Posts from 2017

Posts from 2017

Eenheid in de kerk (2/2)

Eenheid in de kerk (2/2). Mijn vorige blog ging over eenheid en wat God daarin van jou verwacht. Deze blog gaat over de basis die er voor eenheid is. Bijbelse eenheid. Paulus legt ons uit in Efeze 4:4-6 wat de basis is voor eenheid: “één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van…

Eenheid in de kerk (1/2)

Eenheid in de kerk. Paulus schrijft een geweldige brief aan de kerk in Efeze. In deze brief legt hij veel uit over wat ze horen te geloven (Efeze 1-3). Ook legt hij uit wat het effect van hun geloof hoort te zijn op hun daden (Efeze 4-6). Vanaf Efeze 4 legt Paulus uit hoe de kerk hoort te handelen. Het eerste waar hij mee komt is een waardige roeping, die tot uiting moet…

Waar buig jij je knieën voor?

“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,” (Efeze 3:14) Paulus is aan het einde van Efeze 3 gekomen, het einde van 3 hoofdstukken vol van theologie. Deze 3 hoofdstukken heeft Paulus besteed aan het leggen van een basis. Deze basis is nodig om te weten wat daarna te doen. Theologie hoort te bepalen wat we doen. Dat is waar Paulus…

Wat betekent Gods genade?

“Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven,” (Efeze 3:8a) In de brief aan de Efeziërs is Paulus allerlei dingen aan het uitleggen. Hij begint met 3 hoofdstukken aan fundamenten, zodat hij daarna 3 hoofdstukken met praktijk kan geven. Onderdeel van het fundament van het christen-zijn, is Gods genade. Dit is een stuk fundament, theorie, theologie dat we…

In de kerk is Gods eenheid

“opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschaap gedood heeft.” (Efeze 2:16) Paulus is de kerk in Efeze aan het uitleggen wat de nieuwe situatie in de kerk is, eenheid. Eenheid tussen Jood en heiden, voorheen vijanden. Eenheid die door mensenhanden niet mogelijk is. Dit is precies waar de kerk van God in kan en moet…

Genade leidt tot werken

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) Dit zijn prachtige verzen. Deze verzen zijn zo rijk aan liefde,…

God kennen is logisch

“opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand,” (Efeze 1:17-18a) In dit gedeelte in Efeze is Paulus de gelovigen in Efeze aan het onderwijzen. Hij onderwijst ze over wat de vervolgstappen zijn van het weten wat je identiteit is als…

De christen is verlost

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,” (Efeze 1:7) Dit vers is zo rijk, zo prachtig, zo opbouwend en geruststellend voor de christen. Met dit vers in de hand mogen we weten wie we zijn, wat we zijn en hoe we dat zijn. God wil dat we weten: de christen is verlost. Veel…

Hoe vaak vergeten we Gods genade?

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” (Romeinen 3:23-24) Dit is een tekst die ik vaak in preken gebruik. Vaak gebruik ik vers 23 om aan te geven dat alle mensen zondig zijn, dat alle mensen Gods redding nodig hebben. Waar ik achter kwam, is dat ik vaak vers…

Genade in plaats van oordelen

“Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.” (Romeinen 2:1) Een van de meest afstotende issues die christenen veroorzaken, is het oordelen van mensen. Wat ik bedoel is dat we mensen zien naar hun zonde, we richten ons op de…