Verzoeking en verleiding zijn goed – Mattheüs 4:1-11

Verzoeking en verleiding zijn goed – Mattheüs 4:1-11

Verzoeking en verleiding zijn goed

Mattheüs 4:1-11

Romeinen 8:28 – “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”

Hier staat dat voor hen die van God houden, alle dingen meewerken ten goede.

Hieruit begrijp ik dat God het goede voor mij voor ogen heeft; het goede in Gods ogen, wat Hij goed vindt.

Ook begrijp ik hieruit dat alle dingen die in mijn leven gebeuren meewerken ten goede; meewerken aan het goede dat God voor mij voor ogen heeft.

Vanuit een menselijk, tijdelijk oogpunt is deze waarheid vaak moeilijk of soms wel onmogelijk te vatten want er gebeuren soms onbegrijpelijke dingen.

Eén van de dingen waarmee wij als mens, als wedergeboren, Geest vervulde christen mee te maken hebben, die ik tot kort geleden niet kon vatten is verzoeking, oftewel verleiding.

En ik vroeg me af wat voor nut verleiding heeft.

Als verleiding bedoeld is om mij te verleiden tot zonde, waarom zou God dit toelaten?

Waarom zou God toelaten dat Zijn kinderen verleidt worden?

Als ik Romeinen 8:28 geloof, dan moet er een hele goede reden hiervoor zijn. En ik geloof dat die reden  in Mattheüs 4:111 te vinden is.

Toon volledige notities

Lees Mattheüs 4:1-11

Vers 1 – Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.”

Wij zagen vorige week in Mattheüs 3 dat Jezus Zijn intrede als Koning der Joden deed d.m.v. Zijn waterdoop, de zalving met de Heilige Geest en de proclamatie van God, de Vader, dat Jezus daadwerkelijk de langverwachte Koning der konigen is.

Bij Zijn waterdoop werd Jezus als het ware bekroond als  Koning.

En nu, eenmaal bekroond als Koning der Joden moet Jezus een beproeving doorstaan. En niet zomaar een beproeving, maar een beproeving die door de Heilige Geest in gang werd gezet.

Er staat in vers 1 dat Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn werd weggeleid.

Lukas 4:1 – “Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid.”

Markus 1:12 – “En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.”

Hier zien wij dat Jezus vol van de Heilige Geest, door de Heilige Geest de woestijn in gedreven wordt.

De woestijn in Judea was geen plaats waar men naartoe ging om even bij te komen. Nee, het was de wildernis, dor, droog, stoffig, overdag heet en ‘s nachts koud.

Er was een en al zand en stenen, er was geen gras, geen bomen, geen groen en weinig leven. Markus 1:13 zegt dat Jezus bij de wilde dieren was.

Wildernis: een ontoegankelijk, onherbergzaam gebied op aarde, vrij van menselijk ingrijpen. (van Dale)

De wildernis is niet echt een plaats waar je een camping neer zou zetten. En toch dreef de Heilige Geest Jezus deze wildernis in.

Ik denk dat veel christenen denken dat wanneer zij gedoopt worden, of wanneer zij vervuld worden met de Heilige Geest, zij alleen maar, de in hun ogen mooie en geweldige dingen met God zullen meemaken.

Natuurlijk is dat wel zo, maar wat de mens mooi en geweldig vindt is in vele gevallen niet wat God mooi en geweldig vindt.

God ziet dingen anders. Hij heeft de eeuwigheid voor ogen, terwijl wij alleen maar het leven hier en nu, waarin ons gemak voorop staat, voor ogen hebben.

Daarom moeten wij er niet van opkijken wanneer God, omwille van Zijn eeuwig plan met ons, ons de woestijn in drijft.

Niet letterlijk de woestijn in, maar plaatsen en tijden in ons leven waarin wij ons bevinden in levenloze en hopeloze situaties.

En zoals God met Jezus hiermee een specifiek doel voor ogen had, een goed doel, een eeuwig doel, heeft God dat ook met óns wanneer Hij óns de woestijn in drijft.

Vers 1 – “Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.”

Om het nog meer spannend te maken zien wij dat Jezus niet alleen afgezonderd werd van alles en iedereen, maar dat hij door de Heilige Geest naar de woestijn gedreven werdt om specifiek door de duivel verzocht te worden.

Lukas 4:2 zegt dat Jezus 40 dagen lang verzocht werd door de duivel.

Nogmaals, dit soort acties verwacht de doorsnee christen niet van God, want dit past niet binnen het beeld die men van God heeft of krijgt.

Als je je momenteel in de woestijn bevindt, prijst God daarvoor want Hij is een goed werk met jou aan het doen.

Als je momenteel niet door eigen toedoen, d.w.z. dat je het niet zelf opzoekt, overweldigd wordt door verzoekingen en verleidingen, prijst God daarvoor want Hij is een goed werk met jou aan het doen.

Ik zal straks uitleggen wat ik hiermee bedoel.

Vers 2 – “En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.”

Jezus wist precies waarom Hij naar de woestijn gedreven werdt en Hij wist precies wat Hij moest doen om de strijd met de duivel aan te gaan.

Hij wist wat Hij moest doen om Zichzelf te bewapenen tegen de verleiding van de duivel. Wat deed Jezus? Jezus vastte veertig dagen en veertig nachten.

Het vasten, jezelf onthouden van eten heeft op zich geen geestelijke waarde. Het is vooral wat je in plaats van het eten doet dat effectief is.

En de Bijbel leert ons dat effectief vasten gepaard gaat met bidden.

Toen de discipelen in Markus 9 geconfronteerd werden met een jongen die door een demoon bezeten was, konden zij deze demoon niet uitdrijven.

En nadat Jezus de demoon uitgedreven had vroegen zij aan Jezus waarom zij het niet konden doen.

Jezus zei daarop: “Dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten.

Doordat bidden en vasten voor Jezus een gewoonte was, was hij dan ook onmiddelijk in staat om deze demoon uit te drijven.

Als Jezus alleen maar vastte zonder te bidden dan was Hij alleen maar lichamelijk verzwakt.

Maar omdat Jezus het Bijbels patroon volgde, door te bidden met het vasten, was Hij in staat om de strijd met de demoon aan te gaan.

En zo ook hier in Mattheüs 4 had Jezus ongetwijfeld niet alleen 40 dagen en nachten gevast, maar ook onophoudelijk gebeden.

Ik weet niet hoe jullie die vasten het ervaren, maar omdat ik een nogal snelle stofwisseling heb, krijg ik al heel snel honger.

Als ik slechts één maaltijd oversla, dan protesteert mijn lichaam al. Het is voor mij dus niet denkbaar om 40 dagen en nachten lang niet te eten.

Maar, toch is het mogelijk. Niet omdat Jezus God was, maar het is menselijk mogelijk om zo lang zonder eten te gaan.

Uit medisch onderzoek is gebleken dat de mens, afhankelijk van verschillende factoren, maximaal rond 70 dagen zonder eten kan voordat hij sterft.

In 1981 zijn 10 leden van het Irish Republican Army overleden wegens een hongerstaking.

De gemiddelde duur van de hongerstaking was 62 dagen. De eerste overleed na 46 dagen en de laatste heeft het uitgehouden tot 73 dagen.

Uit medisch onderzoek is uitgewezen dat de mens door verschillende fasen heen gaat tijdens het vasten.

Na de eerste week verdwijnt de honger, maar die komt na een bepaalde tijd weer terug; meestal rond de 40e dag.

Als je dan niet eet, kan je òf sterven òf onherstelbare schade aan je lichaam verrichten.

In het geval van Jezus zien wij dus dat hij na 40 dagen en nachten gevast te hebben, Hij honger had.

Vers 3 – “En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.”

Vergeet niet dat Jezus op dit moment al 40 dagen lang door de duivel verzocht werd. Hij moest kapot zijn geweest van de hevige aanvallen van de duivel.

Maar niet alleen dat, na 40 dagen lang niet gegeten te hebben had Jezus gewoon honger. En satan probeert Jezus hier te verleiden op een punt waarin Hij verzwakt is.

Satan gebruikt deze strategie ook met ons. Hij verleidt ons op de gebieden waarin wij zwak zijn; met dingen waar wij een “zwak voor hebben”.

Als ik bijvoorbeeld van de allernieuwste Apple gadgets houdt, iPhones, iPad of de nieuwste MacBook Air. Dan zal de duivel mij niet komen verleiden met advertenties of aanbiedingen van Asus, Samsung of Blackberry.

Nee, hij zal mij proberen te verleiden met iets dat mij boeit, met iets waar ik gevoelig voor ben.

En dit is voor ieder persoon anders. De verleidingen waarmee de duivel bij jou komt aankloppen zal niet dezelfde zijn waarmee hij bij mij komt aankloppen.

Satan is een maatwerk verzoeker en hij weet precies waarmee hij ons kan lokken.

Er is geen reden om te geloven dat Satan niet wist dat Jezus 40 dagen daarvoor bekroond was als de Koning der Joden.

Ongetwijfeld wist hij ook dat God de Vader zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Het was Gods plan om Jezus in de woestijn te laten vasten. Wij zien in vers 11 dat het ook Gods plan was om na de 40 dagen van vasten Jezus te voorzien van eten.

En hier zien wij satan Jezus verzoeken om niet alleen Zijn lichamelijke honger te stillen, maar om Jezus te verleiden om Zijn roeping, om Zijn missie, om Zijn doel te verloochenen.

Johannes 5:30 – “Ik kan van Mijzelf niets doen. Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.”

Johannes 10:30 – “Ik en de Vader zijn één.”

Johannes 4:34 – “Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.”

Johannes 6:38 – “Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.”

Door de gehele Bijbel heen zien wij dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest een éénheid vormen.

En het was die éénheid en het onderlinge vertrouwen in en onderworpenheid aan elkaar dat satan trachtte kapot te maken.

Door Jezus te verleiden om, los van Gods wil, in Zijn eigen lichamelijke behoefte te voorzien door de stenen in brood te veranderen, zou satan erin slagen om een onherstelbare breuk in de drieéénheid te veroorzaken.

Maar Jezus, die wegens het vasten lichamelijk verzwakt was, was wegens het vasten tegelijkertijd bijzonder geestelijk sterk en zei:

Vers 4 – “…Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.”

Jezus gaat de strijd met satan aan met het zwaard. Jezus komt terug met het Woord van God: er staat geschreven!!

Op alle drie verzoekingen die hier staan deed Jezus beroep op Gods Woord.

En hier zegt Jezus tegen satan dat het voor ons beter is om God te gehoorzamen, om op God te vertrouwen en te wachten op Zijn voorziening dan om onmiddelijke bevrediging te grijpen.

Vers 5-6 – 5Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 6en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.”

Wij weten niet precies waar het hoogste gedeelte van de tempel was, maar volgens Flavius Josefus, de Joodse geschiedschrijver was de hoogte van het dak van de zuilengang van de tempel tot aan de bodem van het Kidrondal zo’n 150 meter.

En satan citeerd hier Psalm 91 fout en daagd Jezus uit om van het dak de afgrond in te springen, want, zegt satan, de engelen zullen Hem toch op handen dragen zodat Hem niets zal overkomen.

M.a.w. omdat Jezus de Zoon van God is, zal God de Vader niet toelaten dat Hem iets zal overkomen en dan zal iedereen Jezus komen bewonderen en huldigen.

Stel je voor dat Jezus van de Euromast zonder parachute naar beneden springt en vervolgens als een superheld op beide benen heel zachtjes land.

Gegarandeerd zal de media er razendsnel bijzijn en dan is Jezus in één klap een beroemdheid.

In de eerste verzoeking gebruikte satan de bestaande nood om Jezus te verleiden. Jezus had 40 dagen gevast en Hij had honger, Hij had eten nodig.

Maar hier, in de tweede verzoeking probeert satan een nood te creëren. En om in te haken op Jezus respons op de eerste verzoeking gebruikt ook satan nu Gods Woord.

En de verleiding hierin was dat als Jezus Zichzelf niet wilde helpen, zoals in de eerste verzoeking, laat God de Vader je dan helpen.

Want er staat geschreven dat Hij jou niets zal laten overkomen.

Vers 7 – “Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.”

Vers 8-9 – 8Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.”

Nu komen we tot de kern van wat satan wil. Eerst probeerde satan Jezus te verleiden om iets voor Zichzelf te doen, vervolgens om God de Vader iets voor Jezus te laten doen, en nu zegt hij tegen Jezus wat hij voor Hem kan doen.

Maar, niet zonder een prijs.

Met deze verzoeking boodt satan Jezus de wereldheerschappij aan.

De Bijbel leert ons dat Jezus de heerschappij over de wereld zal krijgen, maar op Gods manier, volgens Gods Woord.

Hier probeert satan Jezus te verleiden om Gods weg, de lijdensweg van het kruis te omzeilen.

Hiermee zegt satan dat Jezus de heerschappij over de wereld kan krijgen zonder dat Hij voor de mensheid gekruisigd hoeft te worden. Dit is een hele aantrekkelijke verleiding!

Satan wilde vanaf het moment dat hij tegen God rebelleerde, zichzelf boven God verheffen.

En wat satan hiermee uiteindelijk wil bereiken is dat Jezus Zichzelf aan satan onderwerpt en hem aanbidt.

Vers 10 – “Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.”

Nogmaals gebruikt Jezus het Woord van God om de satan te weerstaan en kijk wat er gebeurt.

Vers 11 – “Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.”

Jakobus 4:7 – “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.”

De manier om satan en zijn verzoekingen, zijn sluwe verleidingen te weerstaan is om zoals Jezus, onszelf volledig aan God te onderwerpen en door het Woord van God als een tweesnijdend zwaard te gebruiken.

Ik geloof niet dat Jezus de boekrollen bij Zich had en wanneer satan Hem verzocht, dat Jezus de bijbelteksten ging opzoeken.

Nee, Jezus kende het Woord van God. En op het moment dat Hij het nodig had, kwam het in Hem op.

Dit is ook Gods wil voor ons. De Bijbel spoort ons aan om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen.

Dit betekent simpelweg dat wij het Woord van God ons eigen maken. En dit gebeurt door het biddend en bewust te lezen en bestuderen.

Uiteindelijk kwamen engelen om Jezus te dienen, d.w.z. om Hem eten te geven. God voorzag in Jezus’ nood! 30 Jezus!

Ik begon met de vraag: “Waarom zou God toelaten dat Zijn kinderen verleidt worden?” Het antwoord hierop is eenvoudig!

God ziet verzoeking en verleiding anders dan wij het zien.

Gods bedoeling met Jezus’ verzoeking was niet om Jezus te verleiden om te falen, nee, het was om aan het hele universum aan te tonen dat Jezus daadwerkelijk  Koning der koningen is. De Zoon van God!

Vanuit satans oogpunt heeft hij Jezus verzocht en verleidt, maar vanuit Gods oogpunt heeft Hij Jezus beproefd. En Jezus heeft de proef doorstaan en bewees aan ons dat Hij waardig is om onze Koning en Heere te zijn.

Waar de eerste Adam onder de beste omstandigheden had gefaald, heeft Jezus, de tweede Adam de overwinning behaald over de satan. Jezus is Overwinnaar!

Dus, elke keer wanneer wij geconfronteerd worden met verzoeking en verleiding is het belangrijk om te weten dat God het wil gebruiken om ons te beproeven.

Begrijp me niet verkeerd want dit houdt niet in dat wij de verleiding moeten opzoeken. Nee, wij moeten te allen tijde de verleidingen vermijden.

Maar wanneer het buiten onze macht is, wanneer wij geconfronteerd worden met verleiding, dan moeten wij het zien als een gelegenheid om onze rechtvaardigheid in Christus te bewijzen.

Door Jezus te laten verzoeken pronkte God de Vader met Zijn Zoon.

En ik geloof dat wanneer wij in Gods wil verzocht en verleidt worden, God ook met ons wil pronken.

Ik geloof niet dat wij alle verleidingen kunnen en zullen weerstaan, maar als wij verzoeking en verleiding gaan zien als Gods manier om ons te beproeven, om met ons te pronken, dan zullen wij er heel anders mee om gaan.

Bovendien leert de Bijbel ons dit:

1 Korinthe 10:13 – “U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” (nbv)

Jakobus 1:12 – “Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.”

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.