Gods plan voor Israël

Wij geloven dat Israël een speciale plek in Zijn plan heeft.

Wat wij geloven

Gods plan voor Israël

Wij geloven dat God een speciale plek in Zijn plan heeft voor de natie Israël en dat alle beloftes van de God van Israël aan Israël vervuld zullen worden. (Romeinen 9-11)

Bekijk onze wat wij geloven pagina

Je bent beland op een pagina waar we ons specifieke standpunt uiteenzetten. Verdiep je in dit standpunt door verder te lezen op deze pagina. Voor een beknopt overzicht van al onze standpunten, bekijk onze “wat wij geloven” pagina. Klik op de knop hieronder om ernaartoe te gaan.

Wat is Israël?

Voor we beginnen over wat wij geloven wat Israëls plek in de Bijbel aangaat, is het goed om te kijken naar wat Israël precies is. Israël wordt meer dan 2500x genoemd in de Bijbel, de 1e keer dat letterlijk Israël voorkomt is in Genesis 32:28, als Jakob met God aan het worstelen is. Hij verliest die strijd en krijgt een nieuwe naam van God, Israël. Israël is hier een persoon.

Genesis 32:28 “Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.”

Genesis 32:32 geeft gelijk aan dat er een volk uit kwam, er staat dat de Israëlieten iets niet deden. Uit deze ene man, uit zijn naam, is een compleet volk voortgekomen, een volk dat door God uitgekozen werd.

De laatste keer dat Israël letterlijk genoemd wordt in de Bijbel is in Hebreeën 8:10 “Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”

God heeft uit alle volken van de aarde er 1 gekozen als Zijn volk, namelijk Israël.

Deuteronomium 7:6-9 “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.”

God koos Israël, omdat Hij Israël wilde kiezen. God koos Israël omdat dat dat het volk was waardoorheen Hij Zijn wil wilde uitvoeren.

Johannes 15:16 “Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.”

Wat wil God met Israël?
Het was altijd Gods bedoeling om redding voor de mens te brengen. Direct na de zondeval van Genesis 3 zette God Zijn plan in werking dat redding voor de mens teweeg zou brengen. Het plan van Zijn redding had een Verlosser nodig, iemand die kon doen wat geen ander mens kon, perfect leven naar Gods standaard. Jezus is de Verlosser die gekomen is, Jezus is de Redder Die gestorven en opgestaan is voor de zonden van de wereld. Zoals we in Mattheüs 1 en Lukas 3 kunnen lezen, is Jezus een Jood, een afstammeling van David, een afstammeling van Abram. Jezus was een Israëliet. Een belangrijke bedoeling van God met Israël was dus het voortbrengen van Jezus, de Messias, de Verlosser.

Jozua 22:5 geeft aan dat Israël de wet van God moest houden en die wet door moest geven. Exodus 19:6 geeft aan dat Israël een koninkrijk van priesters en een heilige natie moest zijn. Priesters waren bedoeld om mensen bij God te brengen, dus als het hele volk als priesters gezien worden, moest Israël de rest van de volken bij God brengen. Israël was verantwoordelijk voor het verspreiden van kennis, inzicht en wijsheid van en over God.

Jeremia 13:11 “Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb Ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan Mij gehecht, spreekt de HEERE, zodat het Mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister, maar zij hebben niet geluisterd.”

Niet alleen heeft God een doel met Israël, Hij heeft ook honderden beloftes aan hen gegeven. Een overduidelijke belofte die in vervulling is gegaan, is die uit

Ezechiël 20:34 “Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.”

Jeremia 30:3 “Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.”

Andere beloftes gaan over Gods bescherming voor Israël:

Jesaja 41:11-12 “Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren.”

God heeft nog vele andere beloftes gedaan aan Israël, maar dit is de duidelijkste die we de laatste tijd gezien hebben.

Onze positie
Een zeer belangrijk theologisch punt is hoe wij als christenen naar Israël kijken. Zien we Israël als het volk dat Jezus vermoord heeft? Zien we Israël als Gods volk waar God nog een fantastisch plan mee heeft? Zien we Israël als een volk dat door God verstoten is en dat vervangen is door de kerk?

Ons beeld van Israël heeft heel veel impact op hoe wij de Bijbel zien, hoe we de kerk zien, hoe we God zien. Als God namelijk Israël verstoten zou hebben, terwijl Hij hen eerst gekozen heeft, zou God dan niet ook ons opeens kunnen verstoten?

Deuteronomium 7:7-9 “Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Hij is dé God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.”

God kiest Israël hier, Hij kiest dit volk uit alle volken van de aarde, omdat Hij dat wil. Dat is genade, dat is Gods liefde, dat is Wie Hij is.

Romeinen 8:30 “En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.”

Stel, God zou Israël laten vallen, stel God zou ervoor kiezen om Israël te vervangen door de kerk, wat zegt dat over de besluiten van God? Het zegt dat God van mening veranderd, dat Zijn woorden niet per se waar zijn. Het zegt dat we er niet van op aan kunnen dat Hij Zich aan Zijn Woord zal houden. Wat betekent dat voor onze redding? Wat betekent dat voor de eeuwigheid met Hem? Wat kunnen we dan nog wel en niet geloven vanuit Zijn Woord?

Als Gods Woord bedoelt wat het zegt en zegt wat het bedoeld, dan heeft God Israël gekozen, dan heeft God een plan met Israël, een plan wat nog niet klaar is.

Romeinen 9-11 geven een duidelijk beeld over hoe God denkt over Israël. Paulus zegt dat hij bidt voor de redding van het volk Israël (Romeinen 10:1), het meest duidelijk is Paulus in Romeinen 11:1 “Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!” God heeft nog een plan met Israël, God is nog bezig met Israël.

Daarnaast, Israël heeft de aartsvaders voortgebracht, Abraham, Izak en Jakob, en nog veel belangrijker, de Heere Jezus is uit de bloedlijn van deze mannen gekomen. Jezus was een Jood, Jezus was een Israëliet. Tegelijkertijd was Jezus God, die te prijzen is tot in eeuwigheid. De Joden, de Israëlieten zijn dus een volk van grote waarde voor zowel God als de christenen.

Gevolgen van Gods volk aan de kant schuiven
Als wij dus Israël aan de kant schuiven, als wij als kerk Israël geworden zijn, of enig ander niet Bijbels idee over Israël, dan doen we ook af aan Wie Jezus is. Hij was een Jood. Hij werd opgevoed als Jood, Hij leefde perfect als een Jood. Hij deed alles wat een goed Jood hoorde te doen. Waarom zouden we dan de Joden aan de kant schuiven?

Paulus noemt dat er beloftes aan Israël zijn gedaan, hij bedoelt hiermee dat er een deel van de beloftes is die gewoon specifiek voor het volk Israël zijn. De allereerste belofte aan het, dan toekomstige, volk Israël, staat in Genesis 12

Genesis 12:1-7 “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.”

Vers7 is heel belangrijk, zeker voor de mensen die geloven dat de kerk geestelijk Israël is. De vervangingstheologie wil alle beloftes die er voor Israël zijn claimen voor zichzelf, ze wil Israël vervangen (vervangingsleer). v7 zegt dat aan het nageslacht van Abram een land gegeven zal worden, later zal God nog uitleggen welk land dat precies is. Waar in het Nieuwe Testament belooft God aan de kerk een fysiek land om in te wonen? Waar krijgen we te horen op welk stuk aarde wij zullen gaan wonen? Deze belofte is specifiek voor Israël, net als vele anderen.

Heel belangrijk bij de vervangingsleer, is dat die mensen heel selectief zijn in welke beloftes wel en niet overgenomen worden. De voornaamste die ze niet zullen willen aannemen is wat er in Daniël 9 staat.

Daniël 9:20-24 “Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God – terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”

Aan Israël wordt er beloofd dat God nog een periode komt waarin Hij de overtreding van Israël wil beëindigen, God wil hun zonden verzegelen. Aan Israël wordt er een periode belooft vol verdrukking, vol oordeel. Dat is ook een belofte van God, dat is er dan ook een die overgenomen moet worden door de mensen die geloven in de vervangingsleer.

Samenvattend is Israël een natie, een volk waar God nog grote plannen mee heeft, een volk dat Hij wil gebruiken voor Zijn doeleinden. Laten wij dan bidden voor Israël, bidden dat hun ogen open gaan. Laten wij dan bidden voor de vrede van Jeruzalem, laten wij God danken voor Israël, voor wat God door hen heen aan ons gegeven heeft.

Als je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam