Waar wij voor staan

Waar wij voor staan

Tegenwoordig worden wij van alle kanten bekogeld met allerlei mooie beloftes, slagzinnen, missies, visies, core values, bla bla bla… Maar er is zo veel tegenstrijdigheid waar het gaat om wat iemand zegt vs. wat hij/zij doet. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om allerlei mooie beloftes te doen, maar helaas is het (vaak) zo dat wanneer het er op aan komt, het bij mooie beloftes blijft. Mensen houden zich gewoon niet meer aan hun woord.

Wij zijn ons hier volkomen van bewust. Maar wij kennen en dienen een levende God die ons in staat stelt en ons ter verantwoording roept om ergens voor te staan; en dan niet alleen in woorden, maar vooral in daden.

Hieronder is beschreven waar wij als Calvary Chapel voor staan, waarin wij geloven en wat wij in alle oprechtheid trachten na te leven, koste wat kost.

 • Calvary Chapel is ontstaan als een gemeenschap van gelovigen die zich onderwerpen aan de heerschappij van Jezus Christus. Ons diepste verlangen is Jezus Christus te kennen zoals Hij is en door de kracht van de Heilige Geest te veranderen naar Zijn evenbeeld. Dit gebeurt wanneer wij ons toeleggen op het bestuderen van Gods Woord (de gehele Bijbel). Hoe het precies werkt is een mysterie. Het is simpelweg het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest. . . Hij gebruikt Gods Woord, de Bijbel om ons hart, ons denken en onze kijk op God, de wereld en de medemens te doen veranderen. Hij leert ons te zien zoals Hij ziet. Derhalve ligt onze focus als gemeente op het onder de leiding van de Heilige Geest lezen en bestuderen van het volledige Woord van God; boek voor boek, vers voor vers. (2 Timotheüs 3:16-17; Handelingen 20:27)
 • Wij geloven in de onfeilbaarheid van de Bijbel, dat het Oude en het Nieuwe Testament, in het oorspronkelijk manuscript, het geïnspireerde Woord van God is. (2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:20-21)
 • Wij trachten Gods Woord op een relevante manier uit te leggen zodat de boodschap toegepast kan worden op het individu, waardoor hij/zij volwassener wordt in Christus. Wij verwerpen doctrines of geestelijke verschijnselen die geheel gebaseerd zijn op ervaring en los van het Woord van God. Wij zien het Woord van God als het fundament voor ons geloof en handelen. (2 Timotheüs 2:15, 3:16-17, 4:1-4)
 • Wij geloven in een persoonlijk, bovennatuurlijk en heilig God, Die alles geschapen heeft, Die eeuwig is en Die bestaat uit Drie Personen:  God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. (Genesis 1:26; Deuteronomium 6:4; Mattheüs 28:19-20; Lukas 1:35; Johannes 10:30, 14:6)
 • Wij geloven dat de Agapé liefde (onvoorwaardelijke liefde) van God de Vader de enige echte basis is van de christelijke gemeenschap/fellowship. Wij geloven dat deze liefde veel groter is dan mogelijke verschillen tussen christenen en dat wij zonder deze liefde, voor God en voor elkaar, het recht niet hebben om onszelf een christen te noemen. (Mattheüs 22:37-39; Johannes 13:34; Romeinen 12:10; 1 Korinthe 13:4-8a; Galaten 5:22; Hebreeën 10:24-25; 1 Petrus 4:8)
 • Wij geloven dat Jezus, alhoewel volkomen God, mens geworden is om voor ons een marteldood te sterven. Hij is de beloofde Messias, geboren uit een maagd, leefde een zondeloos leven en voorzag in de verzoening voor onze zonden door Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis. Jezus Christus werd lichamelijk opgewekt uit de dood door de kracht van de Heilige Geest, waarna Hij verhoogd werd naar de rechterhand van God de Vader, waar Hij voor eeuwig voor ons pleit. Nadat Jezus opvoer naar de hemel heeft Hij Zijn Heilige Geest uitgestort over de gelovigen in Jeruzalem. Hierdoor maakte Hij het voor hen mogelijk om Zijn opdracht te vervullen, namelijk het delen van het Evangelie aan heel de wereld. Deze Grote Opdracht geldt voor iedere christen. (Mattheüs 1:23, 16:16, 28: 18-20; Johannes 20:1-31; Handelingen 2:1-4; Filippenzen 2:5-8)
 • Wij geloven in de Persoon en het werk van de Heilige Geest, Die in elke gelovige woont, en hem/haar in staat stelt om christen te zijn. Ook doopt de Geest hen tot één lichaam, het Lichaam van Christus. Daarnaast geloven wij dat de Heilige Geest op elke gelovige komt die dit in geloof vraagt. Hierdoor wordt hij/zij in staat gesteld om het Evangelie in de kracht van de Heilige Geest te delen. Verder geloven wij dat alle geestelijke gaven die in de Schrift genoemd worden, vandaag de dag voor elke christen beschikbaar zijn. Maar wij geloven dat de geestelijke gaven binnen de Bijbelse grenzen geüit dienen te worden. Wij geloven echter dat liefde belangrijker is dan alle gaven en dat zonder liefde het beoefenen van deze geestelijke gaven geen waarde heeft. (Johannes 14:16-17, 26, 15:26-27; Handelingen 1:8, 4:31; 1 Korinthe 12:7-11, 13, 13:4-8a)
 • Wij geloven dat alle mensen van nature gescheiden zijn van God en verantwoordelijk zijn voor hun eigen zonden. Tegelijkertijd geloven wij dat er door de genade van onze Heere Jezus Christus redding, verlossing en vergeving aan iedereen aangeboden worden. Wanneer iemand zich bekeert van zijn/haar zonden en Jezus Christus accepteert als zijn/haar Verlosser en Heere, gelovende dat Hij redt, is diegene onmiddellijk opnieuw geboren en verzegeld met de Heilige Geest. Alle zonden zijn hem/haar vergeven en hij/zij wordt een kind van God. (Psalm 51:7; Romeinen 3:23; Johannes 3:16; Handelingen 3:19; Efeze 2:8-9; 1 Johannes 1:9; Efeze 1:13)
 • Wij geloven dat Jezus Christus het hoofd is van Zijn lichaam, de Gemeente, en dat gemeentelijk bestuur eenvoudig, in plaats van bureaucratisch ingewikkeld moet zijn. Ook hier laten wij ons leiden door de Heilige Geest in alle functies binnen in en de richting van de kerk. (Kolossenzen 1:18; Exodus 18:13-27; 1 Timotheüs 3:1-16; Titus 1:5-9)
 • Wij geloven dat aanbidding van God geestelijk dient te zijn. Daarom stellen wij ons flexibel op en geven ons over aan de leiding van de Heilige Geest om onze aanbidding te sturen. Wij geloven dat het aanbidden van God geïnspireerd dient te zijn. Daarom geven wij muzikale aanbidding een belangrijke plaats in onze eredienst. Wij geloven dat aanbidding doordacht dient te zijn. Daarom hechten wij zo veel waarde aan het verklaren en bestuderen van de gehele Bijbel, zodat God ons door Zijn Woord kan instrueren hoe Hij door ons aanbeden wil worden. Wij geloven dat aanbidding van God vruchtbaar dient te zijn. Daarom zien wij de Agapé liefde van God, als hét bewijs in ons leven, dat wij God werkelijk in geest en waarheid aanbidden. (Johannes 4:23-24; Galaten 5:22)
 • Wij verwachten de opname van de kerk vóór de grote verdrukking. Ook geloven wij dat de tweede komst van Christus, vóór het duizendjarig rijk, samen met Zijn heiligen zal geschieden. Samen met Jezus zullen wij de aarde regeren op een persoonlijke, zichtbare manier. Dit motiveert ons om heilig te leven, met ons hele hart God te aanbidden, dienstbaar te zijn en ijverig Gods Woord te bestuderen. Gemeenschap met de heiligen, deelname aan de volwassen waterdoop en het Heilig Avondmaal zijn belangrijke onderdelen van ons leven. (Jesaja 26:20; Lukas 21:36; Romeinen 1:18, 5:9; 1 Thessalonicenzen 1:10, 4:13-17, 5:9; 2 Petrus 2:7-9; Openbaring 3:10, 5:7-10; Handelingen 2:42)
 • Wij geloven dat God een speciale plek in Zijn plan heeft voor de natie Israël en dat alle beloftes van de God van Israël aan Israël vervuld zullen worden. (Romeinen 9-11)
 • Wij geloven dat een persoon die de satan genoemd wordt, die samen met zijn gevallen engelen, die demonen genoemd worden, voor een eeuwigheid in de hel bestemd is. Hij probeert de gelovigen te misleiden en het werk van God te ondermijnen. De gelovige kan door de kracht van de Heilige Geest de satan weerstaan. (Judas 1:6; 2 Petrus 2:4; Mattheüs 4:1-10; Handelingen 5:3, 26:18; 1 Korinthe 7:5, 11:14; 1 Thessalonicenzen 2:18; Efeze 4:27, 6:10-18; 1 Petrus 5:8-9; Jakobus 4:7)
 • Wij als Calvary Chapel hebben niks tegen denominaties of andere afscheidingen van de kerk. Echter hebben wij wel moeite met het te veel benadrukken van de verschillen in doctrine, die leiden tot scheidingen/scheuren in het lichaam van Christus in zijn breedste vorm. Wij zien andere gemeentes als mede-arbeiders in het Lichaam van Christus en hebben hen lief als broeders en zusters. (1 Korinthe 3:9, 12:4-6)
 • Bovendien zijn en blijven wij een gemeente van mensen en bekennen dat geen van deze dingen in volmaaktheid worden gedaan. Daarom verlangen wij een gemeente te zijn waarin alles gedaan wordt in, uit en door de liefde, wetende dat indien wij iets zonder de liefde doen, het ons niets baat (Johannes 13:34-35; 1 Kor. 13:1-3; 1 Petrus 4:8; 1 Johannes 4:7-8, 3:16)