Christen zijn in Coronatijd 1/2

Christen zijn in Coronatijd 1/2

Christen zijn in Coronatijd 1 van 2

Vandaag en a.s. zondag wijken wij af van de Route 66 studie omdat ik denk dat het zinvol is om te ontdekken of de Bijbel überhaupt iets te zeggen heeft over de tijd waarin wij leven. En zo ja, hoe horen wij dan als discipelen van Christus in deze tijd te leven?

Sinds maart vorig jaar krijgen wij met zaken te maken die voor ons geheel nieuw zijn. Deze pandemie heeft alles overhoopgegooid.

Wij zitten nog steeds in een gedeeltelijke lockdown, wij moeten ons houden aan social distancing, er is een mondkapjesplicht, een avondklok, en nog meer voor ons ongekende restricties, enz.

En nu zijn er meerdere vaccins tegen het virus die middels ‘operation warp speed’ op een ongekend rap tempo ontwikkeld zijn. En men hoopt dat een effectief vaccin ervoor zal zorgen dat ons leven weer terugkeert naar ‘normaal’.

Sommigen zien het vaccin als een geschenk uit de hemel, anderen zien het als een aanloop naar het teken van het Beest in Openbaring 13; 666.

Dus, de vraag is hoe moet ik dit alles als christen zien? En wat verwacht God van mij? Moet ik nu als christen mijn koers wijzigen? Moet ik me op andere zaken gaan richten?

Toon volledige notities

Nu weet ik dat dit nogal moeilijk zal zijn om hierop een voor iedereen bevredigend antwoord te geven, want vanuit een filosofisch standpunt lopen de meningen hierover uiteen, zelfs onder belijdende christenen.

Hoe dan ook, ik geloof dat God ons wil helpen om door deze turbulente tijden heen, Bijbels te laveren. En is het dus mijn gebed en mijn hoop dat ik met de komende twee studies wat Bijbels perspectief zal bieden wat dan tegelijk deze vragen zullen beantwoorden.

In hoeverre het in de korte tijd dat we samenzijn mogelijk is, gaan we vandaag kijken naar het onwankelbare Koninkrijk van God en wat dit voor iedere wedergeboren christen betekent in de Coronatijd.

Het merendeel van de Bijbelgeleerden zijn het erover eens dat de centrale boodschap van Jezus in de Evangeliën bepaald werd door het idee van het Koninkrijk van God. Zelfs waar het Koninkrijk van God niet expliciet genoemd wordt, had Jezus het Koninkrijk voor ogen. Maar, wat is het Koninkrijk van God en wat heeft dát met de huidige crisis te maken?

Ten eerste de aanduidingen ‘Koninkrijk van God’ en het ‘Koninkrijk der hemelen’, wat overigens alleen door Mattheüs wordt gebruikt, wijzen naar hetzelfde. Voor deze studie zal ik de term Koninkrijk van God gebruiken. Wat belangrijk te weten is, is dat het Koninkrijk van God meerdere betekenissen heeft.

Het Koninkrijk van God in de algemene en algehele zin omvat alles in hemel en aarde, wat wil zeggen dat God de eeuwige en soevereine Heerser is van het hele heelal.

Psalm 103:19 – “De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles.”

Daniël 4:3 – “Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie.”

Enerzijds is het Koninkrijk van God een eeuwig koninkrijk en anderzijds heerst God ook van generatie op generatie, oftewel over de mensheid op aarde door de millennia heen.

Romeinen 13:1 – “Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld.” (GNB96)

Hierin stelt Paulus dat God dus ook heerst over de seculiere overheid, ondanks dat het niet waarneembaar is. Dit alles spreekt dus over het Koninkrijk van God in de algemene en algehele zin.

Het Koninkrijk van God in een meer specifieke zin, waar Jezus het vooral over heeft, is meer exclusief en is slechts bestemd voor Gods uitverkorenen; oftewel voor wedergeboren kinderen van God.

Dat gezegd hebbend moet ook hierin onderscheid gemaakt worden tussen het toekomstig Koninkrijk van God dat door Jezus Zelf gesticht wordt bij Zijn wederkomst, en het Koninkrijk van God dat er nu al is voor Gods kinderen, waarin men nu al kan binnengaan, waarvan men nu al kan genieten.

Ik ga het vanmorgen vooral over het laatste gaan hebben want dit is waar wij anno 2021 mee te maken hebben.

In het N.T. lezen wij over het ‘Koninkrijk van God’ wat betekent ‘de invloedssfeer van Gods koningschap’ of ‘de erkende reikwijdte van Gods koningschap’. Dit is wat de Bijbel bedoeld met het ‘Koninkrijk van God’.

Jezus Christus, de Koning der koningen regeert momenteel nog niet hier op aarde, maar de invloedssfeer van Zijn koningschap behelst nu al wel de individuele harten van ieder wedergeboren kind van God, en collectief Zijn Gemeente, de kerk, wereldwijd.

Dus, als jij vanmorgen een wedergeboren discipel van Jezus Christus bent, dan regeert Jezus Christus over jouw hart, jouw leven, dat is de plek waar God regeert.

Dus wanneer Jezus specifiek spreekt over het Koninkrijk van God in deze zin, dan wordt dat bepaald door de context. Bijvoorbeeld:

Nadat Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd en nadat Jezus gedoopt werd met de Heilige Geest en nadat Jezus terugkwam van het verzocht worden door de duivel voor 40 dagen en 40 nachten begint Jezus Zijn publieke bediening. En het eerste dat Jezus tegen de mensen zei was dit: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’.

Mattheüs 4:17 – “Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”

Men moest zich bekeren want het Koninkrijk van God was nabij. Het was nabij in de zin dat Jezus, de langverwachte Messias er nu was om het Koninkrijk van God te vestigen. Maar de noodzaak voor men om zich te bekeren gold niet alleen voor de ‘slechte’, maar ook voor ‘goede’ zondaren.

Johannes 3:3 – “Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”

Johannes 3:5 – “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.”

Hier verteld Jezus dat de wedergeboorte, d.m.v. bekering en door geloof ín-en navolging van Jezus de vereiste is om het Koninkrijk van God te kunnen zien en binnen te kunnen gaan.

In zowel Mattheüs als in Johannes geeft Jezus aan dat het Koninkrijk van God iets is dat voor hen, de mensen van die tijd en dus ook voor ons al een realiteit kon zijn.

Johannes 18:36 – “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.”

Jezus geeft duidelijk aan dat Zijn Koninkrijk, oftewel het Koninkrijk van God niet van deze wereld is. Dit is een zeer belangrijk punt, vooral voor hoe wij christenen het leven hier op aarde horen te zien; met of zonder crisis!

Omdat het Koninkrijk van God niet van deze wereld is, is het niet onderhevig aan of afhankelijk van menselijke regering. Haar succes is niet afhankelijk van de economie, en het is zeer zeker niet onderhevig aan wereldcrisissen.

In de eerste vier eeuwen na de geboorte van de kerk in Handelingen 2 werden christenen vervolgd tot aan hun dood.

In Handelingen 4 werden Petrus en Johannes in de gevangenis gezet voor het verkondigen van het Evangelie.

In Handelingen 6-7 werd Stefanus gevangengenomen en werd uiteindelijk gedood d.m.v. steniging voor het verkondigen van Jezus. Later zien wij dat Saulus erbij was en dat hij de jassen vasthield van sommigen die Stefanus stenigde (7:58).

In Handelingen 8 lezen wij dat Saulus instemde met het doden van Stefanus. En vervolgens in Handelingen 9 lezen wij dat Saulus alle christenen vervolgde en hen in bewaring nam.

Onder het bewind van Keizer Nero werden christenen gemarteld en gedood, waaronder Petrus die ondersteboven gekruisigd werd en Paulus onthoofd.

Ik noem dit om aan te geven dat christenen en de kerk van Jezus Christus in de eerste vier eeuwen lang, en sporadisch daarna het zwaar te verduren hadden. En dan niet ergens in een ver land, maar gewoon waar zij woonden, waar zij leefden. Het was toen echt zwaar om christen te zijn.

En toch, ondanks de vijandige regering en wereld waaronder en waarin zij leefden is het Evangelie 1.700 jaar later tot ons gekomen.

Het Koninkrijk van God dat niet van deze wereld is, is ondanks de vervolging van de menselijke regering en de wereldomstandigheden niet tegen te houden.

Dit is niet alleen door de kerkgeschiedenis heen te zien maar vooral ook in de Bijbel, van Genesis t/m Openbaring.

Gods Koninkrijk is niet te stoppen! En omdat het niet te stoppen is, zal het opbouwen en het verder uitbreiden van de kerk van Jezus Christus nooit belemmerd worden.

Begrijp dit heel goed! Het succes in het bouwen van de Kerk van Jezus Christus is geheel onafhankelijk van de staat van de wereld, geheel onafhankelijk van onze vrijheid of de beperkingen daarin.

Omdat het Koninkrijk van God niet van deze wereld is, is het bouwen van de kerk niet afhankelijk van onze ‘rechten’.

Het is niet afhankelijk van vrijheid van meningsuiting, het is niet afhankelijk van vrijheid van godsdienst of andere vrijheden die wij denken te hebben volgens de Nederlandse grondwettelijke rechten.

Gods Koninkrijk is door God Zelf reeds gevestigd en het functioneert geheel onafhankelijk van alle wereldse entiteiten. Kan God ze gebruiken? Absoluut. Maar God is nergens van afhankelijk.

Nu, met dit als achtergrond en fundament laten we nu gaan kijken naar de situatie waarin wij zitten. Ik denk dat sommigen moeite gaan hebben met wat ik zo meteen ga zeggen. Haak a.j.b. niet af! Want aan het einde van deze preek zal ik jullie voor een keus stellen wat bepalend zal zijn of je er moeite mee zal blijven hebben of niet. En de keus is geheel aan jou.

Sinds maart vorig jaar hebben wij wereldwijd te maken met allerlei restricties. Onze bewegingsvrijheid is zwaar ingeperkt. Het sociaal contact en familie contact is zwaar ingeperkt. De mogelijkheid om je te ontspannen is zwaar ingeperkt. Recreatiemogelijkheden zijn ingeperkt. Entertainment mogelijkheden zijn ingeperkt en ga zo maar door.

Daarnaast worden wij verplicht een mondkapje te dragen. We zullen binnenkort ook geheid een vaccinatieplicht opgelegd krijgen als we bijv. naar het buitenland toe willen vliegen. Onderwijs en werk ging en gaat geheel anders. Kerkdiensten mogen nu wel doorgaan maar met veel beperkingen. Kortom, de huidige situatie in heel de wereld heeft ons leven, zoals wij dat gewend zijn, geheel op z’n kop gezet.

En natuurlijk zijn wij als christenen veerkrachtig en kunnen grotendeels meegaan in deze dingen. Dit hebben wij tot nu toe bewezen.

Maar hoe zit dat als dit je allemaal te veel wordt? Hoe moet je omgaan met het gevoel dat het nu echt genoeg is? Hoe moet je omgaan met zaken waarmee je het niet eens bent? Hoe moet je omgaan met beslissingen die door het RIVM of Den Haag gemaakt worden die een directe impact op jouw leven hebben m.b.t. de dingen die ik zojuist opgenoemd hebt?

En wat nu als je ervan overtuigd bent dat er veel meer achter de Coronacrisis schuilt dan dat ons verteld wordt? Wat als je ervan overtuigd bent dat dit één groot complot is? Of, wat doe je als je ervan overtuigd bent dat satan achter de crisis zit?

Zonder al deze vragen een voor een te gaan tackelen denk ik dat het efficiënter is als wij al deze issues, al ónze issues rondom de Coronacrisis door één specifiek lens gaan bekijken, namelijk de lens van Gods vrede.

Ik zeg dit omdat wij er eigenlijk niets aan kunnen doen om verandering te brengen aan de omstandigheden die ons opgelegd worden. En al zou dat zo zijn, omstandigheden in de wereld waarin wij leven, zijn en blijven veranderlijk.

Dus, als onze vrede, vrede in ons hart en hoofd afhankelijk is van omstandigheden, dan zullen wij nooit echt een vredig gevoel hebben; dan zullen wij nog altijd een mate van stress, ongenoegen, onbegrip en boosheid ervaren. Maar als wij Gods vrede mogen ontvangen en ervaren ín de omstandigheden, dan verandert dat alles. Dan ga je het leven ervaren alsof jij je in het oog van de orkaan bevindt.

Psalm 29:11 – “De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.”

Dit is een keiharde belofte dat zowel een directe vervulling kan hebben in het heden, en een toekomstige vervulling wanneer Jezus, de Vredevorst terugkomt om Zijn Koninkrijk hier op aarde te vestigen.

De enige voorwaarde is dat het slechts voor Gods volk bestemd is, wat nu voor ons in deze tijdsbedeling doelt op de wedergeboren christenen.

Jesaja 26:3-4 –3Aan wie standvastig is, geeft u, Heer, vrede, ware vrede; want op u stelt hij zijn hoop. 4Stel toch uw hoop op hem, altijd: hij is voor ons een rots, hij wankelt nooit.” (GNB96)

Dit is een prachtige proclamatie van het feit dat wanneer het standvastig kind van God zijn hoop op God stelt, God hem/haar vrede geeft, ware vrede.

Romeinen 14:17-19 –17Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. 18Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. 19Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.”

De apostel Paulus schrijft dit om de kerk in Rome aan te moedigen om de onderlinge vrede in de kerk te bewaren. Want sommigen lieten hun broers en zussen in hun geloof struikelen door vlees te eten dat afkomstig was van rituelen en offerdiensten aan afgoden.

Het vlees dat tijdens zo’ offerdienst overbleef werd verkocht in slagerijen in de dorpen, en omdat sommigen in de kerk nog steeds bijgelovig waren konden zij niet begrijpen dat een goede christen vlees zou kunnen eten dat afkomstig was van zo’n offerdienst.

Wat Paulus in Romeinen 14 dus duidelijk maakt is dat ondanks dat vlees gewoon vlees is, en dat het niet uitmaakt waar het vandaan komt, hij de meer volwassen christenen oproept om hun zwakkere of minder volwassen broers en zussen niet te laten struikelen, oftewel, om de vrede en de onderling opbouw na te jagen.

Wat Paulus hier schrijft gaat niet slechts over de vrede dat God ons geeft, maar omdat God ons vrede geeft, dienen wij ook de onderlinge vrede na te jagen. Dus, in onze context, waar wij het niet met elkaar eens zijn over zaken zoals bijv. het wel of niet samenkomen vanwege Corona, beveelt de Schrift ons om ook de onderlinge vrede na te jagen door niet in discussie met elkaar te gaan over wat wel en niet geoorloofd is.

Dit alles gezegd hebbend, het enige dat ik hieruit wil halen is dat het Koninkrijk van God uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest bestaat.

Vrede met God en vrede van God is dus een werkelijkheid in het Koninkrijk van God. Dus, als jij een wedergeboren kind van God bent, dan behoor je tot Gods Koninkrijk en dus kom je in aanmerking om de vrede van God te ontvangen en te ervaren.

Dus, om even terug te grijpen op wat ik tot nu gezegd heb:

Het Koninkrijk van God is reeds door God gevestigd en functioneert onafhankelijk van wat zich in de wereld afspeelt en wie er aan de macht is.

Als jij een wedergeboren kind van God bent, dan behoor jij tot het Koninkrijk van God.

En als jij deel uitmaakt van het Koninkrijk van God, dan beloofd God jou vrede te geven, ware vrede in je hart en in je hoofd te midden van de omstandigheden waar jij geen controle over hebt.

De hamvraag is dus: Wil je liever stressen over zaken waar je totaal geen invloed op hebt, of wil je vrede hebben, ware vrede, diepe vrede in je hart? De keus is aan jou.

En als je nog geen wedergeboren christen bent, en als jij deze vrede wil hebben, dan moet je je bekeren zoals Jezus zei.

Bekering betekent dat je van gedachten verandert. Dat je in plaats van niet geloven dat je een zondaar bent, je toch echt wel in gaat zien en zal toegeven dat je zondaar bent; hetzij een slechte zondaar, hetzij een goede zondaar.

Ook moet je je bekeren van een leven waarin je totaal geen rekening met God hebt gehouden, tot een leven waarin je God met jouw leven wil eren en dat je Hem actief zal gaan dienen.

Ook moet je geloven dat Jezus Christus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven en dat je Hem aanvaardt als Verlosser en Heere. Als Verlosser in de zin dat Hij jou heeft verlost van de zonde en de dood, en als Heere over jouw leven. Dat je niet meer voor jezelf zal leven maar voor Hem en voor Zijn Koninkrijk.

En voor jou, christen. Waar maak jij je druk om? Wat weegt er zo zwaar bij jou? Welke dingen beroven jou van de vrede van God, de vrede die Hij jou wil geven? Ben jij de Coronacrisis helemaal zat? Ben jij alle restricties en regels zat omdat je zo beperkt wordt in je leven? Ben jij het niet eens met de beslissingen die genomen worden door de overheid of misschien zelfs door de kerkleiding? Ben jij iemand die zich bezighoudt met complottheorieën? Zo ja, dan moet ook jij je bekeren!

Kijk, bekering is iets dat in eerste instantie hoort bij het christen worden. Wanneer ik vertel over wanneer ik tot geloof ben gekomen dan zeg ik vaak: ‘toen ik tot bekering kwam’. Dat spreekt van een eenmalige handeling bij mijn wedergeboorte om christen te worden.

Maar bekering is ook iets dat hoort bij het christen zijn. Wij worden door het hele N.T. heen continu opgeroepen om ons van allerlei foute gedachten en eigenschappen en beweegredenen en houdingen en gedragingen en gewoontes te bekeren.

Ik weet het, er is van alles mis met deze zieke wereld en er valt geen gerechtigheid te halen in deze wereld. Zonder onderworpen te zijn aan Christus is een rechtstaat niet mogelijk; dat is helaas een fantasie.

Dus als jij je als christen meer bezighoudt met de dingen aangaande de Coronacrisis en met alles dat er fout is aan bijvoorbeeld de overheid of de gezondheidszorg, en als je daardoor niet de ware vrede van God in je hart ervaart, dan moet jij je bekeren van het gericht zijn op wereldse zaken en moet je je gaan richten op het Koninkrijk van God.

Want door je te richten op wereldse zaken zondig je niet alleen tegen God, maar je berooft jezelf en allen waar jij invloed op hebt van de mogelijke vrede die God te bieden heeft.

Tot slot: hoe horen wij als wedergeboren christenen te leven in Coronatijd?

Ten eerste, als een kind van God in het Koninkrijk van God.

Johannes 14:1-3 –1Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! 2In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? 3Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn.” (WV2012)

Geloof in Jezus Christus dat Hij is wie Hij beweert te zijn en stel je vertrouwen geheel op Hem. Zoals Hij 2.000 jaar geleden naar de aarde toe was gekomen, komt Hij ook terug om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

Maar hier in Johannes belooft Jezus dat Hij terug zal komen om de kerk op te nemen. Dat gebeurt nog vóór Zijn wederkomst. Richt je dus op de glorieuze toekomst dat God voor jou als christen heeft.

Praktisch gezien, zet die T.V. uit. Houdt op met het consumeren van alles dat de mainstream media ons voorhoudt. Als je ergens in een plek werkt waar je de radio de hele dag aan hebt, zet dat ding uit! En vervang al die ruis met het Woord van God. Zet Bijbelgetrouwe preken aan, zet theologisch verantwoord worship muziek aan.

Mattheüs 11:28-30 –28Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Jezus nodigt jou uit om tot Hem te komen, om deel uit te maken van Zijn Koninkrijk, om in Zijn Koninkrijk te arbeiden, om mee te helpen Zijn Koninkrijk te bouwen, Zijn Koninkrijk uit te breiden en op te bouwen.

Als jij je hiervoor inzet, en als jij hiervoor gaat leven, dan zal Jezus jou rust en vrede geven, rust voor je ziel.

Gods prioriteit op aarde is om Zijn Koninkrijk, Zijn Kerk te bouwen. Wat is het toch met de Coronacrisis dat jou weerhoudt om mee te doen aan het bouwen van Zijn Koninkrijk?

Waar leef jij voor? Als je voor het Koninkrijk van God leeft, dan zal niets in jouw leven in gevaar komen door de Coronacrisis. Maar als je voor iets anders leeft, dan is datgene hoogstwaarschijnlijk al in gevaar gekomen.

Johannes 16:33 – “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Numeri 6:24-26

24De HEERE zegene u en behoede u!

25De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

26De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!”

A.s. zondag deel 2 waarin we zullen gaan kijken naar tekenen van de eindtijd en of de dingen die wij nu in de wereld zien gebeuren tekenen van de eindtijd zijn of niet. Ook zal ik iets gaan zeggen over het vaccin en wellicht nog wat andere praktische zaken.