Alle Bijbelboeken

Alle Bijbelboeken

Alle Bijbelboeken binnen handbereik

De Bijbel bestaat uit 66 losse boeken/brieven die volgens 2 Timotheüs 3:16 door de God van de Bijbel geïnspireerd zijn. D.w.z. dat God d.m.v. de Heilige Geest elk van de 40 schrijvers over een periode van 1.500 jaar de woorden gegeven heeft om op te schrijven. D.m.v. dit proces heeft God de menselijke persoonlijkheid, levenservaring, cultureel achtergrond, opleiding e.d. niet buiten beschouwing gelaten. God heeft ‘gewone’ mensen van vlees en bloed bereid gevonden om Zijn liefde, genade en reddingsplan vast te leggen zodat deze door de millennia heen aan alle mensen bekend gemaakt zou kunnen worden.

De 66 bijbelboeken zijn verdeeld in twee testamenten; het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Mocht je de Bijbel nog nooit eerder gelezen te hebben, begin dan niet met Genesis (wat heel logisch lijkt), maar begin met het Evangelie van Johannes. Dit is het vierde boek in het Nieuwe Testament. De reden hiervoor is omdat Johannes in zijn Evangelie aangeeft dat hij het geschreven heeft met de bedoeling dat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat je door te geloven (eeuwig) leven hebt in Hem.

Om je te helpen om de namen van alle Bijbelboeken uit je hoofd te leren kennen, maak gebruik van dit hulpmiddel!

Oude Testament

Pentateuch

 • Genesis
 • Exodus
 • Leviticus
 • Numeri
 • Deuteronomium

Historische boeken

 • Jozua
 • Richteren
 • Ruth
 • 1 en 2 Samuël
 • 1 en 2 Koningen
 • 1 en 2 Kronieken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Esther

Poëtische en wijsheidsboeken

 • Job
 • Psalmen
 • Spreuken
 • Prediker
 • Hooglied

Grote profeten

 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klaagliederen
 • Ezechiël
 • Daniël

Kleine profeten

 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sefanja
 • Haggaï
 • Zacharia
 • Maleachi

Nieuwe Testament

Evangeliën

Historisch boek

Brieven van Apostelen

 • Romeinen
 • 1 en 2 Korinthe
 • Galaten
 • Efeziërs
 • Filippenzen
 • Kolossenzen
 • 1 en 2 Thessalonicenzen
 • 1 en 2 Timotheüs
 • Titus
 • Filemon
 • Hebreeën
 • Jakobus
 • 1 en 2 Petrus
 • 1, 2 en 3 Johannes
 • Judas

Profetie

Alle Bijbelboeken binnen handbereik