Het wonder van het lege graf

Het wonder van het lege graf

Pasen 2021 (4-4-2021) Het wonder van het lege graf

Zoals elk jaar mogen we dit jaar weer Pasen vieren. Het is een feest dat elk jaar terug komt, waardoor het kan voelen als een gewoonte. Gewoontes zijn niet erg, kunnen zelfs heel goed zijn; we moeten echter oppassen dat we niet uit het oog verliezen hoe bijzonder Pasen is. Zonder Pasen zijn we niks als christenen, zonder Pasen is ons geloof leeg.

Het wonder van het lege graf is ontzettend belangrijk voor ons geloof, daarom gaan we daar vanochtend samen naar kijken.

Lukas 24:1-8 Jezus is opgestaan

Op Goede Vrijdag was Jezus gemarteld, gekruisigd en gestorven. Hij ging de lijdensweg die wij verdienden, zodat Hij ons vrij kon maken. Vrij van de gevolgen van onze zonden. Jezus kwam naar de aarde om ons zondeprobleem op te lossen.

1 Johannes 2:2 “En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.”

 • God zag en wist dat wij een probleem hadden, daarom deed Hij wat Hij alleen kon doen: ons probleem oplossen. Jezus’ dood en opstanding zijn die oplossing.

Door Jezus’ dood droeg Hij de straf van de zonde, de dood (Ezechiël 18:20). Dit is een essentieel onderdeel van Gods plan; zonder Jezus’ dood zou er nog een straf open staan voor alle mensen. Nu hebben we de mogelijkheid om te geloven en op die manier gered te worden.

 • De opstanding zorgde ervoor dat God de dood overwon. Om de straf te betalen, was het nodig om te sterven; om de macht van de dood te breken, was opstanding uit de dood nodig. Op die manier overwon God de dood en zorgde Hij voor nieuw leven voor allen die in Jezus geloven.

Dat is de boodschap van Pasen, dat is waarvoor Jezus naar de aarde kwam. Deze boodschap was specifiek heel bijzonder voor Maria Magdalena. Zij was bij het graf (Mattheüs 28) om Jezus’ lichaam te balsemen.

 • Dat balsemen was een onderdeel van Joodse proces van iemand begraven. Het lichaam moest ingesmeerd worden met bepaalde specerijen, om de geur van de dood tegen te gaan. Joodse gewoontes schreven voor dat een lichaam niet gebalsemd mocht worden zoals de Egyptenaren deden.
  • Dit ging echt om lekker ruikende specerijen en andere dingen, zodat het lichaam niet ging stinken. Nicodemus verzorgde 100 Romeinse pond aan specerijen (Johannes 19:39).

Jezus stierf op vrijdag, zaterdag was de Sabbath, zondag ging Maria Magdalena naar het graf om het lichaam van haar Heere te verzorgen. Ze wilde Hem de eer bewijzen die Hij verdiende, ze wilde Zijn lichaam verzorgen zoals gebruikelijk was.

 • Dit was een blijk van grote liefde, want het aanraken van een dood lichaam zorgde ervoor dat je voor de Joodse wet een dag onrein was (Numeri 19:11). En toch ging ze. Toch wilde ze dit doen, terwijl ze niet eens wist hoe ze de steen voor het graf weg kon halen (Markus 16:3).
  • Ze wilde iets doen, waarvan ze niet wist of het mogelijk was, maar toch was ze daar.

Maria Magdalena was door Jezus bevrijd van 7 demonen die in haar zaten.

Lukas 8:1-2 “En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren,”

Ze volgde Jezus vanaf die tijd en ze was een van Zijn trouwste volgelingen. Ze had alles gezien wat Jezus gedaan had, ze had geluisterd naar al Zijn onderwijs, ze hield echt van haar Heere. En toen stierf Jezus.

 • Wij vinden het geweldig dat Jezus voor onze zonden stierf, voor haar, en de discipelen, moet dit een vreselijk iets geweest zijn. De Meester van Wie ze zoveel hielden, met wie ze jaren door hadden gebracht; Hij werd gemarteld en stierf aan een kruis.
  • Hij werd als misdadiger behandeld, terwijl Hij nooit iets fout had gedaan (1 Petrus 2:22). Zij konden getuigen van Wie Hij was en wat Hij had gedaan. Voor hen moet het onbeschrijfelijk zijn geweest om Jezus te zien lijden en sterven.

Met dat gevoel, van pijn, verdriet en verlies, ging Maria Magdalena naar het graf. De “zij” in Lukas 24 is Maria Magdalena, Maria en Salome (Markus 16). Deze dames wilden Jezus’ lichaam de eer geven die ze vonden dat Hij verdiende. Dit was hun uiting van liefde naar hun Heere.

 • Hoe moet het voor hen geweest zijn om de steen weggerold te zien? Wat ging er door hen heen toen ze dat vanuit de verte zagen? Ze gingen naar binnen (Lukas 24:3), om te zien wat er gebeurd was, om te zien of Jezus’ lichaam er nog was. Ze zag het wonder van het lege graf.

Wat een vragen, wat een verwarring moet er door hun heen zijn gegaan. Gelukkig stuurde God engelen (v4) om met hen te praten. Het zien van de engelen maakte hen “zeer bevreesd” (v5). Ze luisterden naar de woorden van de engelen, die hen vertelden (v6-7) dat Jezus opgestaan was.

 • Dat gesprek, ik was daar graag bij geweest. Ze wisten dat het niet mogelijk was dat iemand uit de dood op zou staan, en toch hadden ze Lazarus dat zien doen door Jezus’ woorden. Ze hadden Jezus zien sterven, en nu moesten ze geloven dat Hij weer leefde.
  • Ze moesten door hun pijn, verdriet en vragen heen kijken, en denken aan wat Jezus had gezegd. Ze moesten hun gevoelens even aan de kant zetten en zich herinneren dat Jezus altijd de waarheid had gesproken. Met die kennis moesten ze geloven dat Jezus ook echt zou doen wat Hij gezegd had.
   • Vrouwen hadden niet dezelfde plek toen, als nu; vrouwen werden niet gezien als betrouwbare getuigen. Vrouwen hadden minder tot geen rechten, werden als mindere burgers gezien, etc. Het is daarom heel bijzonder dat het wonder van het lege graf eerst door een vrouw gezien werd.

Voor mensen die zoveel van Jezus hielden, hoe onbegrijpelijk, hoe fantastisch, hoe bizar moet dit nieuws geweest zijn? Herinnerd worden aan woorden van Jezus, door 2 engelen, zittend in een leeg graf, waar ze Jezus zelf 3 dagen geleden hadden neergelegd?

 • Ze vertelden dit nieuws aan de overige discipelen, maar werden niet geloofd (v11). Hoe pijnlijk moet dat geweest zijn voor Maria Magdalena? Er moet zoveel door haar heen zijn gegaan, zoveel verschillende emoties; en dan wordt je ook nog eens niet geloofd door je vrienden.

En toch is dit de meest glorieuze gebeurtenis die er maar kon gebeuren. Door Jezus’ opstanding had Hij voor altijd de zonde en dood overwonnen. Hij deed dat voor ieder mens (Hebreeën 10:10), uit liefde. Maria moest leren kijken naar Wie Jezus was, wat Hij gezegd had, wat Hij gedaan had. Dat moest haar focus worden, dan kon ze genieten van wat er gebeurde.

 • Maria ontmoette Jezus na Zijn opstanding (Johannes 20:11-18); hoe onwerkelijk moet dat geweest zijn? Iemand Die je hebt zien sterven, die je in een graf hebt gelegd, staat met je te praten. Haar focus hoefde niet langer bij verlies en pijn te zijn, haar focus mocht op Jezus zijn.

En dat is precies wat wij vandaag ook mogen doen. Jezus is voor jou en voor mij opgestaan uit de dood. Hij deed tot in elk detail wat Hij gezegd had en wat er over Hem gezegd was in het Oude Testament. Jezus houdt van jou, Hij heeft jouw zonden vergeven, jij moet het alleen nog aannemen in geloof; Hij wil jou nieuw leven geven.

 • Het enige dat nodig is, is geloof. Maria moest geloven dat alles wat Jezus had gezegd waar was, dat Hij echt opgestaan was; wij mogen hetzelfde geloven. Geloof in Jezus is wat redt, wat hoop geeft, wat kracht geeft in elke situatie.
  • Jezus is de reden voor hoop, voor doorzetten, voor liefde blijven tonen, voor genade geven, etc. Jezus’ opstanding is Gods bewijs dat Hij het onmogelijke kan doen. Hij kan dode dingen weer levend maken.
   • Dat geldt ook voor jouw en mijn leven, Hij kan dode dingen in jouw leven levend maken. Hij kan ervoor zorgen dat wat jij niet voor mogelijk houdt, toch kan gebeuren.

De vraag is of jij Hem op Zijn Woord gelooft. Geloof jij echt dat wat God zegt waar is, ook als je het niet begrijpt, voelt of ziet? Het graf in Jeruzalem is leeg, Jezus is echt opgestaan voor jou en mij.

1 Petrus 1:3-4 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.”

 • Dat is wat Jezus bereikte voor jou en mij. De reden dat Hij aan het kruis ging, dat Hij alles onderging, dat Hij opstond uit de dood, is dat Hij van jou en mij houdt. Hij houdt meer van jou dan je ooit door zult hebben.

Vandaag is je kans om in Hem te geloven, om te vertrouwen op Zijn Woord. Vandaag is je kans om het wonder van het lege graf te zien voor wat het is, een wonder van God. Als je nog niet gelooft, geloof in Jezus; Zijn liefde is ongelofelijk groot voor jou. Hij stierf en stond op voor jouw zonde, geloof in Hem.

             Christen, doet het wonder van het lege graf jou nog iets? Raakt dit jou nog? Of is het gewoon, het jaarlijkse Paasfeest met extra vrije dagen? De opstanding is en blijft bijzonder, de opstanding is en blijft een wonder van Gods liefde voor jou. Zonder de opstanding geloven we in iets leegs (1 Korinthe 15); is het wonder van het lege graf nog echt een wonder voor jou, net zoals het dat was voor Maria?

 • Geloof jij God op Zijn Woord? Vertrouw je Hem als Hij iets zegt en belooft?
 • Geloof je dat God dode dingen weer levend kan maken, en vraag je Hem dat ook?
 • Leef jij naar het feit dat Jezus voor jou gestorven en opgestaan is?

1 Korinthe 15:55-58 “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”