Jezus is God

Wij geloven dat Jezus God is en Hij door Zijn kruisdood en opstanding verzoening heeft gebracht voor de zonden van de mens.

Wat wij geloven

Jezus is God

Wij geloven dat Jezus, alhoewel volkomen God, mens geworden is om voor ons een marteldood te sterven. Hij is de beloofde Messias, geboren uit een maagd, leefde een zondeloos leven en voorzag in de verzoening voor onze zonden door Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis. Jezus Christus werd lichamelijk opgewekt uit de dood door de kracht van de Heilige Geest, waarna Hij verhoogd werd naar de rechterhand van God de Vader, waar Hij voor eeuwig voor ons pleit. Nadat Jezus opvoer naar de hemel heeft Hij Zijn Heilige Geest uitgestort over de gelovigen in Jeruzalem. Hierdoor maakte Hij het voor hen mogelijk om Zijn opdracht te vervullen, namelijk het delen van het Evangelie aan heel de wereld. Deze Grote Opdracht geldt voor iedere christen. (Mattheüs 1:23, 16:16, 28: 18-20; Johannes 20:1-31; Handelingen 2:1-4; Filippenzen 2:5-8)

Bekijk onze wat wij geloven pagina

Je bent beland op een pagina waar we ons specifieke standpunt uiteenzetten. Verdiep je in dit standpunt door verder te lezen op deze pagina. Voor een beknopt overzicht van al onze standpunten, bekijk onze “wat wij geloven” pagina. Klik op de knop hieronder om ernaartoe te gaan.

Fundamenteel voor het christelijk geloof

Een van de belangrijkste leerstellingen/doctrines van het christelijk geloof is dat Jezus Christus God is. Dit is fundamenteel voor ons geloof, want als Hij niet God is, had Hij nooit de zonden van de wereld kunnen dragen, had Hij nooit uit de dood op kunnen staan, had Hij nooit de mens kunnen vergeven van hun zonden. Jezus Zelf heeft verschillende keren gezegd dat Hij God is, er is in het Oude Testament over Hem geprofeteerd dat Hij God zou zijn en andere schrijvers in het Nieuwe Testament hebben gezegd dat Hij God is.

Jezus’ eigen woorden
In Johannes 8:58-59 zei Jezus Zelf het volgende “Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.” Jezus zei letterlijk ‘Vóór Abraham geboren was, IK BEN’. In Exodus 3:14 zegt God dat Zijn Naam, IK BEN DIE IK BEN is. Jezus stelt Zichzelf gelijk aan God, door te zeggen dat Hij IK BEN is. Dat is ook de reden dat de Joden Hem wilden stenigen, Hij zei gelijk aan God te zijn, Hij zei dat Hij God is.

In Johannes 10:30-33 claimt Jezus nog een keer dat Hij God is, wat dezelfde reactie opwekt bij de Joden, ze wilden Hem weer stenigen. Jezus zei in Johannes 13:13 dat Zijn discipelen het juiste deden door Hem Heere (God) te noemen, ook hier gaf Jezus aan God te zijn.

Het Oude Testament
In het Oude Testament is geprofeteerd over de Messias die komen zou, die God zou zijn. In Micha 5:1 wordt gesproken over de Heerser die komen zal, er staat “Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.” De profeet zegt dat de Messias eeuwig is. Alleen God is eeuwig (Psalm 90:2), dus wordt de Messias gelijkgesteld aan God. Mattheüs 1:16 leert dat Jezus de Christus is, Christus betekent Redder of Gezalfde. Jezus is de Messias, Jezus is eeuwig, Jezus is God.

Als we daar Jesaja 9:5 naast leggen, worden daar namen van de Messias genoemd. Ook hier wordt de term eeuwig gebruikt, maar ook “Sterke God”. Hier wordt de Messias opnieuw gelijkgesteld aan God Zelf.

Het Nieuwe Testament
Paulus roept de kerk in Titus 2:13 op om te wachten op de komst van onze Heere en Redder, Jezus Christus. Petrus zegt in 2 Petrus 1:1 dat we rechtvaardigheid van onze God en Redder Jezus Christus hebben ontvangen. Daarnaast aanbidden dat discipelen Jezus verschillende keren in de Evangeliën, zonder dat Jezus hen ooit corrigeert (Mattheüs 2:11, Lukas 24:52, Johannes 9:38, etc.). Op al deze plekken en manieren wordt aangegeven dat Jezus Christus echt God is.

De mooiste uitleg wordt door God Zelf gegeven in Hebreeën 1:7-8. “En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.” In dit gedeelte wordt uitgelegd dat Jezus hoger en beter is dan de engelen. God Zelf spreekt in vers 8 tegen de Zoon (Jezus Christus), “Uw troon, o God” God de Vader zegt hier dat Jezus, de Zoon, God is.

 

Jezus was 100% God en 100% mens tegelijk. Hoe dat precies werkt weten we niet, maar het is een geweldig feit om aan te mogen nemen dat Hij echt God is. Jezus droeg de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2), dat kon Hij alleen doen als perfect God. Hij gaf de mens Zijn rechtvaardigheid, in ruil voor zonden (2 Korinthe 5:21); dat was alleen mogelijk doordat Hij als God perfect rechtvaardig was. Jezus maakt de mens heilig (Hebreeën 10:10) door Zijn offer, dat kon Hij alleen doordat Hij eerst perfect heilig was.

Heb je een vraag?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam