scheiden van de liefde die Hij voor ons heeft. Dat is onze God, dat is Zijn liefde, dat is Wie we nodig hebben op elk moment van ons leven. Dat is Wie we beter mogen leren kennen.
  • We mogen deze liefde kennen

1 Johannes 4:19 “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”

Het is heel belangrijk om te weten wat die liefde is, om die liefde te kennen. We mogen deze liefde meer en meer leren begrijpen en doorgronden. We mogen gaan zien hoe God ons eerst heeft liefgehad, hoe Hij Zijn liefde uit, wat Zijn liefde betekent.

 • Hier doorheen kunnen we gaan zien hoe zeer we geliefd zijn, weten dat we in elke situatie kunnen terugvallen op die liefde. We mogen die liefde gaan leren kennen in al haar breedte, lengte, diepte en hoogte (Efeze 4:18).
  • We mogen deze liefde ervaren

Romeinen 5:5 “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.”

Gods liefde is uitgestort in onze harten; dat betekent dat we die liefde ook mogen ervaren. Liefde is niet een academisch iets, het is iets dat vooral ook ervaren en gezien hoort te worden. Als iemand zegt van je te houden, hoort dat zichtbaar te zijn in de daden van die persoon.

1 Johannes 4:18 “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.”

 • Gods liefde drijft angst uit; dat is een van de manieren waarop we mogen zien en ervaren dat we geliefd zijn. In Zijn liefde wil Hij alleen het beste voor ons, alleen goede dingen. Zijn liefde zorgt ervoor dat we niks hoeven te vrezen, want Zijn liefde is groter.
  • Dat is hoe we Gods liefde mogen leren kennen, dat is wat we ook aan God mogen vragen. Het mag dan nooit om de ervaring van die liefde gaan, omdat we ook weten dat we geliefd zijn; maar we mogen ook genieten van het feit dat we geliefd zijn.

We zien dat vooral in de uitingen van Gods liefde: Hij gaf Zijn Zoon (Johannes 3:16), Hij maakt ons Zijn kinderen (1 Johannes 3:1), we leven door Zijn liefde (Galaten 2:20). Liefde hoort de daden van de kerk te bepalen (Johannes 13:33), etc. Liefde is een daad en kan daardoor ook ervaren worden.

Tozer: “There is a love content in Christianity. And discounting all the irresponsible things people do, there is nevertheless a deep, healing, emotional content in the Christian life. That’s why the Bible calls the Church the Bride and Christ the Bridegroom. He means that His people should know His love and that we should feel it and sense it.”

 • De God Die voor ons is, is rechtvaardig

Psalm 11:7 “Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen.”

In Zijn soevereiniteit, in Zijn liefde is God rechtvaardig. Dat betekent dat Hij altijd alle dingen zal doen ‘in overeenstemming met het recht’ (VanDale). Hij is Degene Die bepaalt wat ‘recht’ is, Hij bepaalt wat de standaard is. In Zijn rechtvaardigheid is Hij Degene Die de mens daar ook aan houdt.

 • God legt de daden van ieder mens langs de lat die Hij geeft. Hij gebruikt de lat van de 10 geboden om onze daden te toetsen; niet alleen dat, Hij legt ook ons hart en onze gedachten langs diezelfde lat. En alles dat niet voldoet, daar moet Hij wat mee.
  • Psalm 7 leert dat God een rechtvaardig Rechter is; wat betekent dat Hij iets moet met onze overtredingen van de wet. Hij kan die niet laten gaan, anders is Hij niet meer rechtvaardig en dan is Hij niet meer God.

Psalm 14:2-3 “De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.”

Dit is Gods conclusie, als alwetend God, over de hele mensheid. Hij ziet dat niemand goeddoet, “zelfs niet één.” En dat is een probleem, want dat betekent dat we allemaal straf verdienen. Ezechiël 18:20 laat ons die straf zien: de doodstraf.

 • Dat is hoe erg God zonde vindt, dat is hoe Hij naar zonde kijkt, dat is hoe God met zonde omgaat in Zijn rechtvaardigheid. Dit doet Hij naar ieder mens, voor iedere zonde, van elke tijd. Niks is uitgezonderd van Zijn rechtvaardigheid.

Ook voor de christen geldt dat God rechtvaardig is. Jouw geloof in Jezus Christus zorgt er niet voor dat Hij opeens niet meer rechtvaardig is. Hij blijft de lat van Zijn Woord langs jouw leven leggen, langs jouw daden en jouw hart. En Hij wil nog steeds dat we leven naar Zijn standaard.

1 Petrus 1:14-16 “Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

God Zelf legt de lat op heilig, op perfect. Dat is waar de lat voor ieder mens legt, maar zeker ook voor ons christenen. Wij horen net zo te leven als Hij is. De lat ligt op Zijn perfecte rechtvaardigheid. Te vaak vergeten we dit en leggen wij de lat lager dan Hij dat doet.

 • In Zijn soevereiniteit, in Zijn liefde is Hij rechtvaardig. Gods rechtvaardigheid is nodig voor Hem om echt God te zijn, daarom kunnen we niet om deze eigenschap heen. God is net zoveel liefde als Hij rechtvaardig is; we kunnen niet zeggen dat Hij meer de een dan de ander is.

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Dit is onze zegen; we hebben de rechtvaardigheid van Jezus Christus ontvangen. Als je in Jezus gelooft, hoef je niet langer zelf rechtvaardig te zijn, Jezus heeft dit voor jou gedaan. De standaard blijft altijd de standaard; Jezus heeft aan die standaard voldaan.

 • De God Die voor ons is, is een verterend vuur

Hebreeën 12:29 “Want onze God is een verterend vuur.”

We hebben vaak ontzag en respect voor vuur, want het is sterk. Onze Heere is niet alleen liefde en rechtvaardig, Hij is ook een verterend vuur. Zo denken we vaak niet over God, maar dit is wel hoe de Bijbel Hem omschrijft.

 • Vuur verteert dingen, vuur kan dingen kapot maken. God gebruikt dat vuur o.a. om dingen uit ons weg te halen die niet naar Zijn wil zijn (Jeremia 23:29); er komt dan ruimte voor de groei van nieuwe, Goddelijke dingen.
 • Gods vuur is ook een vuur van oordeel over zonde. Gods toorn brandt (Johannes 15:6), het is een instrument van Gods oordeel. Omdat Hij rechtvaardig is, moet Hij ook oordelen, kan Hij zonde niet laten gaan.
  • Ons ontzag voor God hoort ook gebaseerd te zijn op het feit dat Hij de Heere is Die zal oordelen. Hij is geen teddybeer, Hij is Sinterklaas niet; Hij is de oneindige, almachtige God. Hij is een verterend vuur tegen onbekeerde zonde.
 • Gods vuur is een vuur dat ons warm kan maken, ons in vuur en vlam kan zetten voor Hem. Hij wil het vuur in jouw hart voor Hem aanwakkeren, het vuur voor de ongelovigen in de wereld. Gods vuur wil jou warm maken voor Hem, zodat je Hem ook zal ervaren zoals Hij is.
  • Het is zo geweldig om Zijn kind te zijn, het is zo geweldig om te weten dat Hij onze Papa is. Dat geeft het gevoel van lekker warm aan een vuur zitten, dat geeft het gevoel van verwarmd worden door een vuur.

God is een verterend vuur; Hij is zoveel meer en zo anders dan wij ons vaak voorstellen. We mogen Hem leren kennen zoals Hij is, o.a. als het verterende vuur dat Hij is. We mogen leren om Hem het ontzag te geven dat Hij verdient, om te leven naar Wie Hij echt is.

Door het Woord heen zien we mensen die God zien; voor hen verandert alles door het zien van God. Als de woorden “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” echt een bemoediging voor ons horen te zijn, horen we deze God te leren kennen.

 • En niet alleen kennen vanuit een theoretisch oogpunt, oftewel de feitjes weten, maar we horen Hem ook te ervaren. We mogen Hem kennen met elk onderdeel van ons wezen; met ons hoofd, ons hart, ons gevoel, etc.
  • En dat is nodig ook, want een relatie hoort meer te zijn dan alleen iets in je hoofd. We hebben een relatie met de levende God, we mogen Hem kennen, zien, ervaren zoals Hij echt is.

Jeremia 9:23-24 “Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.”

We mogen God kennen zoals Hij is, dat is waar we blij mee en trots op mogen zijn. God zien zoals Hij is, Hem echt kennen. Elk aspect van Wie Hij is gaan zien, elk aspect van Zijn karakter gaan leren kennen. Dat is wat we nodig hebben, juist ook in deze tijd, juist ook in lijden en pijn.

 • Als we God echt gaan kennen, Hem meer en meer gaan zien voor Wie Hij echt is, dan zullen we ook anders gaan leven. We zullen dan vol ontzag voor Hem gaan leven, i.p.v. voor onszelf. Wij zullen veranderen door het zien van God.

Toen Paulus Jezus zag, veranderde alles; toen de discipelen Jezus zagen voor Wie Hij was, veranderden zij. Dat is wat wij nodig hebben, dat is Wie wij nodig hebben elke dag. We hebben een ontmoeting nodig met God Zelf, omdat alleen Hij echt goed is.

Als jij nog niet gelooft, vandaag is de dag. Je mag geloven in deze soevereine, liefdevolle, rechtvaardige, vurige God. Hij houdt van jou, Hij laat jou zien dat je een zondaar bent die Zijn redding nodig hebt. Geloof in Jezus, accepteer Zijn offer voor jouw zonde aan het kruis en je bent gered (Handelingen 16:31).

Christen, God is voor ons! En hoe groot Hij ook is, Hij wil dat jij Hem kent en beter leert kennen.

 • Geloof jij en leef jij naar het feit dat God soeverein is? Dat Hij alles onder controle heeft?
 • Leef jij naar het feit dat God liefde is, zoals de Bijbel liefde definieert?
 • Zie jij in dat God rechtvaardig is, ook nu over jou? Leg jij de lat waar God de lat legt?
 • Vergeet nooit dat God een verterend vuur is; laat dat je aanzetten tot heilig leven en mensen over Jezus vertellen.

Psalm 46:11-12 “Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.”