Zou Jezus Zijn bruid mishandelen? – Openbaring 3:7-13 2/2

Zou Jezus Zijn bruid mishandelen? – Openbaring 3:7-13 2/2

Zou Jezus Zijn bruid mishandelen?

Wij zijn momenteel bezig met onze studie in het Bijbelboek Openbaring en wij bevinden ons vanmorgen in Openbaring hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 2 en 3 bestaan uit zeven brieven van Jezus Christus die Hij aan zeven plaatselijke kerken in Klein Asia had geschreven.

Vorige week hebben wij een start gemaakt aan de zesde brief, de brief aan de kerk in Filadelfia. Deze brief maken wij vandaag af en volgende week gaan wij de laatste brief behandelen, de brief aan de kerk in Laodicea.

Toon volledige notities

Vers 7  “7En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:”

Vorige week hebben wij gezien dat Jezus zichzelf aan de kerk in Filadelfia voorstelt als de enige echte, volkomen betrouwbare en heilige God van de Bijbel.

En als de God van de Bijbel, heeft Jezus de sleutel van David, oftewel, geeft Hij toegang tot het Koninkrijk van God. Jezus is degene die bepaalt wie het Koninkrijk van God wel of niet binnenkomt.

Johannes 14:6 – “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Vers 8  “8Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.”

Als de alwetende Heilige en Waarachtige God, kent Jezus hun werken en hun beweegreden; waarom zij doen wat zij doen.

En omdat Hij hun door en door kent, heeft Jezus voor hun een deur geopend, oftewel Jezus heeft hun een opportunity/gelegenheid gegeven om het Evangelie van Jezus Christus in hun omgeving te verspreiden.

En de reden waarom Jezus per se voor deze kerk een deur geopend heeft is 1) omdat zij zelf weinig kracht hadden waardoor zij volledig vertrouwde en steunde op de kracht van de Heere, 2) zij het Woord van God in acht genomen hadden, en 3) omdat zij de Naam van Jezus niet hebben verloochend.

Hier heb ik het vorige week uitvoerig over gehad, dus mocht je de studie van vorige week gemist hebben, dan raad ik je sterk aan om deze alsnog via onze website te gaan beluisteren.

Dus, in vers 8 geeft Jezus aan de kerk in Filadelfia en eigenlijk aan alle kerken die Hem trouw zijn, de geopende deur tot Gods Koninkrijk, oftewel de zekerheid van hun redding, én Jezus geeft een geopende deur om het Evangelie met mensen te kunnen delen.

Nu, als dit dan al niet genoeg is, kijk wat Jezus nog meer geeft en belooft te geven.

Vers 9  “9Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.”

Deze zogenaamde Joden, waarvan Jezus zegt dat zij een synagoge van de satan zijn waren etnisch gezien wel Joden, maar zoals de apostel Paulus schrijft, zijn niet alle Joden, Joden.

Romeinen 2:28-29 – 28Wie is dus uiteindelijk de echte Jood? Niet hij die het uiterlijk is – die uiterlijk, in zijn lichaam, de besnijdenis heeft ondergaan. 29 Nee, de ware Jood is hij, die het innerlijk is, die in zijn hart besneden is; dat is het werk van de Geest van God.” (GNB)

Deze Joden in Filadelfia waren, net zoals de Joden in Smyrna ongelovige Joden die vijandig waren jegens Jezus Christus en Zijn kerk.

Dit waren geen satanische Joden in de zin dat zij openlijk satanisten waren. Jezus zegt hier alleen mee dat allen die in de naam van religie tegen Jezus Christus en tegen Zijn kerk zijn, dit zijn vanwege de satan die achter hun vijandigheid schuilt.

Ook dit onderwerp heb ik uitvoerig behandeld in onze studie van de brief aan de kerk in Smyrna, dus als je hierover meer wil weten, bekijk of beluister deze studie op onze website.

De belofte dat Jezus maakt is dat Hij ervoor zal zorgen dat enige van deze ongelovige, leugenaren tot geloof zullen gaan komen.

Vers 9  “9Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.”

Door op de kracht van Jezus te steunen, door het Woord van God in acht te nemen en door de Naam van de Heere Jezus Christus niet te verloochenen heeft de kerk door de eeuwen heen, door middel van haar getuigenis, hardnekkige religieuze Joden tot geloof in Jezus Christus geleid.

Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds en het zal blijven gebeuren totdat Jezus de gemeente opneemt.

Het is niet zo dat deze zogenaamde Joden aan de voeten van de kerk de christenen zullen aanbidden. Nee, zij zullen Jezus Christus aanbidden en zij zullen erkennen dat Jezus, de Messias niet alleen het uitverkoren Joodse volk liefheeft, maar ook de heidenen.

Vandaag de dag zijn er Messiaanse Joden die erkennen dat Jezus Christus Zijn bruid, de gemeente, dat voornamelijk niet Joods is, liefheeft.

De trouw van de kerk in Filadelfia zal worden beloond met de redding van deze hardnekkige, liegende Joden die hun vervolgde.

Natuurlijk naast het feit dat de kerk van Jezus Christus voor eeuwig behouden zal zijn, komt nu de meest fantastische belofte die de kerk van Jezus van Hem zou kunnen krijgen.

Vers 10  “10Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”

De trouwe kerk in Filadelfia heeft het bevel van Jezus, om te blijven volharden bewaard, oftewel zij hebben het bevel in acht genomen en zij hebben het in de praktijk gebracht.

Waarin deze kerk bleef volharden en waarin God wil dat wij blijven volharden is misschien niet wat je zou verwachten. De NBG-vertaling verwoordt dit beter:

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten…” (NBG 1951)

Door het gehele Nieuwe Testament heen worden wij bevolen en aangespoord om de opname van de Kerk en ook Zijn wederkomst actief te verwachten.

Ik zeg bewust ‘actief’ verwachten omdat wij Hem ook passief kunnen verwachten. Hier kom ik later op terug.

Dus omdat deze kerk de opname en de wederkomst actief bleef verwachten geeft Jezus hen een fantastische belofte.

Vers 10  “10Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”

Deze uitspraak van Jezus verdient een zorgvuldige overweging, dus laten wij beginnen door een aantal zaken eerst te gaan definiëren.

Jezus zegt dat Hij de kerk zal bewaren voor het uur van de verzoeking.

Alhoewel het in de HSV vertaald wordt als ‘zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking’, betekent het Grieks voorzetsel ‘ek’, dat hier als ‘voor’ wordt vertaald, ‘uit’ i.p.v. ‘voor’.

In de grondtekst staat letterlijk: ‘ook Ik u zal bewaren uit het uur’. In het hogepriesterlijk gebed van Jezus bidt Jezus voor Zijn discipelen en in Joh. 17:15 zegt Hij dit:

Johannes 17:15 – “Ik bid niet dat U hen uit ‘ek’ de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”

Hier bidt Jezus dat God de Vader Zijn discipelen niet uit de wereld wegneemt. Hier spreekt Jezus toch echt van een letterlijke uit de wereld nemen van Zijn discipelen. En hier vraagt Hij aan God de Vader dat Hij Zijn discipelen niet uit de wereld weghaalt, maar hun gewoon op aarde laat.

Nu terug naar Openbaring 3:10. Jezus zegt hier letterlijk dat Hij de kerk uit het uur van de verzoeking in bewaring zal nemen.

Dit is dus het eerste dat hier in vers 10 van essentieel belang is want dit is bepalend voor wat Jezus ons hier duidelijk wil maken.

Ten tweede moeten wij gaan definiëren wat Jezus bedoelt met ‘het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.’

Dat Jezus het een uur noemt betekent simpelweg dat de verzoeking voor een door God bepaalde duur zal zijn.

Deze door God bepaalde tijd van verzoeking, die over heel de wereld komen zal is een intense periode van Gods straf en toorn over de zondige, opstandige, niet in God te willen geloven, God verwerpende wereld.

Dit uur van de verzoeking is de 70e week uit Daniël 9. Het is de tijd van benauwdheid voor Jakob uit Jeremiah 30. Dit uur is wat Jezus in Mattheüs 24 de verdrukking en de grote verdrukking noemt. Dit is waar Openbaring 6-18 over gaat. En dit uur van de verzoeking, de verdrukking zal zeven jaar lang duren.

Het zal de gehele wereld treffen en het is bedoeld om ‘hen die op de aarde wonen’ te verzoeken, oftewel, te beproeven d.m.v. Gods toorn.

Als Gods toorn puur voor hen die op de aarde wonen bedoeld is, dan zou ik wel willen weten wie dit zijn.

Gelukkig laat God ons precies weten wie de ‘hen die op de aarde wonen’ zijn.

Openbaring 6:10 – “En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?”

Hier spreken de mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof waren gekomen en die vervolgens door hen die op de aarde wonen gedood werden.

Openbaring 8:13 – “En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.”

Hier spreekt een engel een wee uit over degenen die op de aarde wonen omdat op dit moment reeds een kwart van de wereldbevolking door Gods toorn verwoest werd en nu wordt nog eens een derde deel verwoest van hen die op de aarde wonen.

Openbaring 11:10 – “En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.”

Hier verblijden zij die op de aarde wonen zich over het feit dat Gods twee getuigen door het beest gedood werden. Deze twee profeten zullen 3,5 jaar lang hele bijzondere dingen namens God gaan doen om hen die op de aarde wonen te beproeven.

Openbaring 13:8 – “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.”

Hier staat dat allen die op de aarde wonen mensen zijn wiens namen niet zijn geschreven in het boek des levens, die het beest zullen aanbidden.

Ik haal al deze verzen aan om te laten zien dat hen die op de aarde wonen, over wie Gods beproeving komen zal, ongelovige goddeloze mensen zijn.

Dus, de Grote Verdrukking is een door God bepaalde periode van zeven jaar waarin Hij Zijn toorn over hen die op de aarde wonen uitstort om hen te beproeven.

De ongelovigen in die tijd zullen òf de beproeving doorstaan door zich te bekeren en in Jezus Christus te gaan geloven, òf zij zullen zakken doordat zij zich niet bekeren.

Jezus belooft hier om degenen, die Hem trouw zijn en die Hem verwachten, uit het uur van de verzoeking te bewaren omdat het uur van de verzoeking, oftewel de grote verdrukking een periode van Gods oordeel en toorn zal zijn.

Dit betekent concreet dat de kerk de Grote Verdrukking niet mee zal maken. De apostel Paulus heeft het over Jezus:

1 Thessalonicenzen 1:10b – “…Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.”

De komende toorn waar Paulus hierover schrijft is de tijd van de grote verdrukking. En hier zegt de Bijbel dat Jezus ons verlost ‘uit’ (ek) de komende toorn.

Waarom verlost Jezus Zijn kerk uit de komende toorn?

1 Thessalonicenzen 5:9a – “…God heeft ons niet bestemd tot toorn.”

God zal Zijn gerechtvaardigde kinderen in Christus nooit onterecht mee straffen met de goddelozen.

Toen God Zijn toorn over de aarde uitstortte d.m.v. de zondvloed had God Noach en zijn familie ook niet zomaar mee gestraft met de goddelozen van die tijd.

Toen God Zijn toorn over Sodom en Gomorra uitstortte door zwavel en vuur uit de hemel over deze steden te laten regenen zorgde God ervoor dat Lot en zijn gezin eruit (ek) gehaald werden.

En zo zal het ook zijn met de kerk, Zijn bruid. Wanneer God Zijn toorn over allen die op de aarde wonen uit gaat storten zal Hij de kerk al opgenomen hebben.

De opname van de kerk is Gods manier om de kerk uit het uur van de verzoeking te redden.

Dus, mijn eschatologie, d.w.z. wat ik geloof m.b.t. wat er in de eindtijd zal gebeuren, leert mij dat de kerk door Jezus Christus opgenomen zal worden vóór de verdrukking, vóór het begin van de 70e week van Daniël.

Ik zal binnenkort een hele studie weiden aan de opname van de kerk, dus zal ik er nu niet verder op ingaan.

Nu zijn er mensen die dit niet geloven! Deze mensen geloven dat de kerk, de bruid van Christus door de grote verdrukking heen moet gaan, maar dat de Heere de kerk door de grote verdrukking heen zal bewaren, oftewel, beschermen.

Dit is problematisch! Zij beweren dat Jezus aan God de Vader vraagt om de Zijne niet uit de wereld weg te nemen, m.a.w. dat God de Vader de kerk hier op aarde laat blijven tijdens de grote verdrukking.

Een van de Bijbelteksten die zij misbruiken om dit standpunt te onderbouwen is Johannes 17:15. Dit hadden wij zojuist gelezen:

Johannes 17:15 – “Ik bid niet dat U hen uit ‘ek’ de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”

Ten eerste wordt de grote verdrukking door God Zelf in het leven geroepen, het wordt niet geïnitieerd door de boze, door satan.

Ten tweede vraagt Jezus hier aan God om de Zijne te bewaren voor de boze, oftewel voor de satan. Dit rijmt dus niet met het doel van de grote verdrukking!

Bovendien staat er in Openbaring 6 dat degenen die tijdens de verdrukking tot geloof komen, gedood zullen worden.

Openbaring 6:9-11 – 9Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van de gedode christenen. Ze waren gedood omdat ze over God en Jezus gesproken hadden. 10Nu riepen ze: ‘Heilige en betrouwbare Heer! Wanneer komt u om recht te spreken over de mensen op aarde? Wanneer gaat u de mensen straffen die ons gedood hebben?’ 11Er werd tegen de zielen gezegd dat ze nog een korte tijd geduld moesten hebben. Want eerst zouden er nog meer christenen gedood worden. Zo had God het bepaald. Maar elke ziel onder het altaar kreeg nu al witte kleren.” (BGT)

Hier hebben wij dus de vermoorde christenen die tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen.

Hier staat dat God het zo had bepaald. Er is hier dus totaal geen sprake van een bewaring of een bescherming van God voor de christenen tijdens de grote verdrukking.

De kerk zien wij in Openbaring op aarde in hoofdstuk 1-3, vervolgens zien wij de kerk in Openbaring in de hemel in hoofdstuk 4-5 en vervolgens zien wij de kerk pas weer in de hemel in Openbaring 19.

Dus, door de gehele grote verdrukking heen, Openbaring 6-18 is er geen sprake van de kerk op aarde.

Als alle heiligen, als al Gods kinderen door de eeuwen heen uit het uur van de verzoeking zijn bewaard, waarom zou de kerk die in de eindtijd zal bestaan dan niet uit het uur van de verzoeking bewaard worden?

Vers 10  “10Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren uit het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”

Vers 11  “11Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.”

Het spoedig komen van Jezus om Zijn gemeente op te nemen betekent niet dat Hij onmiddellijk gaat komen, maar dat Hij plotseling zal komen.

Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat wij in een ondeelbaar ogenblik opgenomen zullen worden.

Zolang wij ons vasthouden aan wat wij hebben, oftewel, zolang wij blijven volharden in de dingen die in vers 8 staan, kan niemand onze kroon wegnemen.

M.a.w. zolang wij trouw blijven aan de dingen die Jezus belangrijk vindt laten wij zien dat wij daadwerkelijk bij Jezus horen en dan kan niemand ons van Hem afpakken.

Vers 12  “12Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.”

Een zuil spreekt in dit geval niet zo zeer van iets dat veel kan dragen, maar meer van permanentie (iets dat blijft). Jezus zegt dus dat Hij de overwinnaar een vaste plek zal geven in het huis van God en dat hij/zij nooit Gods huis uit gegooid zal worden.

En dan belooft Jezus nogmaals dat Hij Gods Naam, de naam van het nieuwe Jeruzalem en Jezus’ nieuwe naam op hem/haar zal schrijven.

Hiermee bedoelt Jezus dat hij/zij die overwint voor 100% en voor eeuwig bij God zal horen. Het schrijven van deze namen op de Zijne spreekt van eigenaarschap, dus niets en niemand kan Gods kind van Hem afpakken.

Vers 13  “13Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Nogmaals de oproep aan eenieder van ons om in acht te nemen wat de Heilige Geest tot ons zegt. “Laat de woorden van de Heilige Geest goed tot je doordringen.” (BGT)

In vers 10 geeft Jezus ons de belofte dat Hij ons niet door de Grote Verdrukking heen zal laten gaan. Als Jezus Zijn kerk, Zijn bruid wel door de verdrukking heen zou laten gaan dan is dat een beetje te vergelijken met een man die zijn verloofde helemaal in mekaar zou slaan en vervolgens de week daarop met haar op huwelijksreis zou gaan.

Als een ‘gezonde’ man dit niet bij zijn verloofde zou doen, waarom zou Jezus, die liefde is, dit bij Zijn bruid wel doen?

Vandaar dus ook in vers 10 de goedkeuring van Jezus aan de kerk in Filadelfia: “omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten.”

Door het gehele Nieuwe Testament heen worden wij bevolen en aangespoord om de opname van de Kerk actief te verwachten.

In een gelijkenis in Lukas 19 zegt Jezus: “Gebruik dit geld om nog meer geld te verdienen, totdat ik weer terugkom.” (BGT)

M.a.w. Ik Jezus heb jou het Evangelie gegeven, gebruik het om meer mensen het Evangelie te geven, en blijf dit doen totdat ik terugkom.

Dus, een van de dingen die wij horen te doen om Jezus actief te verwachten is bezig te blijven met het werk van de Heere, het uitvoeren van de Grote Opdracht, het kerk zijn zoals het in Handelingen 2staat, totdat Hij komt om ons op te nemen.

Johannes 3:2b-3 – 2bWij weten, dat we na Zijn verschijning aan Hem gelijk zullen zijn en Hem zullen zien zoals Hij is. 3Al wie dit verwacht in vertrouwen op hem, maakt zich rein, zoals Jezus Christus rein is.” (GNB)

Dus wat wij nog meer horen te doen om Jezus actief te verwachten is ons leven reinigen.

Reinigen van alle dingen waarop God ons in Zijn Woord aanspreekt.

Dus Zijn Woord niet een oor in te laten gaan en het ander oor er weer uit, maar het Woord bewaren, het Woord in acht nemen, het Woord van God je daadwerkelijk te laten veranderen naar het beeld van Jezus Christus.

Een actieve verwachting van de opname heeft dus een zuiverend effect op het leven van de christen.

Jouw rein leven is dus een goede graadmeter van jouw verwachting!