Echtscheiding: een eerlijke kijk naar het Woord van God (1/2) – Mattheüs 5:31-32

Echtscheiding: een eerlijke kijk naar het Woord van God (1/2) – Mattheüs 5:31-32

Echtscheiding: een eerlijke kijk naar het Woord van God (1/2)

Mattheüs 5:31-32

 1. Stel dat er vanmorgen een gehuwde bezoeker in ons midden is, die christen is, die aan jou de vraag stelt of hij: 1) van zijn vrouw mag scheiden, en 2) vervolgens mag hertrouwen.

M.a.w. staat de Bijbel het aan de christen toe om te scheiden? Indien ja, staat de Bijbel het toe om te hertrouwen?

 1. Hoe zouden jullie deze vraag beantwoorden?
 1. Onder de christenen is er helaas heel veel verwarring over echtscheiding.
  1. En de reden is niet zozeer omdat God zo vaag en verwar-rend is in Zijn uitleg, maar omdat de gevallen mensheid Gods Woord niet recht snijdt en er vervolgens een zooitje van heeft gemaakt.
   1. De doorsnee christen begrijpt niets tot weinig van echt-scheiding omdat de doorsnee christen niets tot weinig van het Bijbels huwelijk begrijpt.
    1. In bijna alle gevallen van echtscheiding onder christenen zet men het Woord van God naar eigen hand.
Toon volledige notities
 • Nou, om dit onderwerp goed te kunnen begrijpen moeten wij het de nodige tijd en aandacht schenken.
  1. Ik kan vanmorgen heel veel zeggen over de negatieve im-pact dat echtscheiding heeft op het nucleair gezin, op de sa-menleving en op de toekomst van de beschaving. En waarom echtscheiding niet gewenst is. Maar dat zou veel te veel tijd opvreten.
   1. Dus, wij gaan ons vanmorgen alleen maar richten op wat God van echtscheiding vindt, wat de Bijbel ons hier-over te zeggen heeft.
  2. Ik wil nog wel iets vanuit een artikel uit Christianity Today met jullie delen. Het is geschreven door Armand Nicoli, een beroemde Psychiater van de Harvard Medical School:
   1. “zekere trends die steeds meer ingang vinden zullen het nucleair gezin uitschakelen, haar integriteit tenietdoen, en haar leden dusdanig doen lijden aan verlammende emo-tionele conflicten, zodat zij voor de samenleving een on-verdraaglijke last zullen worden. Als er één factor is die de ontwikkeling van het karakter en de emotionele stabiliteit van een individu beinvloed, dan is het de kwaliteit van de relatie die hij als kind ervaart met beide ouders. Integen-deel, als mensen die lijden aan zware niet-organische emotionele ziektes één ervaring gemeen hebben, dan is het de afwezigheid van één ouder, hetzij door het sterven, echtscheiding of een andere reden. De ontoegankelijkheid van een ouder, hetzij fysiek, emotioneel of beide kan de emotionele gezondheid van een kind diepgaand beinvloe-den.”

(“The Fractured Family: Following It Into the Future”, Christianity Today, 25 May 1979)

 1. Vervolgens zegt John MacArthur dit: “Dr. Nicoli consta-teert zes trends of situaties die het meest vernietigend zijn voor het gezin. Deze zijn werkende moeders die thuis jonge kinderen hebben, frequente verhuizingen, de invasie van de televisie, het gebrek aan morele controle in de sa-menleving, en het gebrek aan communicatie in het gezin. Maar, hij zegt dat echtscheiding verreweg de grootste boosdoener is in het veroorzaken van emotionele proble-men en de afbreuk van het gezin. De trend van makkelijk- en snel scheiden en de toename van echtscheiding stellen steeds meer kinderen bloot aan zowel fysiek als emotio-neel afwezige ouders. Hij zegt als deze trend niet terugge-draait wordt, dan zal de kwaliteit van het gezinsleven voortdurend blijven verslechteren, en zal een samenleving tot stand gebracht worden waarin geestesziektes als nooit tevoren zal toenemen.”
  1. Dit werd in 1979 gezegd, 33 jaar geleden. Helaas werd deze trend niet teruggedraaid en als wij om ons heen kijken zien wij dat de gevolgen hiervan inderdaad verschrikkelijk zijn!
   1. Dit alleen zou reden genoeg zijn om ons te gaan verdiepen in het voorkomen van echtschei-ding, maar de allerbelangrijkste reden om ons er in te gaan verdiepen is omdat de makkelijk en snelle echtscheiding Gods Woord schendt.
    • Vandaar dat wij dit grondig gaan behan-delen.
   2. Binnen het Christendom zijn er vier verschillende gedachten over echtscheiding en hertrouwen, en alle vier komen voor in de verschillende christelijke kringen.
    1. De meest strenge kijk hierop is dat echtscheiding niet toe-gestaan is, onder welke omstandigheden, of om welke reden dan ook. Klaar, punt uit. Echtscheiding is NOT DONE!
    2. Het andere extreem staat echtscheiding en hertrouwen toe om welke reden dan ook. De overige twee posities liggen er-gens tussen deze twee extremen in.
    3. Eén daarvan is dat echtscheiding wel wordt toegestaan on-der bepaalde omstandigheden, maar hertrouwen mag weer niet.
    4. En de laatste is dat echtscheiding én hertrouwen allebei onder bepaalde omstandigheden wordt toegestaan.
     1. Het hangt er dus vanaf welke kijk de desbetreffende kerk erop heeft.
    5. Wat mijn bedoeling voor vandaag is, is dat wij vanmorgen een start gaan maken aan het eerlijk kijken naar alle plaatsen in de Bijbel waar God over echtscheiding spreekt.
     1. De reden om dit grondig te gaan behandelen is omdat wij het totaalplaatje, het grotere geheel voor ogen moeten krij-gen. Wij moeten het zien in de context van de gehele Schrift.

LEES MATTHEUS 5:31-32

 1. Zoals we reeds hebben geleerd is het Jezus’ doel om enerzijds de Farizeeën en de schriftgeleerden te weerleggen, en ander-zijds Zijn discipelen en ons te leren wat God daadwerkelijk be-doeld heeft met al deze geboden in dit gedeelte van Bergrede.
  1. Waar wij in dit gedeelte van de Bergrede rekening moeten houden is: 1) het echte gebod van God in de Wet van Mozes, 2) de foute interpretatie en toepassing daarvan door de Fari-zeeën en schriftgeleerden, en 3) wat Jezus ons leert.
   1. Dus, om goed te kunnen begrijpen wat Jezus ons hier leert, moeten wij ook gaan kijken naar wat de Wet van Mozes daadwerkelijk bedoeld heeft, en naar de foute in-terpretatie daarvan door de Farizeeën en de schriftgeleer-den.

Vers 31 – 31Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven.”

 1. Ten eerste is het belangrijk te weten dat in die tijd alleen de man van zijn vrouw kon scheiden en niet andersom.
  1. Vandaag de dag is dat natuurlijk anders, dus wat in de Bijbel geschreven staat geld nu voor zowel de man als de vrouw.
 2. Jezus citeert hier niet de Wet van Mozes, maar de foute in-terpretatie en de foute toepassing ervan.
  1. De Bijbel die zij toen hadden was geschreven in het He-breeuws, maar de gewone mensen van die tijd spraken en lazen geen Hebreeuws.
  2. Zij waren dus volkomen afhankelijk van de Farizeeën en de schriftgeleerden die uitleg gaven van wat er in de Bijbel stond.
  3. Alleen was het zo dat de Farizeeën en de schriftgeleerden het Woord van God naar eigen hand zette.
   1. Dus, tegen de tijd dat Jezus op het toneel kwam, was het Woord van God dusdanig verwaterd dat er weinig van de waarheid over was gebleven.
    1. Daarom was Jezus voortdurend bezig om alles weer recht te zetten door de valse interpretaties van Gods Woord te weerleggen.
 • Het woord verstoot dat hier gebruikt wordt betekent exact hetzelfde als scheiden van zijn vrouw.
  1. En wat zij hiermee bedoelden was dat wanneer een man om welke reden dan ook van zijn vrouw af wilde, hoefde hij slechts een echtscheidingsbrief aan haar te geven en het was klaar.
   1. Het CvB zegt dit hierover: “De inhoud van de scheid-brief luidde over het algemeen ongeveer als volgt: ‘Laat dit jouw echtscheidingsbrief van mij zijn, tot afscheid en vrijheid, opdat je nu kunt gaan en trouwen met wie je maar wilt’. De man moest dit document, mede onderte-kend door twee getuigen, aan zijn vrouw geven en daar-mee was de echtscheiding een feit.”
  2. De Farizeeën en schriftgeleerden dachten dat zolang zij zich aan de procedures hielden, zolang zij de juiste formulie-ren invulden, zij gerechtvaardigd waren.
   1. Alhoewel de Farizeeën en schriftgeleerden dit gebaseerd hadden op Deut. 24, was hun interpretatie daarvan verre van de waarheid. Het is schokkend om te zien hoe erg zij Gods Woord verdraaid hebben. Laten we kijken:

Lees Deuteronomium 24:1-4

Vers 1-4 – 1Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt,

2en als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt,

3en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft,

4dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is; want dat is voor het aangezicht van de HEERE een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft.”

 1. Dit is de eerste vermelding in de Bijbel van echtscheiding en hierin staat absoluut geen gebod van God om de vrouw een echtscheidingsbrief te geven, laatstaan dat God de man gebied of zelfs toestaat om van zijn vrouw te scheiden.
 2. Wat hier in vers 1 wel staat is dat als het gebeurt dat de vrouw geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft.
  1. De term “iets schandelijks” is voor meerdere interpretaties vatbaar. Maar het betekent simpelweg ongepast gedrag in de vorm van seksuele verleiding (flirten). Dus, alle seksueel ver-leidelijk gedrag, behalve de werkelijke daad van overspel.
   1. Het kon geen overspel zijn geweest omdat iemand die overspel pleegde werd veroordeeld tot de dood d.m.v. stenigen.
  2. Maar goed, “iets schandelijks” is dus heel specifiek.
 • Nogmaals, in dit gedeelte geeft God geen gebod en ook geen toestemming aan de man om van zijn vrouw te scheiden.
  1. Het enige gebod die wij in dit gedeelte terugvinden is in vers 4. In vers 1 t/m 3 zegt Mozes: Als dit, en dit, en dit en dit, en dit, en dit gebeurt, dan…En de dan komt pas in vers 4.

 

 1. En wat er staat, is dat als een man van zijn vrouw scheidt, en zij trouwt opnieuw met een ander, en hij scheidt van haar, of hij komt te overlijden, “4dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd (die van haar gescheiden is), haar niet te-rugnemen om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is; want dat is voor het aangezicht van de HEERE een gruwel.”
  1. De eerste man die van de vrouw gescheiden is mag haar niet terugnemen nadat zij met een ander getrouwd is geweest omdat zij onrein geworden is.
 2. De grote vraag is: “wat heeft haar onrein gemaakt? Door wat is deze vrouw in Gods ogen onrein geworden?”
  1. Deze vrouw is onrein geworden omdat zij, doordat zij met een ander getrouwd is, schuldig is geworden aan overspel.
  2. Toen God het huwelijk instelde, zei God in Genesis 2:24: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.”
   1. Gods bedoeling voor het huwelijk is dat man en vrouw samen, als één geheel hun hele leven lang zo blijven. Het “aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn” betekent letterlijk dat zij een onverdeel-baar geheel worden.
   2. De gedachte dat man en vrouw ooit zouden schei-den is nooit Gods bedoeling geweest en dat is het nog steeds niet.
    1. Dus, doordat de man in Deut. 24 van zijn vrouw scheidt, wordt de vrouw onrein omdat zij onvermijdelijk met een ander gaat trouwen.
    2. En op het moment dat zij met een ander trouwt en met die man seks heeft, pleegt zij in Gods ogen overspel. En niet alleen zij, maar ook deze man omdat hij met een getrouwde vrouw seks heeft.
    3. In Gods ogen, in het O.T. was er geen enkele rechtsgeldige reden om te scheiden, ook niet overspel, want degene die overspel pleegde moest volgens de Wet gestenigd worden tot de dood.
   3. Dus, om nu terug te gaan naar Mattheüs 5:31

Vers 31 – 31Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven.”

 1. Deze opvatting van Deut. 24 zit er helemaal naast. Wat Jezus hier in Mattheüs 5:31-32 zegt wordt in groter detail door Jezus uitgelegd in Mattheüs 19.
  1. Laten wij dit ter afsluiting lezen.

Lees Mattheüs 19:1-10

 1. Hier zullen wij a.s zondag op terugkomen.
  1. Vandaag hebben wij naar het Schriftgedeelte uit het O.T. gekeken waardoor wij slechts de achtergrond van het verhaal behandeld hebben. Er is nog veel meer wat God hierover te zeggen heeft.
   1. Als je wil weten wat dat is, dan moet je a.s. zondag terugkomen!

BIDDEN

 • Vergeving
 • Dank voor de huwelijken en mijn huwelijk
 • Bidt voor onze huwelijken

 

ZEGEN

 • De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de bruidegom is en Zijn Gemeente (wij) Zijn bruid.
  • Jezus Christus zal Zijn eigen bruid nooit verstoten on-danks dat wij zelfs geestelijk overspelig zijn.
  • Echtscheiding is niet de onvergefelijke zonde, maar God wil wel dat wij weten en begrijpen wat Hij van Zijn kinde-ren verwacht omtrent echtscheiding.
  • Dus, bidt deze week dat de Heilige Geest je zal openbaren wat God ons hierover wil leren