God de Heilige Geest

Wij geloven in de Persoon en het werk van de Heilige Geest.

Wat wij geloven

De Persoon God de Heilige Geest

De Heilige Geest komt in elk gelovige leven op het moment van de wedergeboorte. Dit is wat iemand een christen maakt. Ook doopt de Geest hen tot één lichaam, het Lichaam van Christus. Daarnaast geloven wij dat de Heilige Geest met kracht op elke gelovige komt die dit in geloof vraagt. Hierdoor wordt hij/zij o.a. in staat gesteld om het Evangelie in de kracht van de Heilige Geest te delen. Verder geloven wij dat alle geestelijke gaven die in de Schrift genoemd worden, vandaag de dag voor elke christen beschikbaar zijn. Maar wij geloven dat de geestelijke gaven binnen de Bijbelse grenzen geüit dienen te worden. Wij geloven echter dat liefde belangrijker is dan alle gaven en dat zonder liefde het beoefenen van deze geestelijke gaven geen waarde heeft. (Johannes 14:16-17, 26, 15:26-27; Handelingen 1:8, 4:31; 1 Korinthe 12:7-11, 13, 13:4-8a)

Bekijk onze wat wij geloven pagina

Je bent beland op een pagina waar we ons specifieke standpunt uiteenzetten. Verdiep je in dit standpunt door verder te lezen op deze pagina. Voor een beknopt overzicht van al onze standpunten, bekijk onze “wat wij geloven” pagina. Klik op de knop hieronder om ernaartoe te gaan.

Heilige Geest is onderdeel van de drie-eenheid

Mattheüs 28:19 geeft aan dat de Heilige Geest een onderdeel is van de Drie-eenheid Die God is. “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

Dit vers geeft duidelijk aan dat God uit 3 personen bestaat: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Handelingen 5:3-4 “En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.” Ananias loog tegen de Geest, tegelijkertijd loog hij tegen God; hieruit concluderen we dat de Heilige Geest onderdeel is van Wie God is.

The force?
Sommigen denken dat de Geest net is als “de force”, anderen denken dat Hij een mystiek iets is. Net als God de Vader, is God de Heilige Geest een Persoon. De Bijbel geeft duidelijk aan dat Hij eigenschappen bezit die elk persoon heeft:

Hij is nieuwsgierig: “Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.” (1 Korinthe 2:10)
Hij kan gekwetst worden: “En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.” (Efeze 4:30)
Er kan tegen Hem specifiek gezondigd worden: Jesaja 63:10, Handelingen 5:3
Hij spreekt: “En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.” (Handelingen 13:2)
Hij heeft een eigen wil: “Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.” (1 Korinthe 12:11)
Het belangrijkste werk van de Geest wordt door Jezus samengevat in Johannes 17:7-11. Jezus zegt hier dat de Geest zal getuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij doet dat door naar Jezus te wijzen (Johannes 15:26), doordat de Heilige Geest naar Jezus wijst kan de mens zien hoe erg we tekort schieten en hoeveel we Jezus nodig hebben. De Heilige Geest laat zien wat onze zonde is, de Heilige Geest laat zien dat we Jezus’ gerechtigheid nodig hebben om bij God te kunnen komen en Hij laat zien dat Gods oordeel eraan komt en dat we daardoor Jezus’ offer nodig hebben.

Ook zal de Geest helpen met bidden (Romeinen 8:26-27). Hij zal helpen om de juiste woorden te bidden, om voor de juiste mensen te bidden, om voor de juiste situatie te bidden. De Heilige Geest is alwetend, Hij is God, dus zal Hij ook hierin leiding geven.

Daarnaast zal Hij de kracht geven om te getuigen (Handelingen 1:8), kracht om te getuigen van Jezus. Dit is de kracht die elke christen nodig heeft om mensen over God te vertellen, dit is de kracht die nodig is om aan de grote opdracht uit Mattheüs 28 te voldoen.

Efeze 5:18 “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,”

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam